Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 18.VII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ДВ, БР. 114 ОТ 1999 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ДВ, БР. 114 ОТ 1999 Г.)

В сила от 21.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г.

Проект: 002-01-19/27.05.2020 г.

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 след думите "предлагане на ценни книжа" се добавя "допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и", а думите "включително извън случаите на публично предлагане, както и ограниченията относно разпореждането с ценни книжа, издадени чрез непублично предлагане" и запетаята пред тях се заличават.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Публично предлагане на ценни книжа е понятие по смисъла на чл. 2, буква "г" от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1129"."

2. Алинея 2 се отменя.

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) Комисията е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129."

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 4. В глава шеста раздел I с чл. 77ш - 80а се отменя.

§ 5. В глава шеста раздел II с чл. 81 - 89 се отменя.

§ 6. В глава шеста се създава раздел IIа с чл. 89а - 89ш:

"Раздел II "а"

Одобрение и публикуване на проспект. Изключения

Чл. 89а. (1) По смисъла на тази глава:

1. "държава членка по произход" е понятие по смисъла на чл. 2, буква "м" от Регламент (ЕС) 2017/1129;

2. "одобрение на проспект" е понятие по смисъла на чл. 2, буква "с" от Регламент (ЕС) 2017/1129;

3. "приемаща държава членка" е понятие по смисъла на чл. 2, буква "н" от Регламент (ЕС) 2017/1129;

4. "работни дни" е понятие по смисъла на чл. 2, буква "у" от Регламент (ЕС) 2017/1129;

5. "рекламно съобщение" е понятие по смисъла на чл. 2, буква "к" от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(2) Тази глава не се прилага за видовете ценни книжа, посочени в чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

Чл. 89б. (1) Публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се извършва след публикуване на одобрен от комисията проспект при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им.

(2) Задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа по ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и в случаите по чл. 89в и 89г.

(3) Задължението за публикуване на проспект при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар не се прилага в случаите по чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(4) Когато публично предлагане на ценни книжа се извършва, без да е публикуван проспект по ал. 1 или документ по чл. 89в, ал. 1 или чл. 89г, ал. 1, както и когато съществена информация в проспекта по ал. 1, в документа по чл. 89в, ал. 1 или по чл. 89г, ал. 1 е невярна или е укрита, инвеститорът в тримесечен срок от установяването на съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от приключването на публичното предлагане, може да иска записването или продажбата на ценните книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.

Чл. 89в. (1) При извършване на публично предлагане на ценни книжа на територията на Република България с обща стойност, изчислена за период 12 месеца, по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, за което не се прилагат изключенията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129, и когато за ценните книжа се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, емитентът или предложителят изготвя документ съгласно правилата на многостранната система за търговия и го публикува на интернет страницата си. Документът, изготвен съгласно правилата на многостранната система за търговия, не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.

(2) Операторът на многостранната система за търговия предоставя документа по ал. 1 на комисията не по-късно от 5 работни дни преди допускане на ценните книжа до търговия.

(3) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист или предложителят, както и лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа по ал. 1. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента. Когато в документа по ал. 1 е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор, който ги е одитирал, отговаря солидарно с лицата по изречения първо и второ за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

(4) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в документа по ал. 1 данни.

(5) При настъпване, съответно узнаване на съществени ново обстоятелство, грешка или неточност, свързани със съдържащата се в документа по ал. 1 информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в срока на подписката, емитентът или предложителят допълва информацията в документа по ал. 1 и оповестява промените на интернет страницата си.

(6) Лицата, които са записали ценни книжа, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Сумите по тази сметка не може да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

(7) Когато подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в документа по ал. 1 условия, в срок до един месец от приключването на подписката емитентът връща набраните суми на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 6 лихви. Емитентът или предложителят публикува на интернет страницата си, когато ценните книжа са предложени от него, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаването на поканата я публикуват на интернет страниците си.

Чл. 89г. (1) При извършване на публично предлагане на ценни книжа на територията на Република България с обща стойност, изчислена за период 12 месеца, по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, за което не се прилагат изключенията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129, и когато за ценните книжа не се иска допускане до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, емитентът или предложителят изготвя и публикува документ за публично предлагане. Документът за публично предлагане не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.

(2) Документът за публично предлагане съдържа най-малко:

1. информация за емитента, включително актуален електронен адрес за кореспонденция, предложителя, гарантиращото лице и обхвата и вида на гаранцията, когато е приложимо;

2. информация за ключови факти и основните рискове за емитента и емисията;

3. информация за условията на предлагането, включително срок на подписката и последици при неуспешно приключване на подписката;

4. информация за емисията, включително размер, вид ценни книжа, права и задължения, емисионна и номинална стойност на ценните книжа, приложимите разходи за инвеститорите;

5. предупреждения към инвеститорите, включително предупреждение, че за ценните книжа няма да бъде поискано допускане до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, че емисията ценни книжа не подлежи на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и че емитентът няма задължения за последващо разкриване на информация по реда на този закон;

6. изявление, че информацията в документа за публично предлагане е актуална;

7. дата и срок на валидност на документа за публично предлагане;

8. изявление, че комисията не одобрява документа за публично предлагане и не носи отговорност за верността на данните, съдържащи се в него;

9. декларация от лицата по ал. 1, че, доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в документа за публично предлагане, съответства на фактите и че няма пропуски, които може да засегнат неговия смисъл;

10. съобщение, указващо къде на интернет страницата на емитента са достъпни последният приет годишен финансов отчет, изготвен съгласно приложимите счетоводни стандарти, и уставът на дружеството;

11. позовавания на източниците на информация.

(3) Преди публикуване документът за публично предлагане се предоставя на комисията.

(4) Комисията в срок до 10 работни дни от предоставянето на документа за публично предлагане може да изисква допълване и/или коригиране на информацията, като определя срок, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни и по-дълъг от 14 работни дни.

(5) Емитентът или предложителят публикува документа за публично предлагане на интернет страницата си след изтичане на 10 работни дни от представянето му на комисията, а когато комисията е изискала допълване и/или коригиране на информацията в документа - след изтичане на 10 работни дни от представянето на допълнената и/или коригирана информация.

