Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Издадена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Обн. ДВ. бр.74 от 21 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г.

Предмет

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за съставяне и поддържане на регистър на регистрираните одитори, наричан по-нататък за краткост "регистърът".

Приложно поле

Чл. 2. Регистърът се създава за осигуряване информация на обществото за лицата, които имат правоспособност за извършване на финансов одит на финансови отчети в Република България съгласно Закона за независимия финансов одит.

Съставяне и поддържане на регистъра

Чл. 3. (1) Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори организира и поддържа регистъра на регистрираните одитори.

(2) Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори определя със заповед длъжностни лица от администрацията на комисията, които да изпълняват функциите по приемане, съхраняване и обработване на документите във връзка с информацията в регистъра.

Форма на регистъра

Чл. 4. (1) Регистърът е публичен, като информацията в него се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна на официалната интернет страница на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

(2) Регистърът се публикува и на официалната интернет страница на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Вписване на регистрирани одитори

Чл. 5. (1) В регистъра се вписват физически лица или одиторски дружества.

(2) За вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител подава заявление с информация съгласно приложение № 1, към което се прилагат:

1. копие на дипломата за дипломиран експерт-счетоводител;

2. документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията за практическо обучение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит;

3. декларация за добра репутация съгласно приложение № 8;

4. декларация, съдържаща информация съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, съгласно приложение № 9;

5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители за членство съгласно чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит.

(3) За вписване на одиторските дружества в регистъра лицата, които представляват дружеството, подават заявление с информация съгласно приложение № 2, към което се прилагат:

1. декларация от лицата, представляващи дружеството, че то отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит - съгласно приложение № 7;

2. декларация от лицата, представляващи дружеството, съдържаща информацията по чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит - съгласно приложение № 10;

3. декларация от физическите лица, които са съдружници или членове на управителни или контролни органи на одиторското дружество, че притежават добра репутация - съгласно приложение № 8.

(4) В 7-дневен срок от постъпването на заявление за вписване длъжностното лице по чл. 3, ал. 2 извършва проверка на подадените документи от кандидата за вписване относно съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на тази наредба. Когато заявлението не отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит и на тази наредба, на заявителя се изпраща писмено указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаването му.

(5) Ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок, длъжностното лице по чл. 3, ал. 2 уведомява председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, който внася документите за разглеждане на следващото заседание на комисията.

(6) Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори се произнася по заявлението с мотивирано решение в 30-дневен срок от датата на подаването му. Решението се съобщава писмено на заинтересованите лица в 7-дневен срок от приемането му.

(7) Срокът по ал. 4 за произнасяне от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите, а в случаите по ал. 5 - от изтичане на определения срок за отстраняването им.

(8) В случаите по чл. 20, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит при отмяна от съда на отказ на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за вписване в регистъра на регистрираните одитори вписването се извършва служебно в тридневен срок от уведомяването за влязлото в сила решение на съда.

(9) Заявлението и документите съответно по ал. 2 и 3 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Вписване в регистъра на регистрирани одитори от други държави - членки на Европейския съюз

Чл. 6. (1) В регистъра се вписва и одитор - физическо лице или одиторско дружество от друга държава - членка на Европейския съюз, което отговаря на условията по чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за независимия финансов одит.

(2) Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори писмено заявление с информация съгласно приложение № 3 и приложение № 4, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 1 - 3 от Закона за независимия финансов одит.

(3) Заявлението и документите по ал. 2 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Вписване в регистъра на регистрирани одитори от трети държави

Чл. 7. (1) В регистъра се вписват и физически лица и одиторски дружества от трети държави, които отговарят на условията по чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от Закона за независимия финансов одит.

(2) Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори писмено заявление с информация съгласно приложение № 3 и приложение № 4, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнение изискванията на чл. 23, ал. 1 - 3 от Закона за независимия финансов одит.

(3) Заявлението и документите по ал. 2 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Отписване от регистъра

Чл. 8. (1) Регистрираният одитор се отписва от регистъра в следните случаи:

1. подаване на заявление за заличаване на регистрацията;

2. влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. временно лишаване от право да упражнява одиторска професия;

4. влязло в сила решение за временно изключване от Института на дипломираните експерт-счетоводители;

5. когато одиторско дружество престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит;

6. смърт на физическото лице.

