Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.

§ 1. Член 1 се изменя така:

"Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:

1. влагане на строителните продукти в строежите на Република България;

2. оправомощаване, нотифициране и контрол на лица за оценяване на строителни продукти;

3. издаване или отказ от издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителни продукти;

4. преиздаване, разширяване, актуализиране, ограничаване на обхвата, спиране на действието и отнемане на издадените разрешения по т. 3;

5. оценяване и съставяне на декларация за характеристиките на строителните продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски технически оценки;

6. определяне на българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената им употреба;

7. изпълнение на функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.04.2011 г.), наричан за краткост "Регламент (ЕС) № 305/2011", и в съответствие с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29.03.2019 г.), наричан за краткост "Регламент (ЕС) 2019/515".

(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за строителните продукти, за които няма определени национални изисквания за употребата им, няма публикувани хармонизирани стандарти от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за които са приети и публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз регламенти и директиви, различни от Регламент (ЕС) № 305/2011, определящи изисквания за пускането на продукти на пазара и за пускането им в действие."

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "определени в чл. 8, ал. 1" се добавя " , т. 1 и".

2. Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Строителните продукти, които попадат в обхвата на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато съответстват на специфичните изисквания за екодизайн за продуктовата група и на изискванията за предоставяне на продуктова информация, определени в съответните регламенти, посочени в чл. 1, ал. 1.

(4) Строителните продукти, които попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато характеристиките им, свързани с консумацията на енергия и на други ресурси, са определени и обявени върху етикет и в информационен лист съгласно изискванията на съответните делегирани регламенти, посочени в чл. 4, ал. 1 от наредбата."

§ 3. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. (1) Строителните продукти по чл. 3, ал. 1 и 2 се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;

2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по образеца съгласно приложение № 1.

(2) Декларациите по ал. 1 следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(3) Строителните продукти, които попадат в обхвата на наредбите по чл. 3, ал. 3 и 4, се влагат в строежите въз основа на документацията, определена за тях в съответния регламент на ЕС. В случаите, когато за тези продукти:

1. е публикуван и хармонизиран стандарт от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 в "Официален вестник" на ЕС, строителните продукти се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие и декларация за експлоатационни показатели;

2. няма хармонизиран стандарт по т. 1, но са определени национални изисквания съгласно чл. 8, строителните продукти се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие и декларация за характеристиките на строителния продукт.

(4) Строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж, се влагат в строежите въз основа на декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа на протоколи от изпитване, приложени изчисления и/или документи за съответствие на вложените материали.

(5) Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, няма издадена заповед по чл. 8, ал. 1, т. 5 и не е издаден сертификат за съответствие на продукта от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1, се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) и инструкция и информация за безопасност на български език.

(6) Декларации по ал. 1, т. 1 не се изискват за случаите по чл. 5, букви "а", "б" и "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011.

(7) Декларациите по ал. 1 се придружават в зависимост от случая от информацията по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ, L 396 от 30.12.2006 г.).

§ 4. В чл. 6 след думите "хармонизираните технически спецификации" се добавя "съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, регламентите от обхвата на наредбата по чл. 3, ал. 3, делегираните регламенти от обхвата на наредбата по чл. 3, ал. 4".

§ 5. Създава се чл. 6а:

"Чл. 6а. (1) Строителни отпадъци (СО), преминали през процес на оползотворяване, продуктите подготвени от СО за повторна употреба, с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба и рециклирани строителни материали, представляващи строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци, се влагат в строежите в предвидени от проектанта в инвестиционния проект строителни елементи или части от строежа, в които оползотворените продукти ще осигурят основните изисквания към строежа.

(2) Строителните отпадъци, продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, както и рециклираните строителни материали, които представляват строителни продукти, се влагат в строежите въз основа на декларация, издадена от лицето, което има право да извършва дейности със СО, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и документите, определени в глава четвърта на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 2017 г.)."

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. Създават се ал. 5 и 6:

"(5) Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя със заповед национални изисквания за влагане в строежите на продукти за повторна употреба, подготвени от СО.

(6) Заповедите по ал. 1, т. 5 и ал. 5 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)."

§ 7. Член 9 се изменя така:

"Чл. 9. (1) Българско техническо одобрение се издава за строителни продукти, за които не е издадена ЕТО и няма хармонизиран европейски стандарт или стандарт по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или които се различават значително от тях.

(2) Алинея 1 не се прилага за строителните продукти, които са законно предлагани на пазара на други държави - членки на Европейския съюз, Турция и държавите - членки на Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/515, освен при заявено искане от страна на производителя или неговия упълномощен представител.

(3) В случаите по ал. 2 производителят или неговият упълномощен представител удостоверява законното предлагане на продукта на пазара в друга държава членка пред лицата по чл. 16, ал. 1, т. 4 чрез:

1. декларация за взаимно признаване съгласно чл. 4 на Регламент (ЕС) 2019/515, ако има изготвена такава, или

2. документация и информация съгласно чл. 5, параграф 5 на Регламент (ЕС) 2019/515.

(4) Българското техническо одобрение е положителна техническа оценка на годността на даден строителен продукт за удовлетворяване на основните изисквания към строежите, в които продуктът се влага трайно, в зависимост от неговото предназначение.

(5) Българско техническо одобрение може да се издава при доказана възможност за осигуряване на поне едно основно изискване към строежа при влагане на строителния продукт в съответствие с предвидената употреба.

(6) Българските технически одобрения (БТО) се разработват и издават въз основа на проучвания, изпитвания и оценка на годността на строителните продукти за използването им по предназначение.

