Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2020 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2020 Г.

В сила от 11.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. за дейности, свързани с ограничаване на последствията от COVID-19, както следва:

1. намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси", бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси", с 22 407 500 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи", с 18 689 500 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 18 689 500 лв.;

б) "Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма", бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)", с 3 718 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 3 718 000 лв.

Чл. 2. Със сумата 22 407 500 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".