Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.)

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Партидата се открива след даване на идентификатор на имота от службата по геодезия, картография и кадастър за:

1. поземлен имот;

2. сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;

3. самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура."

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) За всяка сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, и за всеки самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се откриват отделни партиди."

§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "във връзка с" се добавя "промяна на".

2. В ал. 2 думите "съединява имот" се заменят със "съединяват имоти".

§ 3. В чл. 19, т. 2 букви "а" и "б" се изменят така:

"а) поземлен имот;

б) сграда;".

§ 4. В чл. 20, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7 съкращението "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК (код по БУЛСТАТ)".

§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Партидното дело се води и на електронен носител. В него се съхраняват сканирани копия от книжата, послужили за вписване в партидата."

§ 6. В чл. 26, ал. 3 се добавя изречение второ: "Това не се отнася за азбучния указател на електронен носител."

§ 7. В чл. 27, ал. 1 т. 15 се изменя така:

"15. влезлите в сила съдебни актове, с които се конфискува или отнема в полза на държавата недвижим имот."

§ 8. В чл. 33, т. 3 накрая се добавя "или да продават имоти чрез публичен търг".

§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "чл. 54, ал. 3" се заменят с "чл. 54в".

2. Точка 2 се отменя.

§ 10. В чл. 61, ал. 2 накрая се добавя "а на електронен носител - безсрочно".

§ 11. В чл. 63 накрая се добавя "а на електронен носител - безсрочно".

§ 12. Навсякъде в наредбата думите "Агенцията по кадастъра" се заменят с "Агенцията по геодезия, картография и кадастър".

§ 13. Навсякъде в наредбата думите "службата по кадастъра" се заменят със "службата по геодезия, картография и кадастър".

§ 14. Навсякъде в приложение № 2 по чл. 52, ал. 3 съкращението "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК (код по БУЛСТАТ)".