(2) Регистриран одитор, отписан от регистъра на регистрираните одитори на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за независимия финансов одит, може да бъде вписан отново в регистъра при изпълнение изискванията на чл. 25 от Закона за независимия финансов одит.

Повторно вписване в регистъра

Чл. 9. (1) За повторно вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител, съответно за одиторско дружество лицата, които го представляват, подават съответното заявление по чл. 5, ал. 2 и 3, към което се прилагат документи за удостоверяване изпълнението на изискванията по чл. 25, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

(2) При повторно вписване на регистриран одитор - физическо лице, или съответно на одиторското дружество се дава същият регистрационен номер, който е бил преди отписването.

(3) Заявлението и документите по ал. 1 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Информация в регистъра

Чл. 10. (1) За регистрираните одитори - физически лица, в регистъра се съдържа следната информация:

1. имената по документ за самоличност, адрес за кореспонденция, регистрационен номер и информация за интернет страница (ако е приложимо);

2. наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и интернет страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия;

3. наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление, интернет страница (ако е приложимо) и регистрационен номер на одиторското дружество, в което лицето участва като съдружник или упражнява одиторска професия;

4. имената и адресите за кореспонденция на всички регистрирани одитори, които са свързани като съдружници или по друг начин с регистрирания одитор;

5. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационният номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирала лицето;

6. вписаните по реда на чл. 23, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит одитори и одиторски дружества от трети държави се отбелязват изрично като одитори и одиторски дружества от трети държави, а не като регистрирани одитори.

(2) За регистрираните одитори - одиторски дружества, в регистъра се съдържа следната информация:

1. наименование, единен идентификационен код и регистрационен номер;

2. правно-организационна форма;

3. данни за всеки съдружник, за размера на неговите дялове и видът на отговорността му;

4. лице за контакт, информация за връзка и интернет страница (ако е приложимо);

5. седалище и адрес на управление;

6. адресите на всички офиси на дружеството в страната;

7. имената и адресите за кореспонденция на всички съдружници и регистрационен номер на съдружниците, които са регистрирани одитори;

8. имената, адресите за кореспонденция и регистрационните номера на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с одиторското дружество;

9. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на одиторското дружество, които са регистрирани одитори, включително и на прокуристите на одиторското дружество;

10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани като съдружници или по друг начин с одиторското дружество;

11. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на дружествата - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;

12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационният номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирал дружеството.

(3) В регистъра се вписва и информация за:

1. отписване от регистъра, както и основанията за това;

2. наложените на регистрираните одитори административни наказания с влезли в сила наказателни постановления;

3. влязлото в сила решение на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за приложена надзорна мярка по чл. 89, ал. 2, т. 5, 6, 7 или 8 от Закона за независимия финансов одит, включително срока за нейното прилагане;

4. влязлото в сила решение за наложена дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 от Закона за независимия финансов одит, включително срока за нейното прилагане;

5. оценката по чл. 87, ал. 8 от Закона за независимия финансов одит;

6. временно неупражняване на професионална дейност, различно от т. 3 и 4.

(4) Публичната информация по ал. 3 се оповестява, както следва:

1. информацията по т. 1 се актуализира в 7-дневен срок от узнаването и се архивира;

2. информацията по т. 2 се публикува в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление за налагане на административното наказание и остава публична в продължение на 5 години;

3. информацията по т. 3 се публикува в едномесечен срок от влизане в сила на решението за прилагане на надзорната мярка и остава публична през срока на нейното действие;

4. информацията по т. 4 се публикува в едномесечен срок от влизане в сила на решението за налагане на дисциплинарната мярка, включително и произтичащите от нея последици, и остава публична през срока на нейното действие;

5. информацията по т. 5 се публикува в 14-дневен срок от датата на решението на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, с което оценката е определена, и остава публична до приемането на решение за нова оценка;

6. информацията по т. 6 се публикува в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в комисията.

Вписване на промени в регистъра

Чл. 11. (1) При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства лицата по чл. 10, ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъпването ѝ уведомяват писмено Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори чрез попълване на информацията съгласно приложение № 5 и приложение № 6.

(2) Вписването на промени в регистъра се осъществява чрез електронна платформа, публикувана на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори https://www.e-cposa.bg/.

