Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 18.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕД

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДВ, БР. 48 ОТ 2018 Г.)

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г.

§ 1. В чл. 26 се създава ал. 3:

"(3) Държавен фонд "Земеделие" оттегля изплатената финансова помощ и в случаите по чл. 27, ал. 1, когато отказва изцяло изплащане на финансова помощ."

§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 6, буква "е" думите "Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.)" се заменят с "Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193 от 30.7.2018)";

б) в т. 15 думите "по реда на наредбата по чл. 9а, т. 4 от ЗПЗП" се заличават.

2. В ал. 7 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 1".

§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Определянето на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при отчитане на степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение се извършва съобразно правилата по чл. 27, ал. 9 от Закона за подпомагане на земеделските производители."

2. Алинея 5 се отменя.

§ 4. В чл. 32, ал. 2 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5:

"§ 5. Крайният срок за изпълнение на проекти по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за които са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на заявления за подпомагане, е не по-късно от 1 октомври 2023 г."

§ 6. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 "Документи за авансово плащане" се създават т. 9 и 10:

"9. Декларация от бенефициента за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, които са предвидени в насоките за кандидатстване за съответния прием на проектни предложения (подава се само в случаите, когато не е представена на етап кандидатстване или са настъпили промени в декларираните обстоятелства).

10. Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси от съответната община по седалището на ползвателя (подава се само когато в насоките за кандидатстване за съответния прием на проектни предложения е предвидено такова условие)."

§ 7. В приложение № 3 към чл. 22, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. Декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2 и чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари."

Преходни разпоредби

§ 8. Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ могат да подадат искане за промяна на договора във връзка с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата не по-късно от крайния срок за изпълнение на проекта, определен в договора за предоставяне на финансовата помощ.