(7) Когато за продуктите са публикувани ръководства за европейски технически одобрения и/или европейски документи за оценяване, БТО се изработват съгласно правилата и процедурите в тях, като се отчитат географските и климатичните особености, националните опит и традиции на Република България. В останалите случаи БТО се издават съобразно съответните основни изисквания към строежите, определени в нормативни актове.

(8) Срокът на валидност на издадено БТО е 5 години и може да се удължава, в случай че условията по ал. 1, т. 1 продължават да са в сила.

(9) Срокът на валидност на издадено БТО се прекратява преди изтичането на срока по ал. 8, както следва:

1. след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5, буква "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011;

2. една година след публикуването на стандарт за продукта по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3.

(10) Разходите за процедурата по издаване на БТО са за сметка на производителя или на неговия упълномощен представител и се определят с договор."

§ 8. В чл. 10, ал. 1 т. 10 се изменя така:

"10. описание и предназначение на продукта, техническа документация (текст, чертежи и др., дадени в приложение), вид на строежа, за който е предназначен продуктът, и неговият експлоатационен срок;".

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "чл. 4, ал. 4" се заменят с "чл. 4, ал. 5", а след думите "се издава" се добавя "по искане".

2. В ал. 2 след думите "по ал. 1" се поставя точка, а думите ", но не по-дълъг от 5 години" се заличават.

3. В ал. 3 се създават нови т. 4 и 5:

"4. две години след оправомощаване на лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 за сертификация на съответствието на строителния продукт с национални изисквания;

5. при издаване на сертификат за съответствие на продукта от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1;".

4. Досегашната т. 4 става т. 6.

5. Създава се ал. 4:

"(4) В случай че документите по ал. 1 са без срок на валидност, становището за допустимост е валидно до настъпване на едно от обстоятелствата по ал. 3."

§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. производителя или неговия упълномощен представител въз основа на протоколи от изпитване, издадени от лаборатории за изпитване, валидни сертификати за системи за управление на качеството, когато в обхвата им попада производството на продукта, или други документи, доказващи съответствие с изискванията, когато за продукта няма определени национални изисквания по чл. 8, ал. 1, т. 5."

2. Създава се ал. 5:

"(5) В случаите по ал. 4 за строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, производителят издава декларация за характеристиките на строителния продукт въз основа на становище за допустимост по чл. 4, ал. 5."

§ 11. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения:

1. След думите "Лицата по" се добавя "чл. 13" и се поставя запетая, а след думата "когато" се поставя двоеточие и думите "доказват изпълнение на националните изисквания и постоянство на характеристиките, определени с тях" се заличават.

2. Създават се т. 1 и 2:

"1. процедурата за вземане на проби, изпитаните характеристики и методите за изпитване, посочени в протоколите от изпитване, съответстват на изискванията за първоначално и/или контролно изпитване съгласно процедурите по чл. 17, ал. 1, т. 4, буква "а", одобрени със заповед на министъра;

2. обхватът на одитите от акредитирани органи по сертификация на системи за управление на качеството и критериите за оценка включват всички изисквания за първоначална и контролна проверка, посочени в процедурите по чл. 17, ал. 1, т. 4, буква "а"."

§ 12. В чл. 16 се създава ал. 4:

"(4) Лицето, което има право да извършва дейности съгласно чл. 35 ЗУО, определя и декларира характеристиките на продуктите, подготвени за повторна употреба от СО, както е определено в утвърдената за продукта методика по чл. 17, ал. 1, т. 4, буква б), в зависимост от предвидената повторна употреба."

§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

"4. одобрява:

а) процедури за сертификация на съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 14, ал. 1, разработени от Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти;

б) методики за подготовка за повторна употреба на продукти, подготвени от СО, и критерии за предоставянето им за употреба в строежите."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Процедурите и методиките по ал. 1, т. 4 се публикуват на електронната страница на звеното за контакт."

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. има функционираща система за управление в съответствие с изискванията на:

а) БДС EN ISO/IEC 17065 за лица за сертификация на продукти, сертификация на производствен контрол в предприятието и сертификация на съответствието с националните изисквания;

б) БДС EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за изпитване;".

2. В ал. 3 след думите "за които те се отнасят" се поставя точка и запетаята и думите "съгласно образците в приложение № 3" се заличават.

3. Създава се ал. 4:

"(4) Обхватът на разрешенията по ал. 3 се определя с образците от приложение № 3, както следва:

1. за органите по чл. 16, ал. 1, т. 1 съгласно наименованието и поредния номер на групата строителни продукти и/или продукта в зависимост от предвидената употреба, определени с решение на Европейската комисия;

2. за органите по чл. 16, ал. 1, т. 2 съгласно наименованието и кода на продуктовата област и/или продукта в съответствие с Приложение IV на Регламент (ЕС) № 305/2011;

3. за лицата по чл. 16, ал. 1, т. 3 съгласно наименованието и поредния номер на продукта, под който е включен в заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 8, ал. 1, т. 5;

4. за лицата по чл. 16, ал. 1, т. 4 съгласно продуктовите области от приложение 4."

§ 15. В чл. 19, ал. 2 думите "представи заверени копия от" се заменят с "притежава", а думите "издадени на орган за сертификация и/или лаборатория за изпитване" се заличават.

§ 16. В чл. 20 ал. 6 се изменя така:

"(6) Не се разрешава вземането на решение за сертификация да се възлага на подизпълнител или персонал, нает на граждански договор."

§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

"4. обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 6 и 7 ЗТИП;".

2. В ал. 2, т. 3 след думите "Асоциацията на лицата за оценяване" се добавя "на съответствието".