(3) Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори предоставя достъп до електронната платформа по ал. 2 в едномесечен срок от датата на първоначалното вписване на регистрирания одитор в регистъра. Достъпът се осигурява чрез посочената от регистрирания одитор електронна поща за контакт в съответното заявление за първоначално вписване в регистъра.

(4) Заявлението и документите по ал. 1 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(5) Всяко подадено по реда на ал. 2 уведомление получава уникален регистрационен номер, който се визуализира в съответния потребителски профил на електронната платформа в списъка с подадени документи от регистрирания одитор.

Сигурност на информацията

Чл. 12. (1) Системата за управление на сигурността на информацията от регистъра осигурява ефективно управление на поверителността, целостта и наличността на информацията в съответствие с принципите на стандартите за управление сигурността на информацията.

(2) Електронната платформа осигурява проследимост на информацията по отношение на идентифициране на лицата и хронология на данните за достъп и извършени промени.

(3) Информацията от електронната платформа се архивира ежедневно на мрежово устройство за архивиране на данни.

(4) За постигане на целите по ал. 1 председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори организира извършването на външен ИТ одит на информационната система по поддържане на регистъра веднъж на всеки три години.

Архивиране на информацията на хартиен носител

Чл. 13. (1) Подадените заявления за вписване заедно с приложените към тях документи, писмените уведомления за промяна в обстоятелствата, заявленията за отписване и за повторно вписване, както и всички други документи на хартиен носител, съдържащи информация, свързана с поддържането на регистъра, се съхраняват в специално създаден за целта архив за срок 10 години от датата на отписване от регистъра на съответния регистриран одитор.

(2) За приемане, съхраняване, обработване и използване на документите от архива се осигуряват подходящи помещения и шкафове с ограничен достъп.

(3) Достъп до архива имат само длъжностните лица, определени по реда на чл. 3, ал. 2, а в тяхно отсъствие - друго длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Професионален печат

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2021 г.) (1) Печатите по чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за независимия финансов одит се издават от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори след вписване в регистъра.

(2) При отписване от регистъра, включително и при временно лишаване от правото да упражнява одиторската професия, съответният регистриран одитор е длъжен да върне в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори своя професионален печат в тридневен срок от настъпване на основанието за отписване. След отпадане на основанието за отписване от регистъра регистрираният одитор получава отново своя професионален печат в тридневен срок от подаването на заявление за това.

(3) При изгубване, кражба или унищожаване на професионалния печат регистрираният одитор незабавно уведомява писмено Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

(4) В случаите по ал. 3 Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори издава дубликат на печата в 14-дневен срок от датата на уведомяването.

(5) Действията по ал. 4 се извършват и при промяна на съдържащите се в печата данни.

(6) Приемането и предаването на професионалния печат съгласно ал. 1 - 4 се извършва с приемателно-предавателен протокол между регистрирания одитор и длъжностните лица, определени по реда на чл. 3, ал. 2.

(7) След предаване в архива на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори професионалните печати на регистрираните одитори се унищожават от комисия от поне две длъжностни лица, определени по реда на чл. 3, ал. 2. За удостоверяване на унищожаването се съставя протокол, който съдържа не по-малко от два броя сравнителни образци от всеки печат.

(8) При неизпълнение на задължението по ал. 2 Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори обявява печата за невалиден чрез публикуване на съобщение на своята официална интернет страница.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори организира извършването на външен ИТ одит на информационната система по поддържане на регистрите в 6-месечен срок от приемането на тази наредба.

§ 2. Тази наредба е приета от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на основание чл. 20, ал. 8 от Закона за независимия финансов одит.

§ 3. Тази наредба е приета от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори с Решение № 103 от 14.07.2020 г.


Приложение № 1


(Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


ДО

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит на регистриран одитор - физическо лице

От __________________________________________________________________________________________

Адрес за кореспонденция: _____________________________________________________________________

Телефон за контакт: ________________________________________________________________________________

Електронна поща: _____________________________________________________________________________________

ЕГН _____________________________________________________________________________________

Лична карта № ____________ _____________, издадена от _______ ___________________ на ____________ г.

Диплома за експерт-счетоводител № _______________________ от _________________________ г.

