Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 18.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ДВ, БР. 84 ОТ 2008 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ДВ, БР. 84 ОТ 2008 Г.)

В сила от 18.07.2020 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. морските плажове - към територията на морските плажове се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж;".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Пясъчният плаж, каменистият плаж и пясъчната дюна са подобекти на морския плаж, когато повече от един от тях се намира в границите на морския плаж."

§ 2. В чл. 4, ал. 2 т. 5 се изменя така:

"5. възлагане на концесия или отдаване под наем на морски плажове;".

§ 3. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:

"(2) Специализираните карти съдържат обектите на кадастралната карта, границите на обектите по чл. 2 и на подобектите, местоположението на елементите по чл. 6, както и наименованията на обектите, подобектите и елементите."

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така:

"(1) Елементи на специализираните карти са:";

б) създава се т. 8:

"8. преместваеми обекти в случаите по чл. 12, ал. 1."

2. В ал. 2 думите "техническото задание" се заменят с "техническата спецификация".

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) в т. 1 след думата "територията" се поставя запетая и се добавя "начин на трайно ползване";

б) създава се нова т. 5:

"5. номер и вид на подобект;"

в) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7;

г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думата "паспорта" се заменя с "техническия паспорт".

2. Алинея 2 се отменя.

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "техническо задание, съставено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгласувано със съответното отговорно ведомство или общинска администрация" се заменят с "техническа спецификация, съставена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър".

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, за избрания изпълнител, за началото и за времетраенето за извършване на дейностите."

3. Създава се нова ал. 4:

"(4) Органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, съдействат на изпълнителя, като:

1. предоставят на изпълнителя изходни документи и данни, необходими за изпълнение на работата;

2. осигуряват достъп на изпълнителя до обектите."

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Специализираните карти и регистри се създават чрез извършване на геодезически измервания. При създаването им могат да бъдат ползвани и данни от едромащабната топографска карта в мащаб 1:5000 или от други специализирани карти и регистри, данни по чл. 192, ал. 3 от Закона за концесиите, както и данни от други източници."

2. Създава се ал. 4:

"(4) За определяне границите на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 и на подобектите по чл. 2, ал. 3 органите, на които със закон са възложени опазването и контролът на защитените територии и на защитените зони и управлението на водите, са задължени да предоставят информация и/или да посочат очертанията на обектите."

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думата "геодезически" думите "фотограметрични и други" и запетаята се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Пясъчните дюни се заснемат и отразяват в специализираните карти като:

1. самостоятелни обекти, когато са разположени извън границите на морския плаж;

2. подобекти, когато са включени в границите на морския плаж."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Границите на пясъчните дюни се заснемат след посочването им на място и определяне на вида им от ботаник фитоценолог и експерт по брегова геоморфология, на които дейността е възложена от МОСВ. В специализирания регистър в графа "Характеристики" се записва техният вид - зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) или облесени дюни."

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

"(5) Крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони се заснемат по бреговата им линия, посочена на място от представители на басейновата дирекция, в чийто район на действие попадат обектите. Островите се заснемат по бреговата им линия. На водните течения се показва посоката им. Водни площи и течения с непостоянно водно ниво или които пресъхват през по-голямата част от годината, се изобразяват с прекъсната линия."

5. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.

6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думата "отпадни" се заменя с "отпадъчни".

7. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11.

8. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите "техническото задание" се заменят с "техническата спецификация".

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) За териториите на морските плажове с техническата спецификация може да се възложи заснемане на преместваеми обекти за нуждите на здравното и санитарно-хигиенното обслужване, спортно-развлекателната дейност, водноспасителната дейност, търговското обслужване и за поддържането на морските плажове - спасителни постове, медицински пунктове, складове, заведения за бързо обслужване, развлекателни и спортни обекти, детски кътове, павилиони, съблекални, душове и др."

2. В ал. 2 думите "чиста активна пясъчна" се заменят с "активна плажна".

3. Алинея 4 се отменя.

§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

"1. всяка точка от линията, определяща откъм сушата границата на зона "А", извън териториите на населените места, трябва да бъде на разстояние 100 м от най-близката точка от линията на морския бряг, а при наличие на морски плаж - от сухоземната граница на плажа;"

б) създава се т. 5:

"5. от обхвата на зона "А" се изключват територии на населените места, определени с подробни устройствени планове, влезли в сила към датата на влизане в сила на ЗИДЗУЧК (ДВ, бр. 40 от 2014 г.)."

2. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя "на населените места, определени към датата на влизане в сила на ЗУЧК (ДВ, бр. 48 от 2007 г.)".