§ 18. Член 22 се изменя така:

"Чл. 22. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството отнема със заповед издадено разрешение при условията и по реда на чл. 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато при проверките по чл. 14в ЗТИП се установи, че лицето:

1. е престанало да отговаря на някое от изискванията по чл. 15, ал. 1 ЗТИП;

2. не изпълнява или не е в състояние да продължи изпълнението на една или повече задачи, определени в Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011, и националните изисквания за употреба на строителните продукти, за които е получило разрешение;

3. не е предприело в определения срок ефективни коригиращи действия.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството при условията и по реда на чл. 14в и 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 със заповед:

1. спира действието на издаденото разрешение до представяне на ефективни коригиращи действия за период не по-дълъг от три месеца, когато констатираните по ал. 1 нарушения компрометират способността на лицето да изпълнява като трета страна задачите, определени с разрешението, както и достоверността на резултата от извършената дейност;

2. ограничава обхвата при заявено желание от лицето за оценяване на строителни продукти или при установени несъответствия по ал. 1, т. 2 по отношение на един или повече продукти от обхвата на издаденото разрешение и при липса на ефективни коригиращи действия в определения срок.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството прекратява действието на издадено разрешение при подадено уведомление за прекратяване на дейността на юридическо лице или за преобразуването му в друго юридическо лице и/или заявление за оттегляне на нотификацията, и/или на издадените му разрешения.

(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява писмено лицето по ал. 1, ЕК и държавите членки за отнемането, спирането или прекратяването на действието или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 2."

§ 19. В чл. 23 думите "Върховния административен съд" се заменят със "съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

"(5) В случаите, в които лице по чл. 16, ал. 1, т. 1 подаде заявление за акредитация до Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) и заявление за нотификация до министъра на регионалното развитие и благоустройството със заявен един и същ обхват, планираните проверки по чл. 26, ал. 4 могат да се извършват съвместно с ИА БСА."

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 21. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28. (1) Дирекция "Технически правила и норми" (ТПН) на МРРБ изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството (ЗКОПС) съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 ЗТИП и Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Звеното за контакт предоставя информация съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011, чл. 9 на Регламент (ЕС) 2019/515 и чл. 8, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ, L 169/1 от 25.06.2019 г.) за:

1. техническите правила, приложими към конкретния тип строителен продукт;

2. изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство за пускане или предоставяне на пазара или за влагане в строежите на строителни продукти;

3. прилагане на принципа за взаимно признаване на територията на Република България съгласно Регламент (ЕС) 2019/515;

4. данните за контакт на компетентните български органи, осъществяващи контрол за влагането на строителните продукти и надзор на пазара;

5. друга свързана със строителните продукти информация, включително екземпляр в електронен вид или онлайн достъп до националните технически правила и националните административни процедури, приложими към конкретния тип строителен продукт.

(3) Звеното за контакт оказва съдействие съгласно чл. 10, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2019/515 по отношение на осъществяване на контакт с други съответни компетентни органи в случай на искане за предоставяне на информация от компетентни органи в други държави - членки на ЕС, в рамките на срока по чл. 30, ал. 3.

(4) Звеното за контакт по ал. 1 предоставя информация за българските национални разпоредби по смисъла на:

1. членове 9 и 10 на Регламент (ЕС) 2019/515 безплатно на български и на английски език, и

2. член 10, параграф 3 на Регламент (ЕС) № 305/2011 безплатно на български език.

(5) За превода на информацията по ал. 4, т. 2 на език, различен от българския език, се заплаща такса съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет."

§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "директора" се заменя с "ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството".

2. В ал. 2 думата "утвърдена" се заменя с "одобрена".

§ 23. В § 1 на допълнителните разпоредби се създават т. 12 и 13:

"12. "Разширение на обхват на разрешение за издаване на ЕТО или БТО" означава добавяне на нова продуктова област.

13. "Актуализиране на обхват на разрешение за издаване на ЕТО или БТО" означава замяната на отменени или допълване на обхвата с нови нормативни актове, актуализирани издания на стандарти, на стандартизационни документи или на технически спецификации."

§ 24. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3


Процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им


1. Цел и обхват

1.1. Тази процедура е разработена в съответствие с разпоредбите на глава трета от ЗТИП, глава трета от наредбата и чл. 29, параграф 3 и чл. 47 на Регламент (ЕС) № 305/2011.

1.2. Процедурата се прилага при:

а) оправомощаване, нотификация и издаване на разрешения за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и за издаване на европейска техническа оценка на строителните продукти на лица по смисъла на чл. 29 и чл. 39 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

б) оправомощаване и издаване на разрешения за оценяване съответствието на строителните продукти с националните изисквания и за издаване на български технически одобрения на строителните продукти на лица по реда на наредбата;

в) актуализиране, разширяване, ограничаване на обхвата и преиздаване на издадените разрешения, при временно спиране и отнемане на разрешенията по букви "а" и "б", както и при оттегляне на нотификацията на лицата по смисъла на чл. 30, параграф 3 и чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

г) отказ от издаване на разрешение или на разширение;

д) прекратяване на валидността на издадено разрешение и/или оттегляне на нотификацията при подадено заявление от оправомощеното лице;

е) осигуряване на мерки за съхраняване и поддържане на досиетата на строителните продукти, оценени от оправомощен или нотифициран орган, чиято дейност е преустановена или издаденото му разрешение е със спряно действие или ограничен обхват, съгласно изискванията на чл. 27 от НУРВСПСРБ и/или на чл. 50, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

ж) упражняване на контрол върху дейността на лицата, получили разрешение съгласно букви "а" и "б";

з) извършване на съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) на кандидатите за нотификация и акредитация за целите на нотификация.