(6) Датата на публикуване на интернет страницата на емитента или предложителя на документа за публично предлагане се смята за начало на публичното предлагане.

(7) Документът за публично предлагане се подписва от емитента или предложителя, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, които декларират, че документът съответства на изискванията на ал. 2.

(8) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист или предложителят, както и лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа за публично предлагане. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента. Когато в документа за публично предлагане е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор, който ги е одитирал, отговаря солидарно с лицата по изречения първо и второ за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

(9) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в документа за публично предлагане данни.

(10) Емитентът или предложителят може да удължи еднократно срока на подписката за публичното предлагане с до 20 дни, като внесе съответните поправки в документа за публично предлагане. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

(11) Емитентът или предложителят незабавно публикува информация за удължаването на срока по ал. 10 на интернет страницата си.

(12) При настъпване, съответно узнаване на съществени ново обстоятелство, грешка или неточност, свързани със съдържащата се в документа за публично предлагане информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в срока на подписката, емитентът или предложителят допълва информацията в документа за публично предлагане и оповестява промените на интернет страницата си.

(13) Лицата, които са записали ценни книжа, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Сумите по тази сметка не може да се използват преди приключване на подписката.

(14) Когато подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в документа за публично предлагане условия, в срок до един месец от приключване на подписката емитентът връща набраните суми на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 13 лихви. Емитентът или предложителят публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми.

Чл. 89д. (1) Проспектът се изготвя и публикува съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им. Проспектът не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.

(2) Проспектът се подписва от емитента или предложителя или от лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, които декларират, че проспектът съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им.

(3) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист или предложителят, лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

(4) Отговорност по ал. 3 не може да възникне само въз основа на резюмето на проспекта или специфичното резюме на проспекта на ЕС за растеж, включително на неговия превод, освен когато съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта, или резюмето, четено с другите части на проспекта, не предоставя съществената информация, необходима на инвеститорите да вземат решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Резюмето на проспекта или специфичното резюме на проспекта на ЕС за растеж съдържа ясно предупреждение за обстоятелствата по изречение първо.

(5) Когато регистрационният документ или универсалният регистрационен документ са част от одобрен проспект, отговорност за информацията, оповестена в тях, се носи от лицата по ал. 3.

(6) В проспекта се посочват имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, на лицата по ал. 3, които декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в проспекта информация е вярна и пълна.

Чл. 89е. (1) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да изготви доброволно проспект в случаите по чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1129 или когато съгласно същия регламент и тази глава няма задължение за публикуване на проспект.

(2) За проспекта по ал. 1 се прилагат изискванията за проспект на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им.

Чл. 89ж. При публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа емитентът, предложителят или лицето, което иска допускането им до търговия на регулиран пазар, може да изготви базов проспект съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

Чл. 89з. Лицата, които отговарят на изискванията на чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129, може да изготвят проспект на ЕС за растеж в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формђта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (ОВ, L 166/26 от 21 юни 2019 г.).

Чл. 89и. (1) Когато в проспекта не може да бъде включена информация за окончателната емисионна или продажна цена и/или за окончателния брой на публично предлаганите ценни книжа, се прилага чл. 17 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(2) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, незабавно уведомява комисията за окончателната цена и окончателния брой на публично предлаганите ценни книжа и публикува тази информация съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

Чл. 89к. (1) Подписка може да бъде извършена и на регулиран пазар, когато нейните условия предвиждат емисионната стойност на ценните книжа да е изплатена изцяло.

(2) Подписка на акции в случаите по ал. 1 е възможна само когато е изтекъл срокът по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 89л. (1) Когато емитентът или предложителят извършва подписка за публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д, той може да удължи еднократно срока ѝ с до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми комисията. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

(2) Емитентът или предложителят незабавно публикува информация за удължаването на срока по ал. 1 на интернет страницата си, когато ценните книжа са предложени от него, и уведомява комисията и инвестиционните посредници, участващи в предлагането, за удължаването на срока. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, след уведомяването незабавно обявяват на интернет страниците си удължаването на срока по ал. 1.

(3) Емитентът или предложителят уведомява комисията за резултата от подписката до 7 дни след крайния ѝ срок.

(4) Не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката.

Чл. 89м. (1) Лицата, които са записали ценни книжа при публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Когато емитентът е банка, тази сметка се открива в друга банка.

(2) Сумите по тази сметка не може да се използват преди приключването на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(3) Когато подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, или в търговския регистър не е вписано увеличението на капитала, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 1 лихви.

(4) В случаите по ал. 3 емитентът или предложителят в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си, когато ценните книжа са предложени от него, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаване на поканата я публикуват на интернет страниците си.

Чл. 89н. (1) Езикът, приет от комисията по чл. 27 от Регламент (ЕС) 2017/1129, е българският език.

(2) Когато Република България е приемаща държава членка, за целите на член 27, параграф 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 резюмето на проспекта може да бъде предоставено на разположение на обществеността на български език или на език, който е обичаен в областта на международните финанси.

Чл. 89о. За допускане на ценни книжа до търговия на място за търговия емитентът е длъжен да разполага с идентификационен код на правния субект.

Чл. 89п. (1) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, подава в комисията заявление за одобрение на проспект за публично предлагане и/или допускане до търговия на регулиран пазар, като прилага:

1. проспекта;

2. устава на емитента;

3. последния годишен финансов отчет на емитента, одитиран от регистриран одитор;

4. други документи, определени с наредба.

(2) Изискването за представяне на документите по ал. 1, т. 2 - 4 не се прилага, когато те са достъпни в официален публичен регистър с безплатен достъп.

(3) Комисията извършва проверка и одобрява с писмено мотивирано решение проспекта при условията и по реда на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(4) Когато в хода на проверката по ал. 3 съобщение по чл. 20, параграф 4, буква "а" от Регламент (ЕС) 2017/1129 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представяне на допълнителна информация и/или промени на проекта за проспект тече от публикуване на съобщението на интернет страницата на комисията. Публикуването се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) В случаите по чл. 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 не се прилага чл. 7, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Чл. 89р. (1) Комисията отказва одобрение на проспект по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 с писмено мотивирано решение, когато:

1. проспектът не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им;

2. емисионната стойност на акциите е по-ниска от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, изчислена към момента на вземане на решение за увеличаване на капитала, и по този начин се накърняват интересите на акционерите;

3. поради особените права, които предвиждат акциите, или поради друга причина не са осигурени интересите на инвеститорите.

