Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Iз-3025 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Iз-3025 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.)

В сила от 31.07.2020 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите съответната стратегическа дейност" се заменят с "Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност".

2. В ал. 2 думите "ръководителите на стратегически обекти и възлагащите извършването на съответните стратегически дейности" се заменят с "ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответните стратегически дейности със заповед".

3. В ал. 3 думите "Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите извършването на съответната стратегическа дейност" се заменят с "Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност".

4. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност в срок до 6 месеца след издаването на заповедта по ал. 2 предоставят на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) или на оправомощени от него длъжностни лица списък на конкретните длъжности, които изискват достъп до определените стратегически зони в стратегическите обекти или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности."

5. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Списъкът по ал. 4 се съгласува с председателя на ДАНС или с оправомощени от него длъжностни лица. При промяна в списъка по ал. 4 ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност изготвят нов актуализиран списък, който незабавно се предоставя за съгласуване на председателя на ДАНС или на оправомощени от него длъжностни лица."

§ 2. В чл. 4 думите "ръководителите на съответния стратегически обект или дейност" се заменят с "ръководителят на съответния стратегически обект и възлагащият или извършващият съответната стратегическа дейност".

§ 3. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. Заповедта по чл. 3, ал. 2 се изпраща на ДАНС и на съответните органи по чл. 4, извършили охранителното обследване."

Заключителни разпоредби

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".