Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г.)

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.

Проект: 054-01-70/10.07.2020 г.

§ 1. В чл. 133, ал. 2, т. 8 след думите "животните от" се добавя "животновъден обект и/или".

§ 2. В чл. 137 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите "в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията" се заличават;

б) точка 1 се изменя така:

"1. копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът;".

2. В ал. 9, т. 7 думата "технология" се заменя с "информация за начина и технологията".

§ 3. Създава се чл. 144а:

"Чл. 144а. (1) Независимият оценител изготвя оценителски доклад и в тридневен срок го предоставя на възложителя по чл. 144, ал. 3, който със заповед определя комисия за проверка на изпълнението.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед утвърждава критерии за:

1. извършване на проверката на изпълнението по ал. 1 и на изготвения оценителски доклад;

2. съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност за конкретния вид и категория животни, за които не са определени пределни цени в наредбата по чл. 109.

(3) Комисията по ал. 1 в срок до 5 дни от извършване на проверката изготвя становище до възложителя за приемане на оценителския доклад или за връщането му за преработване.

(4) Въз основа на становището на комисията възложителят:

1. приема оценителския доклад;

2. връща оценителския доклад с указания за цялостно или частично преработване.

(5) Когато оценителят откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител.

(6) В случаите по ал. 5, когато извършването на оценката е възложено на друг оценител, се прилага процедурата по ал. 1 - 4.

(7) Когато оценителят по ал. 6 откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение, а обезщетението се определя от комисията по ал. 1."

§ 4. В чл. 145, ал. 1 числото "500" се заменя с "1000".

§ 5. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "и комбинирани" се заменят с "премикси, комбинирани и медикаментозни", думите "по видове и категории животни" се заличават и накрая се добавя "а когато няма такава - по фактурна стойност".

2. Създава се ал. 4:

"(4) Независимият оценител изготвя оценителски доклад, който се проверява по реда на чл. 144а."

§ 6. В чл. 148, т. 1 след думите "до 30 дни от датата" се добавя "на влизането в сила".

Заключителни разпоредби

§ 7. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства, за които към датата на влизането в сила на този закон не е издадено удостоверение за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които се отглеждат или са настанени животни, идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3, подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.