(2) Комисията може да откаже одобрение на проспект с писмено мотивирано решение, когато заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил исканата информация и/или документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(3) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в проспекта данни.

(4) В търговския регистър се вписва увеличението на капитала, извършено при условията на първично публично предлагане, след като бъде представено и издаденото от комисията одобрение на проспекта, освен когато няма задължение за публикуване на проспект.

Чл. 89с. (1) В периода от подаването на заявление за одобрение на проспект до вземането на решение от комисията емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни в срок три работни дни от настъпването, съответно от узнаването, на промени, които налагат поправки в проспекта, да уведомят комисията за тези промени и да внесат съответните поправки в проспекта.

(2) При настъпване, съответно узнаване на съществени ново обстоятелство, грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в периода от издаване на одобрение на проспекта до изтичането на крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, се прилага чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(3) В случаите по ал. 2 комисията отказва да одобри допълнението към проспекта, когато не са спазени изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(4) Оттеглянето на съгласията по смисъла на чл. 23, параграф 2, изречение първо от Регламент (ЕС) 2017/1129 се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени, ценните книжа.

(5) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, отговарят солидарно за вредите, причинени от неизпълнението на задълженията по ал. 1 и 2 и чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

Чл. 89т. (1) При публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д емитентът или предложителят публикува съобщение за предлагането, в което посочва началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, номера на решението на комисията за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта. Съобщението се изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането.

(2) Съобщението по ал. 1 се публикува на интернет страницата на емитента или предложителя, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

(3) Датата на публикуване на съобщението по ал. 1 се смята за начало на публичното предлагане.

(4) Датата, посочена в съобщението по ал. 1, на която най-рано може да бъдат записани или закупени ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката или на продажбата.

Чл. 89у. (1) Валидността на проспекта, на регистрационния документ и на универсалния регистрационен документ се определя съгласно условията по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(2) Регистрационният документ, допълнението към проспекта по чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 заедно с документа за ценните книжа и резюмето към него се смятат за валиден проспект.

Чл. 89ф. При осъществяване на своите правомощия по Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им комисията си сътрудничи с органите по чл. 33, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129, включително когато един или няколко от тях искат временно или окончателно спиране на търговията с определени ценни книжа, които се търгуват в различни държави членки, с цел осигуряване на равнопоставеност между местата за търговия и защита на инвеститорите.

Чл. 89х. (1) За да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им, комисията може да:

1. изисква от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да включат допълнителна информация в проспекта, ако това е необходимо с цел защита на инвеститорите;

2. изисква от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да предоставят информация и документи;

3. изисква от одиторите, членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и от инвестиционните посредници, упълномощени да извършат публичното предлагане на ценни книжа или да поискат допускането им до търговия на регулиран пазар, да предоставят информация;

4. информира обществеността, че определен емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, не изпълнява задълженията си по Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им;

5. спре проверката на подадено заявление за одобряване на проспект в случаите, когато комисията е наложила забрана или ограничение по чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 600/2014", до отмяната на забраната или ограничението;

6. оповести цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на публично предложените или допуснатите до търговия на регулиран пазар ценни книжа, за да се осигури защита на инвеститорите или безпроблемното функциониране на пазара;

7. откаже одобряване на проспект, изготвен от определен емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, за не повече от 5 години, когато такъв емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, грубо и системно е нарушавал разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(2) Лице, което предоставя информация на комисията в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им, не извършва нарушение на ограниченията за разкриване на информация, наложени по силата на договор или нормативен акт, и не носи отговорност от какъвто и да е характер във връзка с предоставената информация.

Чл. 89ц. В случаите по чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 комисията предприема подходящи мерки по чл. 89х и/или чл. 212а1 за защита на инвеститорите и уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП.

Чл. 89ч. (1) Лицата, които осъществяват дейност в областта на финансовите услуги, създават и прилагат подходящи вътрешни процедури, за да може служителите им да подават съобщения за нарушения по специален, самостоятелен и независим комуникационен канал за приемане на съобщения за извършени нарушения или за наличие на основателни съмнения за извършени или предстоящо извършване на нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(2) Лицата, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщение за нарушение или срещу които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(3) С правилника на комисията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят процедури за работа със съобщения за нарушения, които включват:

1. изискванията към комуникационния канал за приемане на съобщения за нарушения;

2. възможността за анонимно подаване на съобщения за нарушения;

3. реда за разглеждане на съобщенията за нарушения;

4. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите от съобщението за нарушение, които лице, подало съобщение, може да очаква след съобщаването;

5. режима на поверителност, приложим за съобщения за нарушения, включително описание на обстоятелствата, при които данните на лицата по чл. 41, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/1129 може да бъдат разкрити.

Чл. 89ш. (1) Комисията може да определи с наредба допълнителни изисквания във връзка с прилагането на тази глава.

(2) За неуредените с Регламент (ЕС) 2017/1129, този закон и актовете по прилагането им случаи по тази глава се прилагат разпоредбите на Търговския закон."

§ 7. В глава шеста раздел III с чл. 90 - 92з се отменя.

§ 8. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение първо след думата "облигации" се поставя запетая, добавя се "за които има задължение за публикуване на проспект", а в изречение второ думите "предложени не при условията на публично предлагане" се заменят със "за предлагането на които няма задължение за публикуване на проспект съгласно чл. 89б, ал. 2".

2. В ал. 3 в изречение второ думите "предложени не при условията на публично предлагане" се заменят със "за предлагането на които няма задължение за публикуване на проспект съгласно чл. 89б, ал. 2".

3. В ал. 9 думите "чл. 204, ал. 3 от Търговския закон" се заменят с "чл. 100б, ал. 4".

