Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 27 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 100 ОТ 2000 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 27 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 100 ОТ 2000 Г.)

В сила от 31.07.2020 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 7:

"7. при промяна на местоназначението по време на дългосрочната командировка."

2. В ал. 4, изречение първо думите "ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6" се заменят с "ал. 1, т. 1 - 3, 5 - 7".

§ 2. В чл. 30 ал. 4 се изменя така:

"(4) В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива осигурява на командированите лица командировъчни пари, общият размер на командировъчните им пари по ал. 2 се намалява с размера на осигурените средства."

§ 3. Създават се чл. 30а, 30б и 30в:

"Чл. 30а. (1) При наемане на необзаведено жилище в приемащата държава размерът на максимално допустимия наем се определя съгласно приложение № 3 към чл. 22, ал. 1, таблицата към т. 4, колона 5 "наша мебелировка".

(2) При наемане на необзаведено жилище на командирования се изплащат еднократно за срока на дългосрочната командировка финансови средства в двукратния размер на командировъчните пари за 30 календарни дни за приемащата държава.

Чл. 30б. В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива поема частично или изцяло средствата за наем на жилище и/или за неговото обзавеждане на командированите лица, размерът на средствата за наем по чл. 22 се намалява с размера на осигурените средства.

Чл. 30в. В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива поема частично или изцяло пътните разходи на командированите лица, размерът на средствата за пътни разходи по чл. 19 се намалява с размера на осигурените средства."

§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Редът и начинът за изплащане, отчитане и контрол на финансовите средства по ал. 1, както и длъжностните лица, които назначават комисията по чл. 22, ал. 2, одобряват договорите по чл. 22, ал. 3 и/или разрешават плащането по чл. 30а, ал. 2, се определят с акт на министъра на отбраната."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. (1) Командированите военнослужещи и цивилни служители към датата на влизане в сила на това постановление, чийто срок на командировка изтича до 31 декември 2020 г., могат да получат финансови средства в размер 50 на сто от определения по чл. 30а, ал. 2, а тези, чийто срок на командировка изтича след 31 декември 2020 г. - пълния размер на финансовите средства по чл. 30а, ал. 2.

(2) На командированите военнослужещи и цивилни служители се изплащат финансовите средства по ал. 1, в случай че в едномесечен срок от датата на издаване на акта по чл. 34, ал. 2 представят пред комисията по чл. 22, ал. 2 изискуемите документи съгласно същия.

§ 6. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".