Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

В сила от 11.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер до 6 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за закупуване на ваксина срещу заболяването "Син език".

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. Министърът на земеделието, храните и горите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".