§ 9. В чл. 100б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "емисията облигации" се поставя запетая и се добавя "документът по чл. 89в и 89г", думите "предложени не при условията на публично предлагане" се заменят със "за предлагането на които няма задължение за публикуване на проспект съгласно чл. 89б, ал. 2", а след думите "трябва да съдържа" се добавя "и".

2. В ал. 4 се създава изречение трето: "Недопустимо е обратно действие на промените по ал. 1, т. 4."

3. В ал. 6 след думите "извън тези по ал. 1, т. 4" се поставя запетая и се добавя "обратно действие на промените по ал. 1, т. 4".

§ 10. В чл. 100г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) създава се нова т. 2:

"2. които са облигационер и притежават повече от 20 на сто от същата облигационна емисия;"

б) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

2. В ал. 4 изречение трето се изменя така: "Прекратяването на договора с довереника на облигационерите се извършва едновременно със сключването на договор между емитента и новия довереник на облигационерите."

§ 11. В чл. 100е, ал. 1, т. 3 думата "както" се заменя с "комисията".

§ 12. В чл. 100и, ал. 1, изречение второ числото "89" се заменя с "89м".

§ 13. В глава шеста, раздел V се създава чл. 100и1:

"Чл. 100и1. От допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар за емитентите по този раздел се прилагат и разпоредбите на глава шеста "а"."

§ 14. В чл. 100к се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "както и от емитенти, които са извършили публично предлагане на ценни книжа в Република България, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка" и запетаята пред тях се заличават.

2. В ал. 2 се създават т. 5 - 7:

"5. "емитент" е лицето, неперсонифицираното дружество или тръстът, задължени по ценните книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар, а в случаите на депозитарни разписки, допуснати до търговия на регулиран пазар, "емитент" е лицето, което е издало базовите ценни книжа независимо дали тези ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар;

6. "предприятие за колективно инвестиране, което не е от затворен тип" е инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, чиято цел е колективно инвестиране на средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на притежателите на такива дялове пряко или непряко изкупува обратно своите дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му;

7. "дялове на предприятие за колективно инвестиране" са ценни книжа, издадени от предприятие за колективно инвестиране, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на предприятието за колективно инвестиране."

§ 15. В чл. 100л, т. 1 думите "чл. 77ш, ал. 1, т. 8 и 9" се заменят с "чл. 100к, ал. 2, т. 6 и 7".

§ 16. В чл. 100п, ал. 1, изречение първо думите "чл. 100н и 100о" се заменят с "чл. 100н, 100о и 100о1".

§ 17. В чл. 100р се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите "100н и 100о" се заменят със "100н, 100о и 100о1".

2. В ал. 3 думите "100н и 100о" се заменят със "100н, 100о и 100о1".

§ 18. В чл. 100ц, ал. 2 т. 1 се отменя.

§ 19. В чл. 100ш се създава ал. 4:

"(4) Емитент със седалище в Република България, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, който е издал финансови инструменти съгласно законодателството на друга държава, е длъжен в 7-дневен срок от издаването им да уведоми комисията относно вида на финансовите инструменти."

§ 20. В чл. 100щ, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "съответно с влизане в сила на решението за обявяване на емитента в несъстоятелност".

§ 21. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Публично е акционерно дружество със седалище в Република България:

1. чиито акции са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар и са допуснати до търговия на регулиран пазар, или

2. което има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години."

2. Алинеи 3 - 7 се изменят така:

"(3) Дружество, което е издало акции при условията на първично публично предлагане с цел търговия на регулиран пазар, е длъжно в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър или от вписването на увеличаването на неговия капитал в търговския регистър да заяви за вписване емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар.

(4) Извън случаите по ал. 3 дружеството по ал. 1, т. 1 се вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор едновременно с одобряване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията акции.

(5) Комисията незабавно уведомява писмено дружеството по ал. 1, т. 1 за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(6) Дружество, което е издало акции при условията на първично публично предлагане с цел търговия на регулиран пазар, в срок два работни дни от вписването на емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор подава заявление до регулирания пазар за допускане на емисията акции до търговия. Условията и редът за допускане се определят с правилата на регулирания пазар.

(7) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1, т. 1 е публично. Дружеството по ал. 1, т. 1 заявява за вписване в търговския регистър това обстоятелство в 7-дневен срок от допускането на акциите до търговия на регулиран пазар."

§ 22. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 в изречение първо думите "14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни" се заменят с "5 работни дни", думите "по чл. 92а, ал. 1" се заменят с "по чл. 89т, ал. 1", а в изречение второ думата "три" се заменя с "два" и думите "14-дневния срок, съответно на 7-дневния срок" се заменят със "срока".

2. В ал. 3 думите "получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след" се заличават, а думите "по чл. 92а, ал. 1" се заменят с "по чл. 89т, ал. 1".

3. В ал. 4 думите "14 дни и по-дълъг от 30 дни" се заменят с "5 работни дни".

4. В ал. 5 изречение първо се заличава, а в изречение трето числото "15" се заменя с "5".

5. В ал. 7 в изречение първо думата "петия" се заменя с "втория", а изречение второ се заличава.

6. В ал. 8 се създава изречение второ: "Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели."

7. В ал. 13 думите "при условия и по ред, определени с наредба" се заличават.

§ 23. В чл. 114б, ал. 2, изречение първо след думите "избирането им" се добавя "съответно от момента, в който дружеството стане публично".

§ 24. В чл. 115, ал. 5 изречение второ се заличава.

§ 25. В чл. 116а1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Членове на управителните и контролните органи на публично дружество не може да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани."

2. В ал. 3, изречение първо думата "Лица" се заменя с "Лицата", а думите "след датата на избора им" се заличават.

3. Създава се ал. 6:

"(6) Изискванията на ал. 1 - 4 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на публично дружество."

§ 26. В чл. 116в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите "избирането им" се поставя запетая, добавя се "съответно от вписването на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор" и се поставя запетая.

2. В ал. 3 се създава изречение трето: "Когато общото събрание е определило размер на възнаграждение по ал. 1, но не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1."

