Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ (ДВ, БР. 91 ОТ 2019 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ (ДВ, БР. 91 ОТ 2019 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

§ 1. В чл. 1, т. 1 буква "в" се изменя така:

"в) следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;".

§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думата "персонала" се поставя запетая и се добавя "включително на електронен носител,".

§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" и чл. 12, ал. 2, т. 1:

1. В критерий № 1 "Структура и организация на дейността на лечебно заведение за болнична помощ", раздел II "Резултати от медицинската дейност в клиниките/отделенията на лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение":

а) индикатор № 5 се изменя така:

"

5.

Обемът на осъществената дейност през последната календарна година (ако е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответно през последните 12 месеца преди подаването на заявлението по чл. 2, ал. 1 (ако не е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответства на определения с медицинския стандарт по съответната медицинска специалност.

Справка за осъществения обем дейност в съответствие на специфичните количествени показатели за дейността, определени със съответния медицински стандарт."

б) индикатор № 6 се отменя.

2. В критерий № 2 "Оборудване на лечебното заведение", раздел I "Осигуреност с техническо и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение" индикатор № 2 се изменя така:

"2.

В лечебното заведение са постигнати следните резултати от дейността (отчитат се тези индикатори, които са приложими за лечебното заведение или структурите, които ще извършват обучение):

1. леталитет в лечебното заведение, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

2. оборот на леглата в клиниките/отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на леглата и на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

3. среден престой на преминал болен в отделенията/клиниките, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на леглата и на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

4. предоперативен престой в отделенията/клиниките, в които ще се извършва обучението (когато е приложимо), съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

Справки с посочените в т. 1 - 5 индикатори, генерирани от информационната система на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната.

Справка за реализирани управленски решения на базата на констатирани проблеми и техния резултат.

 

5. относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции съгласно съответния медицински стандарт (когато е приложимо);

6. реализирани управленски решения с положителен резултат на базата на констатирани проблеми от медицинския съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото лечебно заведение и отделните му структури за период от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 (когато са констатирани проблеми въз основа на горните сравнителни данни).

 


"

§ 4. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" и чл. 12, ал. 2, т. 2:

1. В критерий № 1 "Структура и организация на дейността на комплексен онкологичен център, център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания", раздел II "Резултати от медицинската дейност в отделенията на лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение":

а) индикатор № 5 се изменя така:

"5.

Обемът на осъществената дейност през последната календарна година (ако е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответно през последните 12 месеца преди подаването на заявлението по чл. 2, ал. 1 (ако не е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответства на определения с медицинския стандарт по съответната медицинска специалност.

Справка за осъществения обем дейност в съответствие на специфичните количествени показатели за дейността, определени със съответния медицински стандарт.


"

б) индикатор № 6 се отменя.

2. В критерий № 2 "Оборудване на лечебното заведение", раздел I "Осигуреност с техническо и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение" индикатор № 2 се изменя така:

"2.

В лечебното заведение са постигнати следните резултати от дейността (отчитат се тези индикатори, които са приложими за лечебното заведение или структурите, които ще извършват обучение):

1. леталитет в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

2. оборот на леглата в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

3. среден престой на преминал болен в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

4. предоперативен престой в отделенията, в които ще се извършва обучението (когато е приложимо), съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;

5. относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции съгласно съответния медицински стандарт (когато е приложимо);

6. реализирани управленски решения с положителен резултат на базата на констатирани проблеми от медицинския съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото лечебно заведение и отделните му структури за период от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 (когато са констатирани проблеми въз основа на горните сравнителни данни).

Справки с посочените в т. 1 - 5 индикатори, генерирани от информационната система на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната.

Справка за реализирани управленски решения на базата на констатирани проблеми и техния резултат.


"

§ 5. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и чл. 12, ал. 2, т. 3, в критерий № 1 "Структура и организация на дейността на диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и групова практика за специализирана медицинска помощ", раздел II "Резултати от медицинската дейност, осъществявана от лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение" индикатор № 4 се отменя.

§ 6. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "г" и чл. 12, ал. 2, т. 4 в критерий № 1 "Структура и организация на дейността на център за спешна медицинска помощ", раздел II "Резултати от медицинската дейност на лечебното заведение" индикатор № 3 се отменя.

§ 7. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "д" и чл. 12, ал. 2, т. 5, критерий № 1 "Структура и организация на дейността на център по хематология и трансфузиология", раздел I "Структура и организация на дейността на лечебното заведение" индикатор № 3 се изменя така:

"


3.

Фактическата структура на лечебното заведение отговаря на определената с правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ, медицинския стандарт по трансфузионна хематология и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, утвърдена е от директора за текущата календарна година и включва задължително:

1. блок по трансфузионна хематология, състоящ се от отделения;

2. административно-стопански блок.

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Структура, щатно разписание на длъжностите и поименно щатно разписание на лечебното заведение.

Проверка на място.


"

§ 8. В приложение № 6 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "е" и чл. 12, ал. 2, т. 6 в критерий № 1 "Структура и организация на дейността на диализен център", раздел II "Резултати от медицинската дейност на лечебното заведение" индикатор № 5 се отменя.

Преходни разпоредби

§ 9. Производствата за получаване на одобрение за обучение на студенти и специализанти, които са започнали към датата на влизане в сила на тази наредба, но по които няма издадена заповед по чл. 91, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, се довършват по реда на тази наредба.