Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Висшия адвокатски съвет

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

§ 1. В чл. 2 се създава ал. 6:

"(6) Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски."

§ 2. В чл. 3 след думата "споразумение" се прибавя "или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска,".

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В т. 3 числото "60" се заменя с "300".

2. Точка 10 се изменя така:

"10. за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. 9;".

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думата "защита" се заменя със "за процесуално представителство, защита и съдействие";

б) в т. 1 думите "за трудови дела - 150 лв." се заличават;

в) в т. 2 числото "500" се заменя с "600", а числото "300" - с "400";

г) в т. 3 числото "250" се заменя с "600";

д) в т. 4 числото "150" се заменя с "600";

е) в т. 5 числото "200" се заменя с "500";

ж) в т. 6 думите "на адвоката повереник на ответник" се заличават, а числото "100" се заменя с "300".

2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие";

б) в т. 1 числото "100" се заменя с "300";

в) в т. 2 числото "200" се заменя с "300", а числото "6" - със "7";

г) в т. 3 числото "450" се заменя с "580", а числото "4" - с "5".

3. Създава се ал. 9:

"(9) При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв."

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:

1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;

2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;

3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;

4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;

6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;

7. при интерес над 10 000 000 лв. - 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв."

2. В ал. 2:

а) точки 1, 2 и 3 се изменят, както следва:

"1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 900 лв.;

2. за дела по Кодекса за социално осигуряване - 350 лв.;

3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи - 400 лв.;"

б) точка 5 се изменя така:

"5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя - 1000 лв.;".

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото "100" се заменя с "200".

2. Точка 2 се изменя така:

"2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. - 200 лв., и за вземания над 1000 лв. - 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 - 7;".

§ 7. В чл. 11 числото "100" се заменя с "200", а числото "150" - с "300".

§ 8. В чл. 12 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", думите "300 лв." се заменят с "е в размерите по чл. 13, ал. 1" и числото "60" се заменя със "100".

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 числото "250" се заменя с "400";

б) в т. 2 числото " 300" се заменя с "600";

в) в т. 3 числото "500" се заменя с "1000";

г) в т. 4 числото "800" се заменя с "1500";

д) в т. 5 числото "1200" се заменя с "2000";

е) в т. 6 числото "1800" се заменя с "4000";

ж) в т. 7 числото "250" се заменя с "500";

з) в т. 9 числото "200" се заменя с "600";

и) точка 10 се отменя.

2. В ал. 2 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а думите "- 200 лв." се заменят с възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2".

§ 10. В чл. 14 числото "60" се заменя със "100".

§ 11. В чл. 16 числото "100" се заменя с "200", а числото "200" - с "400".

§ 12. В чл. 18 се създава ал. 4:

"(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв."

§ 13. В чл. 19 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "150" се заменя с "300".

§ 14. В чл. 20 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "200" се заменя с "400".

§ 15. В чл. 22 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "200" се заменя с "400".

§ 16. В чл. 23 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "250" се заменя с "500".

§ 17. В чл. 24 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "150" се заменя с "300".

§ 18. В чл. 25 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "150" се заменя с "300".

§ 19. В чл. 26 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "150" се заменя с "300".

§ 20. В чл. 27 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", а числото "150" се заменя с "300".

§ 21. В чл. 28 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие" , а числото "200" се заменя с "600".

§ 22. В чл. 29 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие", числото "200" се заменя с "400" и думата "комулация" се заменя с "кумулация".

§ 23. В чл. 30 думата "защита" се заменя с "процесуално представителство, защита и съдействие" , а числото "250" се заменя с "500".