3. Създава се нова ал. 7:

"(7) При промяна на размера на възнаграждението на лицата по ал. 1 гаранцията се актуализира, като ал. 2, 5 и 6 се прилагат съответно."

4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

5. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея в изречение първо думите "Алинеи 1 - 8" се заменят с "Алинеи 1 - 9".

§ 27. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 изречение второ се заличава.

2. Създават се нови ал. 5 - 7:

"(5) Въз основа на представените документи комисията установява спазени ли са изискванията за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Когато представените данни и документи са непълни или нередовни или е необходима допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и документи в срок до 10 работни дни от получаване на заявлението.

(6) Когато съобщението по ал. 5 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от публикуването на съобщението на интернет страницата на комисията. Публикуването се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(7) Комисията се произнася по заявлението и уведомява заявителя в срок до 10 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи или са представени по инициатива на заявителя допълнителни сведения и документи - в срок до 10 работни дни от получаването им."

3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.

§ 28. В чл. 120а, ал. 2, изречение първо след думите "по произход" се добавя "по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 1".

§ 29. В чл. 125, ал. 2, изречение второ думите "91 и чл. 92, ал. 2 и 3" се заменят с "89р, ал. 2 и 3 и чл. 119, ал. 5 и 6".

§ 30. В чл. 127 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Издаването и разпореждането с безналични дялови ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и безналични недялови ценни книжа и дялове на предприятия за колективно инвестиране, издадени съгласно законодателството на Република България, имат действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа."

2. В ал. 2 думите "Когато ценните книжа" се заменят с "Когато финансовите инструменти", а думите "сделката с ценните книжа" се заменят със "сделката с финансовите инструменти".

§ 31. В чл. 136, ал. 2 след думите "по чл. 127" се поставя запетая и се добавя "ал. 1" и се създава изречение второ: "Централен депозитар" - АД, може да води и да поддържа и други видове регистри и сметки, ако това е предвидено в правилника му, при спазване на изисквания, определени с наредбата по чл. 140."

§ 32. В чл. 139 ал. 2 се изменя така:

"(2) "Централен депозитар" - АД, ежегодно до 31 март представя на комисията отчетна информация за предходната година съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ, L 65/48 от 10 март 2017 г.)."

§ 33. Глава десета с чл. 141 - 144 се отменя.

§ 34. В чл. 145, ал. 8 накрая се добавя "в случаите, при които няма прехвърляне на правата на глас".

§ 35. В чл. 148г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите "приемаща държава" се добавя "по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 2", думата "емитент" се заменя с "публично дружество", а след думите "по произход" се добавя "по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 1".

2. В ал. 4 думата "емитентът" се заменя с "публичното дружество" и навсякъде след думите "по произход" се добавя "по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 1".

§ 36. В чл. 148е, т. 1 думите "чл. 77ш, ал. 1, т. 8 и 9" се заменят с "чл. 100к, ал. 2, т. 6 и 7".

§ 37. В чл. 150, ал. 2 т. 11 се изменя така:

"11. основната информация, необходима на акционерите, към които е отправено търговото предложение, за да разберат същността на дейността на емитента и характеристиките на предлаганите за замяна ценни книжа, както и свързаните с емитента и ценните книжа рискове, в случаите, когато се предлага и замяна на акции."

§ 38. В чл. 212, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думите "този закон" се добавя "с изключение на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и актовете по прилагането им".

2. Точки 5 и 9 се отменят.

§ 39. Създава се чл. 212а1:

"Чл. 212а1. (1) За да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и актовете по прилагането им, комисията може да:

1. спре временно публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са били нарушени;

2. забрани или спре рекламни съобщения или изисква от емитентите, предложителите или от лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или от съответните инвестиционни посредници да спрат временно или да преустановят рекламните съобщения за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са нарушени;

3. забрани извършването на публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, когато установи, че е налице нарушение на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им, или ако има достатъчно основания да смята, че техните разпоредби ще бъдат нарушени;

4. спре или изисква от съответните регулирани пазари, многостранни системи за търговия или организирани системи за търговия да спрат търговията на регулирания пазар, многостранната система за търговия или организираната система за търговия за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са нарушени;

5. забрани търговията на регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, когато установи, че е налице нарушение на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им;

6. спре или изисква от съответните регулирани пазари, многостранни системи за търговия или организирани системи за търговия да спрат търговията на ценните книжа, когато смята, че състоянието на емитента е такова, че търговията би увредила интересите на инвеститорите;

7. спре или ограничи публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар в случаите, когато комисията е наложила забрана или ограничение по чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 до отмяната на забраната или ограничението;

8. изисква от емитентите да оповестят цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на публично предложените или допуснатите до търговия на регулиран пазар ценни книжа, за да се осигури защита на инвеститорите или безпроблемното функциониране на пазара;

9. спре окончателно публичното предлагане или търговията с ценните книжа, когато откаже да одобри допълнение към проспект в случаите по чл. 89с, ал. 3.

(2) Когато установи, че лице е извършило нарушение на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им, както и когато се възпрепятства контролната дейност на комисията, комисията може да задължи лицето да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и/или отстраняване на нарушението, на вредните последици от него или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок."

§ 40. В чл. 212б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) При прилагане на административните мерки по чл. 212а1 комисията отчита всички обстоятелства, посочени в чл. 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129."

§ 41. В чл. 213, ал. 4 в изречение първо думите "чл. 212, ал. 1, т. 2 - 10 и чл. 212а, ал. 2, т. 2" се заменят с "чл. 212, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10, чл. 212а, ал. 2, т. 2 и чл. 212а1", а в изречение второ след думите "и ал. 2, т. 1" се добавя "и чл. 212а1".

