Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

РЕШЕНИЕ № 520 ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ИКАНТАЛЪКА 2", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

РЕШЕНИЕ № 520 ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ИКАНТАЛЪКА 2", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Обн. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 349 на Министерския съвет от 26.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Иканталъка 2", намиращ се в община Каварна, област Добрич (ДВ, бр. 49 от 2020 г.), проведена на 26 юни 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-91 от 10.06.2020 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект - изключителна държавна собственост - морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич, и за концесионер на морския плаж - "ЛАЙТХАУС БИЙЧ" - ЕООД, с ЕИК: 203026970.

2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:

2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от "ЛАЙТХАУС БИЙЧ" - ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 1,90 на сто.

2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 10 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) при ставка от 20 на сто и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.

2.3. Предложение за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията, в размер 380 114 лв. с ДДС за целия срок на договора за концесия.

3. Оправомощава министъра на туризма:

3.1. Да сключи концесионен договор с "ЛАЙТХАУС БИЙЧ" - ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.

3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.

4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 349 на Министерския съвет от 2020 г. и подадената от "ЛАЙТХАУС БИЙЧ" - ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.

5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.

6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".