Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 18.VII

УКАЗ № 147 ОТ 17.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

 

УКАЗ № 147 ОТ 17.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приет от 44-то Народно събрание на 16 юли 2020 г.

Издаден в София на 17 юли 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.