§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Специализираните карти се създават в цифров вид и се изчертават на традиционен носител, и се поддържат в цифров вид чрез специализираната информационна система."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Специализираните регистри се създават в цифров вид, в XML файл във формат, съответстващ на формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР, и се разпечатват на хартиен носител съгласно приложение № 1. Специализираните регистри се поддържат в цифров вид."

§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "номенклатурата" се заличава съюзът "и" и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думата "Мащабът" се добавя "за изчертаване".

§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "Обектите" се заменя с "Елементите".

2. В ал. 2 думата "Обект" се заменя с "Елемент".

3. В ал. 3 думата "Обектите" се заменя с "Елементите".

§ 15. В чл. 17, ал. 1 думите "Създаването, поддържането" се заменят с "Поддържането".

§ 16. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:

"(1) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия в състав: председател - представител на службата по геодезия, картография и кадастър, и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, специализираната администрация на АГКК, областната администрация, общинската администрация, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, други заинтересувани ведомства и представители на научните институти към БАН, чиято дейност е в областта на географията, геологията, океанологията, биологията и екосистемите."

§ 17. Член 19 се изменя така:

"Чл. 19. (1) Приетите специализирани карти и регистри в цифров вид и на традиционен носител се съхраняват в службите по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на обекта.

(2) Копие от специализираните карти и регистри в цифров вид се предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2."

§ 18. Глава трета "Поддържане на специализираните карти и регистри" се изменя така:

"Глава трета

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ

Раздел I

Условия за поддържане в актуално състояние на специализираните карти и регистри

Чл. 20. Специализираните карти и регистри се поддържат в актуално състояние чрез специализираната информационна система.

Чл. 21. (1) Изменението на данните за обектите, подобектите и елементите на специализираните карти и регистри се извършва в резултат на проведено обновяване или въз основа на предоставени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от лицата по чл. 23, ал. 2 в периодите между обновяванията.

(2) Новите, променени или грешно отразени обекти, подобекти и елементи на специализираните карти се заснемат чрез геодезически измервания при спазване на съответните изисквания при създаването им.

(3) Променена или грешна граница на обект, подобект или елемент по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6 се констатира, когато разликата в местоположението на идентични точки от специализираната карта и определените с геодезически измервания е по-голяма от допустимите стойности, определени в раздел II на наредбата по чл. 31 ЗКИР.

(4) Границите и видът на пясъчните дюни се определят и посочват на място от лицата по чл. 11, ал. 2. Посочените граници се заснемат от правоспособно лице по кадастър чрез геодезически измервания.

(5) Границите на крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони се посочват от представители на басейновата дирекция, в чийто район на действие попадат обектите, и се координират от правоспособно лице по кадастър чрез геодезически измервания.

(6) За всички обекти, които попадат в границите на защитени територии по Закона за защитените територии или са обявени за защитени територии по Закона за защитените територии, обновяването се извършва в присъствието на представители на Министерството на околната среда и водите.

(7) При констатиране на променени или грешни данни в обектите на специализираните карти и регистри, с които се засягат и основни кадастрални данни за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 5, правоспособното лице по кадастър изработва проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват след приемане на проектите за изменение на специализираните карти и регистри от комисията по чл. 18, ал. 1.

(8) Когато се изработват специализирани карти на нови обекти или се променят граници на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 5, които променят изходните данни, при които са определени границите на охранителни зони "А" и "Б", правоспособното лице по кадастър определя новото им местоположение в проекта за изменение на специализираните карти и регистри, в проекта за изменение на зоната на ограничение в кадастралната карта и в регистъра на зоните на ограничения.

(9) Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и на зоната на ограничение в кадастралната карта и в регистъра на зоните на ограничения се изработват след приемане на проектите за изменение на специализираните карти и регистри от комисията по чл. 18, ал. 1 и се приемат по реда на ЗКИР.

(10) Органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 5, заявяват изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, и на зоните на ограничение, въз основа на проектите за изменението им. Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва по реда на ЗКИР.

Раздел II

Обновяване

Чл. 22. (1) За актуализиране на специализираните карти и регистри се извършва обновяване на данните за всички създадени специализирани карти на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. Обновяването включва контролни геодезически измервания и анализ спрямо данните, отразени в специализираните карти и регистри и кадастралната карта и кадастралните регистри; заснемане на новите или променени обекти, подобекти и елементи, вкл. и премахнатите елементи; проверка на характеристиките на обектите и подобектите. Резултатът от извършеното обновяване за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се описва в доклад, изготвен от изпълнителя.

(2) Обновяването се провежда на период от 10 години по възлагане от АГКК на правоспособно лице по кадастър.

(3) Обновяването се извършва въз основа на техническа спецификация, в която са определени: териториалният обхват, етапите за извършване на обновяването и други специфични изисквания. Техническата спецификация се съгласува с МОСВ.