1.3. Процедурата има за цел да създаде единен ред, прозрачност и равнопоставеност при проверката и оценката на компетентността и способността на всички кандидати да изпълняват процедурите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за които кандидатстват, и за оценяване на годността на строителните продукти, за които желаят да издават техническо одобрение/оценка.

1.4. Процедурата се изпълнява от отдел "Строителни продукти" (СП) на дирекция "Технически правила и норми" (ТПН) при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

2. Документи, които подават лицата

2.1. Кандидатите за оправомощаване и получаване на разрешения съгласно т. 1.2, букви "а" и "б" подават следните документи в съответствие с образците, неразделна част от тази процедура, както следва:

а) писмено заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството с описание на желания обхват строителни продукти/продуктови области, технически спецификации и нормативни актове и системи за оценяването им съгласно образец № 1 или № 2;

б) копие от акта за създаване, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

в) информация за трудови и граждански договори на персонала, за документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация, обучение, компетентност и професионален опит съгласно образец № 3;

г) справка в табличен вид за оценяваните продукти/продуктови области и техните характеристики, за методите за изпитване/изчисляване, както и за лабораториите, в които продуктите ще бъдат изпитвани, когато това се изисква от системата за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и от националните изисквания за влагане в строежите на строителния продукт съгласно образец № 4;

д) справка за техническите средства за извършване на изпитванията, които са извън обхвата на акредитация на лабораториите по буква "г" съгласно образец № 5;

е) декларации от ръководния персонал и от персонала, ангажиран с дейностите по оценяване на строителните продукти, за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011 съгласно образец № 6;

ж) копие от застрахователни договори за вредите, които могат да настъпят вследствие неизпълнение на задълженията, свързани с дейността по оценяване на строителните продукти;

з) разпределение на персонала за изпълнението на задачи по оценяване на строителните продукти в зависимост от неговата компетентност съгласно образец № 7;

и) списък на техническите спецификации, съдържащи технически изисквания и методи за изпитване, които лицето притежава, по отношение на продуктите, посочени в заявлението, съгласно образец № 8;

к) обща документация на системата за управление в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 2 от наредбата;

л) документирани процедури за оценяване на строителните продукти, за които лицето кандидатства;

м) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.1.1. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 прилагат:

а) заявление съгласно образец № 1 (приложение № 1);

б) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (образец № 10 на електронен носител);

в) документите по т. 2.1;

г) информация за валиден/и сертификат/и за акредитирания обхват и документите по буква "в" за обхвата извън акредитация, в случаите, когато лицата са акредитирани частично за обхвата от продукти и методи, за които кандидатстват;

д) сертификат на одитор, обучен по БДС EN ISO 19011, за оценка на компетентност на лаборатории за изпитване по БДС EN ISO/IEC 17025 - за случаите по чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011;

е) информация за лицето и за обхвата на нотификация съгласно образец № 9.

2.1.2. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания прилагат:

а) заявление съгласно образец № 1 (приложение № 2);

б) попълнена необходимата таблица с изискванията на съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (образец № 10 на електронен носител);

в) документите по т. 2.1;

г) информация за валиден/и сертификат/и, заповед за акредитирания обхват и документите по буква "в" за обхвата извън акредитация, в случаите, когато лицата са акредитирани частично за обхвата от продукти и методи, за които кандидатстват.

2.1.3. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на Европейска техническа оценка (ЕТО) прилагат:

а) заявление съгласно образец № 2 (приложение № 1);

б) документите по т. 2.1;

в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно Приложение ІV, таблица 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011: преведени на български език европейски документи за оценяване (ЕДО);

г) валиден сертификат за акредитация на лабораторията им за изпитване.

2.1.4. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на българско техническо одобрение (БТО) прилагат:

а) заявление съгласно образец № 2 (приложение № 2);

б) документите по т. 2.1;

в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение № 4 към чл. 18, ал. 4, т. 4 от НУРВСПСРБ:

• преведени на български език ЕДО или ръководства за европейско техническо одобрение, и/или

• преведени на български език съществени характеристики и експлоатационни показатели на строителните продукти от мандатите на ЕОТА;

г) информация за валиден сертификат за акредитация на лабораторията им за изпитване.

2.1.5. Кандидатите за нотификация, заявили акредитация за целите на нотификация, подават в МРРБ документите по т. 2.1 от настоящата процедура, с изключение на образец № 10.

2.2. Нотифицираните по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и оправомощените по реда на наредбата лица в т.ч. нотифицираните по смисъла на т. 2.1.5 лица подават документи за годишна планирана проверка, за актуализиране, за разширяване, за ограничаване на обхват на разрешенията или за тяхното преиздаване съгласно образците, неразделна част от тази процедура, както следва:

2.2.1. За извършване на годишна планирана проверка лицата прилагат всички документи, подадени по т. 2.1, които са претърпели промяна.

