Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 62 ОТ 1999 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 62 ОТ 1999 Г.)

В сила от 11.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.

Проект: 054-01-80/29.07.2020 г.

§ 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите "и 3" се заменят с "3 и 5а".

2. Създава се ал. 5а:

"(5а) Извън случаите по ал. 1 - 5 Министерството на здравеопазването може да субсидира:

1. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето;

2. лечебни заведения за болнична помощ, извън тези по т. 1, за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ през периода на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето."

3. В ал. 6 цифрата "5" се заменя с "5а".

Заключителни разпоредби

§ 2. Министърът на здравеопазването привежда в съответствие с изискванията на този закон наредбата по чл. 106а, ал. 6 в срок до 14 дни от влизането в сила на този закон.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.