(4) Органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, предоставят на изпълнителя налични материали и документи за променени данни в специализираните карти и регистри.

(5) Министерството на туризма предоставя актуални данни за сключените договори за наем на морските плажове, данни за проведен от тях мониторинг на морските плажове, ако има констатирани изменения в данните от приетите специализирани карти и регистри.

(6) За нови, променени или грешно отразени граници на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се изработват проекти за изменение на специализираните карти при спазване изискванията на чл. 23, ал. 5 - 7. Проекти за изменение на специализираните карти и регистри се приемат от комисията по чл. 18, ал. 1.

(7) Когато при извършване на обновяването се установи наличие на нови обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, за които няма изработени специализирани карти и регистри, в доклада по ал. 1 изпълнителят описва местоположението и характеристиките им. Създаване на специализирани карти и регистри за тези обекти се извършва по реда на наредбата.

(8) За приемане от комисията по чл. 18, ал. 1 се представят: докладът по ал. 1, проектите за изменение на специализираните карти и регистри и всички документи и материали, послужили за изготвянето на доклада и за изработването на проектите за изменение. Докладът и материалите и данните, използвани при определянето на местоположението и характеристиките на обектите и подобектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3, се подписват от лицата по чл. 21, ал. 4, 5 и 6.

(9) Приетите проекти за изменение са основание за изменение на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. Изменението се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на обектите.

(10) Материалите и данните от извършеното обновяване се съхраняват в службите по геодезия, картография и кадастър.

(11) Копие от приетите проекти за изменение на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 в цифров вид се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2.

Раздел III

Поддържане в актуално състояние на специализираните карти и регистри в периодите между обновяванията

Чл. 23. (1) В периодите между обновяванията специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2 се поддържат в актуално състояние, като се изменят в случаите на:

1. настъпили промени в данните за обектите, подобектите или елементите на специализираните карти и регистри;

2. отстраняване на грешки;

3. изменение в данните за обектите в резултат на изменението им в кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) В случаите на ал. 1 заявление за изменение на специализираните карти и регистри се подава от органите, в чиито правомощия е управлението на обектите от специализираните карти, а именно:

1. за обектите по чл. 2, т. 1 (морските плажове) - от министъра на туризма;

2. за обектите по чл. 2, т. 2, 3, 4 и 5 (брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; дюните, които не са включени в обхвата на морските плажове съгласно чл. 2, т. 1; дюните, които не са обявени за защитена територия по ЗЗТ и не са включени в границите на защитените територии по ЗЗТ; островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност) - от областния управител по местонахождението на обектите;

3. брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите извън тези по т. 2 - от кмета на съответната общината;

4. за обектите, които са защитена територия или са включени в границите на защитени територии по Закона за защитените територии - паркове с национално значение и природни резервати - от министъра на околната среда и водите.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на органите по ал. 2 необходимите материали и данни от специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2 и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(4) Изменението се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на обекта в 14-дневен срок от постъпване на заявление за изменение на специализираната карта и регистър на основание на приет проект от комисията по чл. 18, ал. 1, а в случаите на чл. 24 - въз основа на проекта за изменение по ал. 5.

(5) Данните в специализираните карти и регистри се изменят с проект, изработен в цифров вид от правоспособно лице по кадастър, при условията на чл. 21, ал. 2 - 6. Изработването на проекта се възлага от съответния орган по ал. 2.

(6) Проектът за изменение на специализираната карта и регистър се изработва в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР и съдържа:

1. обяснителна записка съгласно приложение № 5;

2. протокол за определените на място граници и характеристики на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и подобектите по чл. 2, ал. 3, подписан от лицата по чл. 21, ал. 4, 5 и 6;

3. данни от специализираната карта и данни от кадастралната карта в обхвата на изменението, поправеното или ново местоположение на обектите, подобектите или елементите, новите точки от геодезическата основа, границите на охранителни зони "А" и "Б" - в случаите, в които се изменят;

4. проектни данни за изменението;

5. специализиран регистър - приложение № 1, приложение № 2 - за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4, и приложение № 3 - за обектите, в които има наличие на трайни и преместваеми обекти, описани в приложение № 3;

6. материали и данни от геодезически измервания и обработката им;

7. материали от геодезически измервания и данни за нови точки от геодезическата основа, определени съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР.

(7) Материалите по ал. 6, т. 1, 2, 3 и 5 се разпечатват на традиционен носител.

(8) Проектите за изменение на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се приемат от комисията по чл. 18, ал. 1.