2.2.2. За разширяване и/или ограничаване на обхвата на издадено разрешение:

а) заявление по съответния образец и приложение;

б) справки образци № 3 и № 6, когато допълнително е нает/освободен персонал;

в) справка образец № 4, актуализирана по отношение на продуктите от обхвата на разширението/ограничението;

г) справка образец № 5, актуализирана по отношение на техническите средства, необходими за провеждане на изпитванията на продуктите от обхвата на разширението/ограничението, които не са в обхвата на акредитация;

д) справка образец № 7, актуализирана по отношение на разпределението на персонала за продуктите от обхвата на разширението/ограничението;

е) справка образец № 8, актуализирана в съответствие с продуктите от обхвата на разширението/ограничението;

ж) информация за договори с подизпълнители в случай на необходимост за оценяване на продуктите от обхвата на разширението;

з) документирани процедури за продуктите от обхвата на разширението;

и) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.2.3. За актуализиране на обхвата на издадено разрешение;

а) заявление по съответния образец и приложение;

б) справка образец № 8 за продуктите, посочени в заявлението;

в) документирани процедури за продуктите, посочени в заявлението;

г) справки образци № 4 и № 5, в случай че актуалната версия на стандарта изисква допълнителни технически средства;

д) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.2.4. За преиздаване на издадено разрешение:

а) заявление по съответния образец;

б) документ за платена такса за преиздаване на издадено разрешение съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2.2.5. За прекратяване на валидността на издадено разрешение и/или оттегляне на нотификацията:

а) заявление съгласно образец № 11.

2.3 Копията от документите, подадени по т. 2.1 и 2.2, се заверяват за вярност с оригиналите с подписа на заявителя.

3. Ред и етапи на процедурата за извършване на проверка и оправомощаване

3.1. Откриване на процедурата

3.1.1. Процедурата по т. 1.2 се открива след постъпване на заявление по образец 1 и/или 2, придружено от съответните документи по т. 2.

3.1.2. Заявление и документи за разширяване, ограничаване и актуализиране на обхвата на издадени разрешения се подават най-малко 45 дни преди датата на планираната надзорна проверка.

3.1.3. Заявлението се завежда в деловодството на МРРБ.

3.1.4. Заявлението с приложените документи се насочва към дирекция "ТПН".

3.1.5. Началникът на отдел "СП" определя с резолюция отговорен експерт от отдела.

3.2. Преглед и експертиза на подадените документи

3.2.1. В 7-дневен срок от постъпване на документацията в отдел "СП" отговорният експерт извършва проверка за нейната пълнота и попълва формулярите образец № 12 и образец № 13 за наличие на документите в частта за пълнота.

3.2.2. При констатиране на липса на някои от изискваните документи заявителят се уведомява писмено от ресорния заместник-министър, който определя срок за представяне на документите не по-дълъг от 15 дни от датата на получаване на уведомлението.

3.2.3. Допълнително представените документи се завеждат в деловодството на МРРБ.

3.2.4. При наличие на всички необходими документи отговорният експерт извършва експертиза за съответствието на подадените документи с изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на чл. 18, ал. 1 или 2 от наредбата и на чл. 43 на Регламент (ЕС) № 305/2011, както и за съответствието на представените процедури с документите, одобрени от Групата на нотифицираните органи в Европейския съюз и Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителните продукти.

3.2.5. Отговорният експерт попълва формулярите образец № 12 и образец № 13 в частта за експертизата по т. 3.2.4.

3.2.6. При констатиране на несъответствия с изискванията по т. 3.2.4 министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява писмено заявителя за установените несъответствия, предоставя му копие от резултатите от проверката и му определя срок за отстраняване на несъответствията не по-дълъг от два месеца.

3.2.7. Срокът за извършване на експертизата по т. 3.2.4 е два месеца. Когато лицето притежава валиден сертификат за акредитация за целия обхват от продукти и стандарти, за които кандидатства, срокът за извършване на проверката на документите е един месец.

3.2.8. Сроковете по т. 3.2.7 започват да текат от датата на завеждане на всички необходими документи в деловодството на МРРБ.

3.2.9. Експертизата по т. 3.2.4 на подадените по т. 3.1.2 документи се извършва преди датата на провеждане на планираната годишна проверка.

3.2.10. Когато несъответствията не са отстранени в определения по т. 3.2.6 срок, директорът на дирекция "ТПН" изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за:

а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение;

б) ограничаване на обхвата или отнемане на издадено разрешение в случаите по чл. 15, ал. 1 от ЗТИП.

Докладът и проектът на заповед се съгласуват с ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

3.2.11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по т. 3.2.10 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и Европейската комисия (ЕК), когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.

3.2.12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) Когато при проверката по т. 3.2.4 не се установят несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения по т. 3.2.6 срок, се преминава към следващия етап от процедурата.

3.3. Извършване на проверка на място и изготвяне на мотивирано предложение

3.3.1. Директорът на дирекция "ТПН" подготвя проект на заповед, с която определя състава на комисията за извършване на проверка на място при кандидата/оправомощеното лице. Комисията се състои от най-малко трима експерти, като в състава й задължително участва отговорният експерт от отдел "СП". В състава на комисията се предвижда един резервен член, който участва в проверката в случай, че някой от основните членове на комисията е възпрепятстван.

3.3.2. В случаите, в които лицето по т. 2.1 или 2.2 не представи сертификат(и) за акредитация на лабораторията(ите), които използва, в комисията по т. 3.3.1 може да участват външни експерти в съответната област, а лицето се задължава да направи пред комисията изпитвания на продуктите съгласно методите, които са извън обхвата на акредитация. Разходите за командировъчните на външните експерти и за експертните оценки са за сметка на МРРБ.

3.3.3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя със заповед състава на комисията за извършване на проверка на място, упълномощава я да информира лицето, обект на проверката, за констатираните несъответствия и определя срок за отстраняването им, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Копие от заповедта се предоставя за сведение на кандидата при провеждането на заседание за откриване на проверката.

3.3.4. Отговорният експерт от отдел "СП" подготвя плана за извършване на проверка на място и го съгласува с кандидата.