Заявявам, че желая да бъда вписан/а в регистъра на регистрираните одитори - физически лица, съгласно чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Приложения:

1. Копие на дипломата за дипломиран експерт-счетоводител.

2. Документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията за практическо обучение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

3. Декларация за добра репутация.

4. Декларация, съдържаща информация съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.

5. Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители за членство съгласно чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит.

 

 

Дата:

Подпис: ________________________

(име, фамилия)


Приложение № 2


ДО

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит на регистриран одитор - одиторско дружество

От ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

ЕГН _____________________________ , лична карта № ____________ , издадена от _________________ на

_____________________________________________ г., в качеството ми на представляващ дружеството

___________________________________________________ , телефон за контакт: ________________________,

електронна поща: _____________________________________________________________

Заявявам, че желая _____________________________________________________________________ ______

със седалище и адрес на управление ___________________________________________________________,

ЕИК _______________________ , да бъде вписано в регистъра на регистрираните одитори - одиторски дружества, съгласно чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Приложения:

1. Декларация от лицата, представляващи дружеството, че то отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.

2. Декларация от лицата, представляващи дружеството, съдържаща информацията по чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.

3. Декларация от физическите лица, които са съдружници или членове на управителни или контролни органи на одиторското дружество, че притежават добра репутация.

 

Дата:

Подпис: ________________________

(име, фамилия)


Приложение № 3


ДО

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит на регистриран одитор - физическо лице, от държава - членка на Европейския съюз, или от трета държава

 

От ___________________________________________________________________________________________

Адрес за кореспонденция: ______________________________________________________________________

Телефон за контакт: ________________________________________________________________________________

Електронна поща: _____________________________________________________________________________________

ЕГН _____________________________________________________________________________________

Лична карта № ____________ ___________, издадена от _______ ____________________ на _____________ г.

Регистриран одитор № _________________ от регистъра на одиторите при _______________________

Заявявам, че желая да бъда вписан/а в регистъра на регистрираните одитори - физически лица, съгласно чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Приложения:

1. Декларация съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.

2. Декларация за добра репутация.

3. Документи за положени изпити съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (ако е приложимо).

4. Документи съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (ако е приложимо).

5. Документи, удостоверяващи, че лицето отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 13 - 19 и чл. 20, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ако е приложимо).

6. Удостоверение за регистрация, издадено не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението от компетентния орган на държавата членка по произход (ако е приложимо).

Дата:

Подпис: ________________________

(име, фамилия)


Приложение № 4


ДО

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит на регистриран одитор - одиторско дружество, от държава - членка на Европейския съюз, или от трета държава

От ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

ЕГН _____________________________ , лична карта № ________________, издадена от _________________ на

 _____________________________________________ г., в качеството ми на представляващ дружеството

___________________________________________________ , телефон за контакт: ________________________,

електронна поща: _________________________________________________________________________________

Заявявам, че желая _____________________________________________________________________ _______

със седалище и адрес на управление ___________________________________________________________,

ЕИК _______________________ , да бъде вписано в регистъра на регистрираните одитори - одиторски дружества, съгласно чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Приложения:

1. Декларация от лицата, представляващи дружеството, съдържаща информацията по чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.

2. Декларация от лицата, представляващи дружеството, че то отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.

3. Декларация за добра репутация от физическите лица, които са съдружници или членове на управителните или контролните органи на дружеството.

4. Документи съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ако е приложимо).

5. Удостоверение за регистрация, издадено не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението от компетентния орган на държавата членка по произход (ако е приложимо).

 

Дата:

Подпис: ________________________

(име, фамилия)


Приложение № 5


ДО

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за промяна на подлежащи на вписване обстоятелства за регистрирани одитори - физически лица

 

От регистрирания одитор ______________________________________________ - рег. № ______ от

регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Уведомявам ви за следната промяна в подлежащи на вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит данни:

1. Адрес за кореспонденция: _________________________________________________________________

2. Телефон за контакт: ___________________________________________________________________________

3. Друго: _________________________________________________________________________________________

Приложения:

1. ________________________________________________ ;

2. ________________________________________________ ;

3. ________________________________________________ .