(9) Заявлението по ал. 2 съдържа:

1. уникален идентификационен номер, получен при регистрацията му в информационната система;

2. данни за заявителя на изменението: име/наименование, ЕГН/ЕИК, качество (представител или упълномощено от него лице), адрес, телефон, електронна поща и други данни за заявителя;

3. основание на исканото изменение;

4. данни за приет проект за изменение на специализираните карти и регистри - от комисията по чл. 18, ал. 1, а в случаите на чл. 24 - проекта за изменение по ал. 6;

5. подпис на заявителя.

Чл. 24. Не се внасят за разглеждане и приемане от комисията по чл. 18, ал. 1 проекти за изменение при:

1. настъпили промени в съществуващите елементи или нови елементи, разположени върху обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 - бетонови площадки, стълби, шахти, крайбрежни алеи, зелени площи и др., както и данни за преместваеми обекти;

2. извършена реконструкция на брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения или когато те са премахнати."

§ 19. (В сила от 01.01.2023 г.) Създава се глава четвърта с чл. 25 - 26:

"Глава четвърта

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл. 25. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя услуги с данни от специализираните карти и регистри за обектите по чл. 2 по реда и условията, определени в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2019 г.).

Чл. 26. В резултат на заявените услуги по чл. 25 се получават официални документи и справки със съдържание, определено в таблица 1 на приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 и таблици 4, 5, 9 и 13 на приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г."

§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. Точка 1 се отменя.

2. Точка 5 се отменя.

§ 21. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 14, ал. 2


Специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК

Област: ........................         Община: ...............

     Населено място: .........         ЕКАТТЕ: ...............

Идентификатор

на поземлен имот

Площ на поземлен имот

(кв. м)

Трайно предназначение на територията

Начин на трайно ползване

Адрес

Вид собственост

№ на обект

Вид на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК

№ на подобект

Площ и размер на обект/подобект

(кв. м)

Характеристики на обект/подобект

Акт, удостоверяващ правата върху обекта, вкл. концесия и ползване

Регистрационен номер на техническия паспорт на съоръжението

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. За обект морски плаж в колони 10 и 11 се нанасят данните на подобектите.

"

§ 22. В приложение № 2 към чл. 12, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 1.1.1 се изменя така:

"1.1.1. Активна плажна площ".

2. Точка 1.2 се изменя така:

"1.2. Дюни, обща площ, в т.ч.:".

3. Точка 1.2.1 се изменя така:

"1.2.1. Зараждащи се подвижни дюни".

§ 23. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. I. Трайни обекти:

а) на ред първи думата "Буна" се заличава;

б) на ред шести думата "Дамба" се заличава.

2. В т. II. Преместваеми обекти:

а) на ред трети думите "Коктейл бар" се заличават;

б) на ред четвърти думите "Заведения за обществено хранене" се заменят със "Заведения за бързо обслужване";

в) на ред осми думите "Щендер дюнери" се заличават.

§ 24. В приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 след думите "Пояснение. Знак № 1 се изобразява с кафяв цвят, № 2 - с черен цвят, а знаци № 3 и 4 - с червен цвят." се добавя "Нови или променени граници на обектите, подобектите и елементите се изобразяват в червен цвят. Заличени обекти и подобекти или премахнати елементи - в зелен цвят."

§ 25. В приложение № 5 към чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 подточка 1.3 се изменя така:

"1.3. Кратко описание на извършените геодезически работи, използваните технологии за заснемане, програмни продукти, мащаб."

2. Точка 5 се изменя така:

"5. Специализирана карта на обектите по чл. 2 в графичен вид на полиестерна недеформируема материя с дебелина не по-малка от 0,11 mm - 1 бр.".

3. Точка 7 се изменя така:

"7. Специализиран регистър на обектите по чл. 2 - на традиционен носител - 1 бр.".

4. След т. 8 думите "Материалите и данните в цифров вид се предоставят на CD за еднократен запис" се заменят с "Материалите и данните в цифров вид се предоставят на CD за еднократен запис в два екземпляра".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 26. До одобряване на формат на записа в цифров вид по чл. 12, т. 5 ЗКИР специализираните карти и регистри в цифров вид се създават и поддържат във формат, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

§ 27. (1) Първо обновяване на специализирани карти и регистри, приети в периода 2011 - 2016 г., се извършва в срок от 5 години от влизане в сила на тази наредба.

(2) До извършване на обновяването по ал. 1 специализираните карти и регистри се поддържат при условията и по реда за поддържането им в актуално състояние в периодите между обновяванията.

§ 28. (1) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 19, който влиза в сила от 1.01.2023 г.

(2) До изтичане на срока по ал. 1 АГКК осигурява публичен достъп до информацията в специализираните карти и регистри.