§ 42. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите "чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 85, ал. 5, чл. 86, ал. 2 и 3, чл. 89, ал. 3, чл. 92а, ал. 2, 5, 6 и ал. 7, изречение първо, чл. 92г, ал. 1, 3 и 4" се заменят с "чл. 89и, ал. 2, 3 и 4, чл. 89к, ал. 3, чл. 89м, чл. 89с, ал. 1 и 2, чл. 89т, ал. 1 и 2", думите "чл. 110, ал. 6, изречение второ и ал. 9" се заменят с "чл. 110, ал. 6, ал. 7, изречение второ и ал. 9", думите "чл. 116в, ал. 1, 2, 4, 5 и 6" се заменят с "чл. 116в, ал. 1 - 7", а думите "чл. 142" се заличават;

б) в т. 3 думите "чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изречение второ, и ал. 2 и 4, чл. 92а, ал. 7, изречение второ и ал. 8, чл. 92в, ал. 2 и 5" се заменят с "чл. 89в, чл. 89г, ал. 1, 3 и 5, чл. 89з, чл. 89к, ал. 1, изречение второ, ал. 2 - 4, чл. 89р, ал. 1 и 2", след думите "чл. 100о1" се поставя запетая и се добавя "чл. 100ш, ал. 4", думите "чл. 116б" и запетаята след тях се заличават, думите "чл. 119, ал. 6, изречение второ, ал. 7 и 8" се заменят с "чл. 119, ал. 9, изречение второ, ал. 10 и 11", а думите "чл. 141, ал. 1 и 2" се заличават;

в) в т. 4 думите "78, ал. 1, 2 и 3, чл. 79, ал. 2, чл." се заличават, а след думите "чл. 115, ал. 13" се поставя запетая и се добавя "чл. 116б";

г) създава се т. 6:

"6. член 3, 5 и 6, чл. 7, параграфи 1 - 11, чл. 8, 9 и 10, чл. 11, параграфи 1 и 3, чл. 14, параграфи 1 и 2, чл. 15, параграф 1, чл. 16, параграфи 1, 2 и 3, чл. 17 и 18, чл. 19, параграфи 1 - 3, чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 - 4 и параграфи 7 - 11, чл. 22, параграфи 2 - 5, чл. 23, параграфи 1, 2, 3 и 5 и чл. 27 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и чл. 89ч, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 700 000 лв. или до размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен."

2. В ал. 2 се създава т. 6:

"6. за нарушения по ал. 1, т. 6 - от 2000 до 1 400 000 лв. или до двойния размер на реализираната печалба или на избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен."

3. В ал. 6 думите "и чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3" се заменят с "чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 212а1".

4. В ал. 8 в текста преди т. 1 думите "ал. 1 - 6" се заменят с "ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 4 - 6".

5. Създава се нова ал. 9:

"(9) За нарушения по ал. 1, т. 6 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 5 000 000 лв. или до 1,5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, а при повторно нарушение - от 20 000 до 10 000 000 лв. или до три на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до двойния размер на реализираната печалба или на избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен."

6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

7. Досегашната ал. 10 се отменя.

8. Създава се ал. 11:

"(11) В случаите по ал. 9 се прилага съответно чл. 221а, ал. 3."

§ 43. В чл. 222а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "наказания по" се добавя "чл. 221и", а думите "комисията, съответно" се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 44. В глава двадесет и първа се създава чл. 223:

"Чл. 223. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста, както и на актовете по прилагането им, по реда и при спазване на чл. 42 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(2) Комисията, съответно заместник-председателят, след като извърши преценка във всеки отделен случай дали оповестяването на лични данни - за физическото лице, или на идентификационни данни - за юридическото лице, е непропорционално и/или може да му причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, както и дали публикуването на информацията може да застраши стабилността на финансовите пазари или да осуети действията по разследване, може да:

1. отложи оповестяването на информацията по ал. 1;

2. оповести информацията по ал. 1 без данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието, когато това анонимно оповестяване осигурява ефективна защита на съответните лични данни;

3. не публикува информацията по ал. 1.

(3) Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по ал. 2, т. 3, когато мерките по ал. 2, т. 1 или 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че при оповестяване на информацията по ал. 1 стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на опасност, или когато публикуването е непропорционално по отношение на принудителните административни мерки, които са от незначителен характер.

(4) При отпадане на основанията по ал. 2, т. 1 и 2 комисията, съответно заместник-председателят, оповестява цялата информация по ал. 1."

§ 45. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 9 се изменя така:

"9. "Емитент" по смисъла на този закон, с изключение на глава шеста "а", е юридическо лице по смисъла на чл. 2, буква "з" от Регламент (ЕС) 2017/1129;"

б) в т. 27 след думите "търговски ценни книжа" се поставя запетая и се добавя "които имат характеристиките по чл. 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ, L 87/1 от 31 март 2017 г.)";

в) в т. 32 след думите "Предложител" е" се добавя "физическо или юридическо";

г) създават се нови т. 39 и 40:

"39. "Многостранна система за търговия" е понятие по смисъла на § 1, т. 18, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти;

40. "Регулиран пазар" е понятие по смисъла на чл. 152 от Закона за пазарите на финансови инструменти."

2. В § 1г:

а) в ал. 1 т. 4 се отменя;

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Този закон предвижда мерки по прилагането на:

1. Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.);

2. Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)."

3. В § 1д, ал. 1 думите "чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5" се заменят с "чл. 100о, ал. 1, 2 и 4".

Заключителни разпоредби

§ 46. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 и 28 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 30 ал. 4 се отменя.

2. В чл. 45, ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2".

3. Член 77 се изменя така:

"Чл. 77. (1) Инвестиционният посредник осигурява, че лицата, които предоставят на клиента информация, както и инвестиционни или допълнителни услуги от името на инвестиционния посредник, притежават необходимите знания и компетентност да изпълняват задълженията си по чл. 70 - 75 и 78 - 81.

(2) Услугите по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 може да се предоставят само чрез инвестиционни консултанти, а предаването на нареждания по чл. 6, ал. 2, т. 1, услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 2 и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 - само чрез брокери на финансови инструменти, с изключение на случаите, когато услугите се предоставят чрез електронна платформа за търговия, работеща в автоматичен режим при предаване или изпълнение на нареждането.

(3) Предоставянето на информация, сключването на договори по чл. 82, ал. 1 и приемането на нареждания на клиенти се извършват чрез:

1. лица, предлагащи финансови инструменти;

2. брокери на финансови инструменти;

3. инвестиционни консултанти;

4. управителите, изпълнителните членове на управителния орган или прокуристите на инвестиционния посредник.