3.3.5. В срок до един месец от издаването на заповедта по т. 3.3.3 комисията извършва проверка на място с цел установяване на компетентността и способността на кандидата да изпълнява заявените процедури и/или за спазване на условията, при които са издадени разрешенията, за практическо изпълнение на процедурите и за поддържане на техническа компетентност.

Проверката се извършва след представяне на документ за платена такса за извършване на проверка на място съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

3.3.6. Проверката включва оценка за съответствие с изискванията на съответния стандарт от серията БДС ЕN 17000, оценка на техническата компетентност на кандидата за практическо изпълнение на заявените процедури в желания обхват, оценка при провеждане на одит на производител, когато е приложимо, както и извадков контрол на досиета на оценени строителни продукти - за лицата по т. 2.2.

В случаите, когато лицето притежава валиден сертификат за акредитация за обхвата от продукти и стандарти, включени в заявлението, не се извършва проверка на системата за управление, на техническата компетентност и на техническите средства от обхвата на акредитация.

При извършване на съвместна проверка с ИА "БСА" екипите от отдел "СП" и ИА "БСА" участващи в проверката, изпълняват задачите както са разпределени в Меморандум за сътрудничество и партньорство между министерството на регионалното развитие и благоустройството и ИА "БСА". В останалите случаи разпределението на задачите и тяхното изпълнение е съгласно стъпките, както следват по-долу.

3.3.7. Отговорният експерт от отдел "СП" ръководи проверката на място. Комисията отразява във формулярите за проверка на оценено съответствие образец № 14 и лист за несъответствия образец № 15 проверените документи и записи, констатираните съответствия и несъответствия с изискванията и съставя констативен протокол.

Констативният протокол се изготвя на хартия или като електронен документ и се предоставя на лицето обект на проверката.

3.3.8. Когато при проверката на място се установят несъответствия с изискванията, комисията съгласно пълномощията по т. 3.3.3 попълва и предоставя на лицето, обект на проверката, формуляри за несъответствие, в които се определя срокът за отстраняването им, който не трябва да е по-дълъг от два месеца.

3.3.9. Когато констатирано несъответствие не позволява на лицето да извършва цялостно или частично дейността, за която е получило разрешение, в съответствие с изискванията на стандартите и одобрените процедури, комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за временно спиране (цялостно или частично) на дейността до отстраняване на несъответствията, но за не повече от три месеца.

3.3.10. Когато коригиращите действия са представени в срока по т. 3.3.8 и 3.3.9, но е необходима допълнителна информация за оценка на ефективността им, тя се предоставя в срок не по-дълъг от един месец от уведомяването на лицето от ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

3.3.11. Когато несъответствията не са отстранени в срока по т. 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10, комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за:

а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на обхвата на издадено разрешение, или

б) ограничаване на обхвата или отнемане или спиране на действието на издадено разрешение в случаите по чл. 15, ал. 1 ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 22 от наредбата.

Докладът и проектът на заповед се съгласуват с директора на дирекция "ТПН" и с ресорния заместник-министър.

3.3.12. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по т. 3.3.9 или по т. 3.3.11 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и ЕК, когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.

3.3.13. Отговорният експерт отразява издаването, разширяването, актуализирането, ограничаването на обхват, преиздаването или отнемането на издадено разрешение в съответния регистър на МРРБ.

3.3.14. Когато при проверката на място не са установени несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения срок, комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с предложение за:

а) издаване на заявеното разрешение, разширение и/или актуализация на обхвата на издадено разрешение, и/или

б) нотифициране на кандидата пред ЕК, и/или

в) продължаване действието на издадените разрешения.

Докладът, изготвен от комисията, се съгласува с директора на дирекция "ТПН" и с ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

3.4. Издаване на разрешение, разширение и/или актуализация на обхвата на издадено разрешение и нотифициране на лицата

3.4.1. Кандидатите за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 попълват формуляр на английски език с данни и обхват на нотифицирането в съответствие с решенията на ЕК.

3.4.2. След като министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри доклада по т. 3.3.14, отговорникът за нотифицирането обявява кандидата пред ЕК.

3.4.3. След определяне на номер или потвърждаване на нотификацията от ЕК отговорният експерт изготвя проект на разрешение, разширение или актуализация на издадено разрешение. Изготвеният проект се съгласува от директора на дирекция "ТПН" и от ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

3.4.4. Регистрационните номера на разрешенията, издавани по реда на наредбата, се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

3.4.5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава на заявителя разрешение с определен обхват строителни продукти, заверява списък с разширен и/или актуализиран обхват на издадено разрешение.

3.4.6. Разрешението, разширението или актуализацията на обхвата на издадено разрешение се издават след представяне на документ за платена такса за издаване съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.

3.4.7. Срокът за издаване или за отказ от издаване на разрешение е шест месеца от датата на подаване на заявлението. Срокът спира да тече до отстраняване на несъответствията по т. 3.2.6, 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10.

3.4.8. Отговорният експерт вписва издаденото разрешение в съответния регистър на МРРБ, който съдържа информацията определена в чл. 20 на ЗТИП.

3.4.9. Регистрите се публикуват на електронната страница на МРРБ и на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството www.cpcp.mrrb.government.bg. Отговорният експерт поддържа актуална информация за издадените и за отнетите разрешения, разширения, актуализации и ограничения на обхват.

3.5. Преиздаване на разрешение

Преиздаването на разрешение се извършва след подаване на писмено заявление и представяне на документ за платена такса за преиздаване по чл. 24, ал. 4 от наредбата. Срокът за преиздаване на документите е два месеца от датата на подаване на заявлението.

