Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В ОТГОВОР НА COVID-19 И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГАРАНЦИЯ ПРИ ПЪРВО ПОИСКВАНЕ МЕЖДУ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В ОТГОВОР НА COVID-19 И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГАРАНЦИЯ ПРИ ПЪРВО ПОИСКВАНЕ МЕЖДУ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ГАРАНТИ И ПРИСЪЕДИНЯВАЩИТЕ СЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ ГАРАНТИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ПОДПИСАНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА НА 9 ЮЛИ 2020 Г. В СОФИЯ И ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА 24 АВГУСТ 2020 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

В сила от 09.10.2020 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.