Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ, ПЧЕЛИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЧРЕЗ МИНИМАЛНА ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013 НА КОМИСИЯТА ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ 107 И 108 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ ПОМОЩТА DE MINIMIS В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

В сила от 11.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 28 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки, пчели, плодове и зеленчуци чрез минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" по Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони, бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД".

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 2. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" с 2 500 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони, бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД", с 2 500 000 лв.

Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".