Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

УКАЗ № 182 ОТ 09.09.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВЪРГОВ – СЪВЕТНИК ПО СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА

 

УКАЗ № 182 ОТ 09.09.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВЪРГОВ – СЪВЕТНИК ПО СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 18 от Закона за киберсигурност


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Илия Веселинов Милушев като член на Съвета по киберсигурността.

Определям Стефан Димитров Годжевъргов - съветник по сигурност и отбрана, за член на Съвета по киберсигурността.

Издаден в София на 9 септември 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.