(4) Лицето, предлагащо финансови инструменти, трябва да:

1. притежава средно образование;

2. отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 - 4, 6 и 7;

3. е изпълнявало задължения във връзка с предоставяне на информация за инвестиционни или допълнителни услуги най-малко 6 месеца на пълно работно време.

(5) Брокер на финансови инструменти, съответно инвестиционен консултант, може да бъде лице, което:

1. притежава средно или висше образование - за брокер на финансови инструменти, съответно притежава висше образование - за инвестиционен консултант;

2. отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 - 4, 6 и 7;

3. е придобило правото да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти - за брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант - за инвестиционен консултант, или му е призната придобита квалификация за упражняване на съответната дейност;

4. е изпълнявало задължения във връзка с предоставяне на информация, инвестиционни съвети на клиенти или инвестиционни или допълнителни услуги най-малко 6 месеца на пълно работно време.

(6) Редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокер на финансови инструменти, съответно на инвестиционен консултант, се определят с наредба.

(7) Лице, което отговаря на изискванията по ал. 4, т. 1 и 2, съответно ал. 5, т. 1 - 3, но не отговаря на изискването по ал. 4, т. 3, съответно ал. 5, т. 4, може да предоставя съответните услуги само под наблюдение. Предоставяне на услуги под наблюдение е предоставяне на услуги на клиенти под отговорността на наблюдаващ служител на инвестиционния посредник, който отговаря на изискванията по ал. 4, съответно ал. 5.

(8) Инвестиционният посредник оценява периодично знанията и компетентността на лицата по ал. 3, т. 1 - 3 въз основа на критерии, определени с наредба.

(9) Предоставяне на информация по смисъла на този член означава пряко предоставяне на информация на клиентите за финансови инструменти, за инвестиционни услуги или за допълнителни услуги, или по искане на клиента, или по инициатива на инвестиционния посредник, в контекста на предоставяне на клиента на услуги и дейности по чл. 6, както и предоставяне на информация за структурирани депозити.

(10) Допълнителни изисквания към лицата по ал. 3, т. 1 - 3 и извършваната от тях дейност се определят с наредба."

4. В чл. 85, ал. 6 в текста преди т. 1 думите "31 март" се заменят с "30 април".

5. В чл. 127 думите "Регистъра на пазарите за растеж" се заменят с "регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор".

6. В чл. 170, ал. 1 думата "система" се заменя със "системата".

7. В чл. 178, ал. 1 се създава изречение второ: "Прилагането на стъпките на котиране не възпрепятства регулирания пазар да съпоставя големи по размер нареждания със средната стойност в рамките на котировките "купува" и "продава"."

8. В чл. 180, ал. 6 думите "Директива 2003/71/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и относно изменение на Директива 2001/34/ЕО, наричана по-нататък "Директива 2003/71/ЕС" се заменят с "Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа".

9. В част втора се създава дял шести с чл. 227с:

"ДЯЛ ШЕСТИ

АДМИНИСТРАТОРИ НА БЕНЧМАРКОВЕ

Администратори на бенчмаркове

Чл. 227с. (1) Администратор на бенчмарк е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1011", лицензиран или регистриран от комисията.

(2) Допълнителните изисквания, на които трябва да отговарят администраторите на бенчмаркове с малка значимост, относно функцията по наблюдение по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011, входящите данни по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/1011, прозрачността на методиката по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и изискванията за управлението и контрола за поднадзорните доставчици на входящи данни по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/1011, се определят с наредба."

10. В чл. 276, ал. 14 думите "на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1011" се заличават.

11. В чл. 279:

а) в ал. 1 след думите "чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20" се добавя "ал. 14 и 15", а думите "чл. 276, ал. 1, т. 2 - 19, 21 - 24, ал. 14 и 15" се заменят с "чл. 276, ал. 1, т. 2 - 19, 21 - 24";

б) в ал. 3 след думите "чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20" се добавя "ал. 14 и 15", а думите "чл. 276, ал. 1, т. 2 - 19, 21 - 24, ал. 14 и 15" се заменят с "чл. 276, ал. 1, т. 2 - 19, 21 - 24";

в) в ал. 4 след думите "чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20" се добавя "ал. 14 и 15", а думите "чл. 276, ал. 1, т. 2 - 19, 21 - 24, ал. 14 и 15" се заменят с "чл. 276, ал. 1, т. 2 - 19, 21 - 24".

12. В чл. 290, ал. 1, т. 4 думите "чл. 176" се заменят с "чл. 170 - 172, чл. 173, ал. 1 - 3 и 5, чл. 174 - 178".

13. В чл. 294, ал. 2 и 3 думите "Регламент (ЕС) № 648/2012" се заменят с "Регламент (ЕС) 2015/2365".

14. (В сила от 18.07.2020 г.) В Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.) в § 82, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите "12 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник" се заменят с "от 20 август 2020 г.".

§ 47. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 съюзът "и" след думите "наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 346/2013" се заменя със запетая, а накрая се добавя "и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1129".

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 21:

"21. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129."

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 9 след думите "по реда на" се добавя "Регламент (ЕС) 2017/1129" и се поставя запетая, думите "издаване или откази за издаване на потвърждения" се заменят с "одобрение или откази за одобрения" и думата "регистрация" се заменя с "вписване";

бб) в т. 20 думите "в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията" се заличават;

вв) създава се нова т. 34:

"34. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129;"

гг) досегашната т. 34 става т. 35;

б) в ал. 7 думите "в бюлетина на комисията и на нейната страница в Интернет" се заменят с "на интернет страницата на комисията".

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 числата "31 - 33" се заменят с "31 - 34";

б) в т. 6, 7 и 16 след думите "Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя "Регламент (ЕС) 2017/1129".

5. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 след думите "Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя "Регламент (ЕС) 2017/1129";

б) в ал. 6 думите "по налагане на административни наказания" се заличават.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите "Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя "Регламент (ЕС) 2017/1129".

7. В чл. 24, ал. 1 думите "във връзка с целите" се заменят със "за целите".