3.6. Прекратяване на валидността на издадено разрешение и/или оттегляне на нотификацията

3.6.1. Прекратяването на валидността на издадено разрешение и/или оттеглянето на нотификацията се извършва при подадено писмено заявление по образец № 11 от оправомощеното лице.

3.6.2. Отговорният експерт изготвя доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на валидността на издадено разрешение и/или оттегляне на нотификацията.

3.6.3. Когато лицето, подало заявление по т. 3.6.1., е нотифицирано по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, след одобряване на доклада по т. 3.6.2 от министъра на регионалното развитие и благоустройството, отговорникът за нотифицирането обявява оттеглянето на нотификацията пред ЕК.

4. Контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените органи

4.1. Контролът върху дейностите на нотифицираните и оправомощените лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на българско техническо одобрение или Европейска техническа оценка включва представяне на годишен доклад от лицата, както и извършване на планирани и извънредни проверки на дейността им.

4.2. Годишен доклад

4.2.1. Годишният доклад се представя от нотифицираните и оправомощените лица/органи не по-късно от 31 януари на следващата календарна година. Годишният доклад съдържа информация за:

а) извършените оценки:

- издадени нови сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на наредбата;

- преиздадени сертификати;

- издадени протоколи за класификация по отношение на реакция на огън и огнеустойчивост;

- издадени протоколи за определяне на типа по система 3;

- издадени български технически одобрения;

- извършени сертификационни/първоначални одити - по Регламент (ЕС) № 305/2011 и по наредбата;

- извършени надзорни одити;

- общо извършени одити през отчетната година;

б) предявените възражения, рекламации и предприетите действия за решаването им;

в) случаите на отказани и/или отнети сертификати и български технически одобрения или европейски технически оценки;

г) случаите на конфликт на интереси;

д) всички настъпили промени през отчетния период, свързани с персонала на лицето, с подизпълнителите, с техническите средства, с процедурите и др.;

е) участието в техническите комитети към Българския институт за стандартизация;

ж) участието в работата на Асоциацията на лицата за оценяване съответствието на строителните продукти;

з) участието в работата на ЕОТА;

и) участието в работата на секторните групи на нотифицираните органи.

4.2.2. Годишният доклад се придружава от:

а) регистър на издадените сертификати, на протоколите от изпитване по система 3 и на издадените ЕТО и БТО на електронен носител;

б) копие от актуална застрахователна полица;

в) документ за липса на парични задължения към община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

г) информация за валиден сертификат за акредитация в случай на първоначална акредитация или преакредитация през изминалата година.

4.2.3. Отговорният експерт извършва преглед за пълнота на доклада и за настъпилите промени през отчетния период, оценява подадената информация за съответствие с чл. 10 от ЗТИП с оглед спазване на условията, при които са издадени разрешенията, за практическо изпълнение на процедурите и за поддържане на техническа компетентност и съставя формуляр за проверка на годишния доклад, съгласно образец № 16.

4.2.4. При констатиране на несъответствия с изискванията по т. 4.2.1, т. 4.2.2, при оценката по т. 4.2.3 или при липса на представен доклад ресорният заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството уведомява писмено заявителя за установените несъответствия и му определя срок за тяхното отстраняване, който е не по-дълъг от два месеца.

4.2.5. Когато несъответствията не са отстранени в определения по т. 4.2.4 срок, директорът на дирекция "ТПН" изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за ограничаване на обхвата или отнемане или спиране на действието на издадено разрешение в случаите по чл. 15, ал. 1 ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 19 от наредбата. Докладът и проектът на заповед се съгласуват с ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

4.2.6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по т. 4.2.5 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и ЕК, когато заповедта засяга обхват, нотифициран пред ЕК.

4.2.7. Информацията за резултатите от прегледа по т. 4.2.3, за установените несъответствия и предоставените коригиращи действия, се включва в доклада за извършената планирана надзорна проверка по т. 3.3.5.

4.2.8. Отговорният експерт актуализира данните в регистрите на издадените сертификати, на протоколите за изпитване по система 3 и на издадените ЕТО и БТО, които са публикувани на електронната страница на МРРБ в сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството www.cpcp.mrrb.government.bg, като включва в тях подадената по т. 4.2.2, буква "а" информация.

4.3. Планирани проверки на дейността

4.3.1. Планирани проверки на дейността на оправомощените органи се извършват веднъж годишно в обхват съгласно чл. 26, ал. 4 от наредбата.

4.3.2. Началникът на отдел "СП" изготвя всяка година план за проверка на нотифицираните и оправомощените органи и определя отговорни експерти за годишните проверки не по-късно от 10 февруари.

4.3.3. Директорът на дирекция "ТПН" утвърждава годишния план за проверка на нотифицираните и оправомощените органи.

4.3.4. Планираната проверка се извършва по ред и етапи съгласно т. 3.

4.3.5. При извършване на планираните проверки комисията по т. 3.3.3 може да изиска цялата документация, свързана с дейността по оценяване на строителните продукти и/или по издаване на ЕТО и БТО, в т.ч. техническите досиета на продуктите, регистри на документи, издадените сертификати, ЕТО и БТО, доклади за оценка, протоколи от изпитвания, доклади за одит на системите за производствен контрол на производителите, заявки от производители, договори с производители, договори с подизпълнители за конкретните дейности, които те извършват, граждански договори с физически лица за всяка извършвана от тях дейност, актуализирани застрахователни полици, сертификат за акредитация и свидетелства за калибриране, нормативните актове, стандарти и ръководства, ползвани от лицето, документи, предоставяни на производителите, като оферти, рекламни материали, ценоразпис на услугите и др. Комисията може да изисква представянето на заверени фотокопия на документите.