 

Дата:

Декларатор: ________________________

(име, фамилия)


Приложение № 6


ДО

КОМИСИЯТА ЗА

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за промяна на подлежащи на вписване обстоятелства за регистрирани одитори - одиторски дружества

 

От _______________________________________________________ _________________________________________________________________________,

ЕГН _____________________________ , лична карта № ________________, издадена от _________________ на

_____________________________________________ г., в качеството ми на представляващ дружеството

 ___________________________________________________ , телефон за контакт: ________________________,

 електронна поща: ________________________________________________________________________________

Уведомявам ви за следната промяна в подлежащи на вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит данни:

1. Адрес за кореспонденция: __________________________________________________________________

2. Телефон за контакт: ___________________________________________________________________________________

3. Друго: ____________________________________________________________________________________________

Приложения:

1. ________________________________________________ ;

2. ________________________________________________ ;

3. ________________________________________________ .

 

Дата:

Декларатор: ________________________

(име, фамилия)Приложение № 7


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит

 

Долуподписаният/ата __________________________________________________________________________
в качеството ми на представляващ дружеството ________________________________________________________,

ЕГН _____________________________________________________ _________________________________________________________________,

лична карта № _____________, издадена от _______ ______________ __________________ на _____________ г.,

 

ДЕКЛАРИРАМ,

 

че дружеството отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит за вписване в регистъра на регистрираните одитори - одиторски дружества.

 

Дата:

Декларатор: ________________________

(име, фамилия)Приложение № 8


ДЕКЛАРАЦИЯ

за добра репутация

 

Долуподписаният/ата ____________________________________________________________________________,

ЕГН ___________________________ , лична карта № _____________, издадена от ______________ на _____________ г.,

 

ДЕКЛАРИРАМ,

 

че не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер и не съм лишен/а от право да упражнявам одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството.

 

Дата:

Декларатор: ________________________

(име, фамилия)Приложение № 9


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит

 

Долуподписаният/ата __________________________________________________________________________

в качеството ми на представляващ дружеството ________________________________________________________,

ЕГН _____________________________________________________ , лична карта № ____________ , издадена от _______ __

на _____________ г.,

 

ДЕКЛАРИРАМ

 

следната информация по чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит:

1. Имена по документ за самоличност - ____________________________________________________ ____ .

2. Адрес за кореспонденция - __________ _______________________________________________________________ .

3. Информация за интернет страница (ако е приложимо) - ____________________________________ .

4. Наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и интернет страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия - _____________________________ .

5. Наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление, интернет страница (ако е приложимо) и регистрационен номер на одиторското дружество, в което участвам като съдружник или упражнявам одиторската професия - __________________________________________________ .

6. Имената и адресите за кореспонденция на всички регистрирани одитори, които са свързани като съдружници или по друг начин с мен като регистриран одитор - _________________________________________________ .

7. Всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирала лицето - ___________________________________________________ .

 

Дата:

Декларатор: ________________________

(име, фамилия)Приложение № 10


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит

 

Долуподписаният/ата ___________________________________________________________________
в качеството ми на представляващ дружеството ___________________________________________________________ ,

ЕГН _____________________________________________________ ,

лична карта № ____________ , издадена от _______ ______________ __________________ на _____________ г.,

 

ДЕКЛАРИРАМ

 

следната информация по чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит:

1. наименование, единен идентификационен код и регистрационен номер на дружеството - __________________________________ ;

2. правно-организационна форма на дружеството - __________________________________ ;

3. данни за всеки съдружник, за размера на неговите дялове и вида на отговорността му - _____________________________________________ ;

4. лице за контакт, информация за връзка и интернет страница на дружеството (ако е приложимо) - _________________________________ ;

5. седалище и адрес на управление на дружеството - _________________________________ ;

6. адресите на всички офиси на дружеството в страната - ______________________________ ;

7. имената и адресите за кореспонденция на всички съдружници и регистрационен номер на съдружниците, които са регистрирани одитори - ______________________________ ;

8. имената, адресите за кореспонденция и регистрационните номера на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с дружеството - _____________ ;

9. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на дружеството, които са регистрирани одитори - _____________________________________________ ;

10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани като съдружници или по друг начин с дружеството - _____________________________________________ ;

11. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на дружествата - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна - _________________________________________________ ;

12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирала дружеството - _________________________________________________ .

 

Дата:

Декларатор: ________________________

(име, фамилия)