Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г.

В сила от 11.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. в размер до 7 500 000 лв. за прилагане на финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в подкрепа на сертифицирани инвестиционни проекти.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на базата на фактически извършени разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".