4.4. Извънредни проверки

4.4.1. Извънредните проверки се извършват при получаване на информация по чл. 14б ЗТИП или при сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността на лицата в обхват съгласно чл. 26, ал. 5 от наредбата.

4.4.2. Извънредните проверки се извършват по реда на т. 3.3.

4.4.3. Заповед за извършване на проверката по т. 3.3.3 се издава в едномесечен срок от получаване на информацията по т. 4.4.1.

4.4.4. При извънредните проверки не се прилагат съгласуването по т. 3.3.4 и изготвянето на предложение по т. 3.3.14, букви "а" и "б".

4.4.5. За извършване на извънредна проверка не се заплащат такси.

4.4.6. Когато при проверката по т. 4.4.1 не се установят несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения по т. 3.2.8 срок, за резултатите от извънредната проверка комисията изготвя и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството доклад. Докладът се съгласува с директора на дирекция "ТПН" и с ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

4.4.7. При извършване на контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените органи проверяваните органи са длъжни:

а) да предоставят на комисията по т. 3.3.3 достъп до офисите и лабораториите, в които се извършва дейността;

б) да предоставят на комисията по т. 3.3.3 изискваните документи и при поискване да предоставят заверени копия от тях;

в) да оказват съдействие на комисията по т. 3.3.3 по време на проверките;

г) да изпълняват предписанията за отстраняване на несъответствията в определения за това срок.

5. Мерки за съхраняване и поддържане на досиетата на строителните продукти, оценени от оправомощено или нотифицирано лице, чиято дейност е преустановена или ограничена

5.1. Когато дейността на оправомощено или нотифицирано лице е преустановена или ограничена, ресорният заместник-министър:

а) уведомява засегнатите клиенти на лицето за преустановяване на дейността му, за условията, при които могат да поддържат издадените сертификати, и за електронния адрес на регистъра на оправомощени и нотифицирани органи;

б) изисква от засегнатите клиенти досието от оценката на сертифицирания продукт да се съхранява на разположение на контролните органи, както и предоставяне на информация за последния надзорен одит и представяне на договор с друго оправомощено или нотифицирано лице за поддържане на издадените сертификати;

в) изисква от оправомощеното или нотифицирано лице да предостави електронно досие на оценените от него строителни продукти. Електронното досие съдържа цялата информация, свързана с процеса на оценяване на продукта и поддържане на сертификация.

5.2. Когато засегнатият клиент не представи договор за поддържане на сертификацията на продукта или производствения контрол в срок една година от уведомяването му, издаденият сертификат се обявява за невалиден в регистъра на издадените сертификати, поддържан на електронната страница на МРРБ в сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството www.cpcp.mrrb.government.bg.

5.3. Ресорният заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството уведомява контролните органи и засегнатия клиент за отмяната на сертификата.

"

§ 25. Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3"

§ 26. Създава се приложение № 4 към чл. 18, ал. 4, т. 4:

"Приложение № 4 към чл. 18, ал. 4, т. 4Продуктови области за издаване на БТО

 

Код

Продуктова област

1

Предварително изготвени продукти от обикновен бетон/лек бетон/газобетон

2

Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързания с тях обков

3

Мембрани, включително течно полагани и комплекти (за хидроизолация и/или пароизолация)

4

Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи

5

Лагери за конструкции. Елементи за фуги на конструкции

6

Комини, димоотводи и специфични продукти

7

Гипсови продукти

8

Геотекстил, геомембрани и спомагателни продукти

9

Неносещи стени/облицовки/остъкляване и уплътняване

10

Стационарно противопожарно оборудване (аларма/детектор за пожароизвестяване, стационарни продукти за гасене на пожар, продукти за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии)

11

Санитарно обзавеждане

12

Средства за организация и регулиране на движението: пътни принадлежности

13

Продукти/елементи от дървесина и съединителни средства за тях

14

Дървесни плочи (панели) и елементи

15

Цимент, строителна вар и други хидравлични свързващи вещества

16

Продукти за армиране и стомана за предварително напрегнат бетон (и помощни продукти), комплекти за последващо напрягане

17

Зидария и свързани с нея продукти. Блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки

18

Инженерни продукти за отпадъчни води

19

Подови покрития

20

Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях

21

Облицовка за вътрешни, външни стени и тавани. Комплекти за вътрешни преградни стени

22

Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти

23

Продукти за строителство на пътища

24

Добавъчни материали

25

Строителни лепила

26

Продукти за бетони и разтвори, фугиращи разтвори

27

Устройства за отопление

28

Тръби, резервоари и аксесоари, които не са в контакт с питейна вода

29

Строителни продукти, които са в контакт с питейна вода

30

Продукти от плоско стъкло, профилирано стъкло и стъклени блокчета

31

Електрически, контролни и съобщителни кабели

32

Уплътнители на фуги

33

Закотвящи устройства

34

Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи

35

Пожароограничителни, пожароизолиращи и пожарозащитни продукти, забавящи разпространението на огъня продукти


"

Преходни разпоредби

§ 27. (1) Започнатите производства за издаване/разширяване/ограничаване/ актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване на строителни продукти до влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на тази наредба.

(2) За започнато производство за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване на строителни продукти се смята датата на подаване на заявление за откриване на процедура за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване.

§ 28. (1) Започнатите производства за издаване на становища за допустимост по чл. 11 до влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на тази наредба.

(2) За започнато производство за издаване на становище за допустимост се смята датата на внасяне на искане за издаването му.


Промени настройката на бисквитките