8. В чл. 25:

а) в ал. 1 се създава нова т. 10:

"10. на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и на Комисията за енергийно и водно регулиране, когато тази информация е необходима за осъществяване на техните функции съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326/1 от 8 декември 2011 г.);"

б) досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.

9. В чл. 30, ал. 1:

а) в т. 1 думите "на ценни книжа" се заличават;

б) в т. 3 накрая се добавя "съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа".

10. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I, т. I:

аа) в ред 3 от таблицата думата "потвърждаването" се заменя с "одобрението", а думите "(чл. 79, чл. 110, ал. 3 от ЗППЦК)" се заличават;

бб) в таблицата се създава ред 7а:

"


7а.

за лиценз по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014

30 000 лв.

"

б) в раздел II, т. I, в ред 25 от таблицата думите "Централния депозитар" се заменят с "централен депозитар на ценни книжа";

в) в раздел III:

аа) в наименованието на раздела думата "потвърждаване" се заменя с "одобрение", а след думата "проспект" се добавя "по Регламент (ЕС) 2017/1129";

бб) в текста преди таблицата думите "За издаване на потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа" се заменят със "За издаване на одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129";

вв) редове 1 - 4 от таблицата се изменят така:

"


1.

за одобрение на проспект, доброволен проспект, опростен проспект и базов проспект за ценни книжа с емисионна стойност:

 

 

 - до левовата равностойност на

3 000 000 евро включително

5 000 лв.

 

 - над левовата равностойност на

3 000 000 евро

5 000 лв. + 0,1 % за разликата над левовата равностойност на 3 000 000 евро, но не повече от 10 000 лв.

2.

за одобрение на проспект на Европейския съюз за растеж

2 500 лв.

3.

за одобрение по чл. 9 и по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/1129

2 000 лв.

4.

за издаване на одобрение на допълнение към проспект

1 000 лв.

"

§ 48. В Закона за ипотечните облигации (обн., ДВ, бр. 83 от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 106 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 13 думата "потвърждение" се заменя с "одобрение" и думите "чл. 91 и 92 от" се заличават.

2. В чл. 21, ал. 1 думите "чл. 217, ал. 1 и ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се заменят с "чл. 286, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти".

§ 49. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г. и бр. 11, 13, 14 и 18 от 2020 г.) в чл. 28б, ал. 5 думите "чл. 77ш, ал. 1, т. 8" се заменят с "чл. 100к, ал. 2, т. 6".

§ 50. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15, 27 и 88 от 2018 г. и бр. 28, 33 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 192, ал. 8 думата "потвърждение" се заменя с "одобрение".

2. В чл. 205:

а) в ал. 1 думите "подписка и други форми на" се заличават, а след думите "публично предлагане" се поставя запетая и се добавя "за което има задължение за публикуване на проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)" и се поставя запетая;

б) в ал. 4 думите "непублична емисия облигации" се заменят с "облигации по реда на ал. 2".

3. В чл. 206:

а) в ал. 1 след думите "предаването на облигациите" се поставя запетая и се добавя "издадени по реда на чл. 205, ал. 2" и се поставя запетая;

б) в ал. 6 думите "съобщение за сключения облигационен заем" се заменят със "съобщение за сключен облигационен заем по реда на чл. 205, ал. 2".

§ 51. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 и 28 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 156, ал. 3 думите "като емитент и техните емисии" се заличават.

2. В чл. 182:

а) в ал. 2 накрая се добавя "и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1129";

б) в ал. 5 накрая се добавя "и Регламент (ЕС) 2017/1129".

3. В чл. 234:

а) в ал. 1 и 2 думите "дружество по чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се заменят с "малко и средно предприятие";

б) създава се ал. 10:

"(10) По смисъла на този член малко и средно предприятие е дружество, което съгласно последния годишен или консолидиран отчет отговаря на поне две от следните условия:

1. средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250 лица;

2. общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;

3. нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро."

§ 52. (В сила от 18.07.2020 г.) В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 83 от 2019 г. и бр. 26 и 28 от 2020 г.) в чл. 158, ал. 6 числото "100" се заменя с "85".

§ 53. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 13, 28 и 44 от 2020 г.) в чл. 187, ал. 2 след думите "Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.)" се поставя запетая и се добавя "Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.)".

§ 54. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26, 28 и 51 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 123в:

а) в ал. 4 думите "чл. 77, ал. 3" се заменят с "чл. 77, ал. 5";

б) в ал. 5, т. 2 след думата "брокер" се добавя "на финансови инструменти".

2. (В сила от 18.07.2020 г.) В чл. 170, ал. 1 запетаята след думата "наследниците" се заменя с тире.

§ 55. (В сила от 18.07.2020 г.) В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55 и 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "и два месеца след неговата отмяна" се заменят със "съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна", в т. 2 след думата "изделия" се добавя "осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на", а накрая се добавя "и гаранционната им поддръжка";

б) в ал. 2 след думата "положение" се добавя "съответно по време на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна".

2. В чл. 15а навсякъде думите "и два месеца след неговата отмяна" се заменят със "съответно на извънредната епидемична обстановка и до три месеца след нейната отмяна".

3. В § 20, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите "извънредното положение, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна." се заменят с "извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна."

§ 56. (В сила от 18.07.2020 г.) Не е публично акционерно дружество, което след 21 юли 2019 г. и до влизането в сила на този закон е издало акции при условията на първично публично предлагане, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

§ 57. Лицата по чл. 89ч, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 58. Емитентите по чл. 100ш, ал. 4 уведомяват комисията за издадени финансови инструменти съгласно законодателството на друга държава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 59. Ограничението по чл. 100г, ал. 3, т. 2 се прилага за емисии облигации, издадени по реда на глава шеста, раздел V от Закона за публичното предлагане на ценни книжа след датата на влизането в сила на този закон.

§ 60. Операторите на многостранни системи за търговия привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.

§ 61. Членовете на управителните и контролните органи по чл. 116в, ал. 1 внасят гаранция за управлението си в съответствие с изискванията на § 26 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 62. Законът влиза в сила от 21 август 2020 г., с изключение на § 46, т. 14, § 52, § 54, т. 2, § 55 и 56, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.