Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

В сила от 09.12.2020 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г., изм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2022г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2022г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2023г., изм. ДВ. бр.47 от 30 Май 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в общ размер 263 993 247 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на община Банско - 6 920 536 лв. за: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Банско" - 2 300 000 лв.; "Доизграждане на ул. Глазне - от о.т. 827 до о.т. 1050 и прилежащата подземна инфраструктура, гр. Банско" - 1 069 936 лв.; "Реконструкция на ул. Пирин, прилежащата подземна техническа инфраструктура и архитектурно-художествено и ландшафтно оформление, гр. Банско", 1-ви етап - 1 311 632 лв.; "Реконструкция на ул. Тодор Каблешков и прилежащата подземна техническа инфраструктура, гр. Банско" - 1 376 000 лв.; "Реконструкция на ул. Александър Стамболийски, гр. Добринище" - 631 172 лв.; "Реконструкция на ул. Паисий Хилендарски, гр. Добринище" - 231 796 лв.;

2. по бюджета на община Гоце Делчев - 600 000 лв. за закупуване на специализирана апаратура за отделението по "Кардиология" на МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, в гр. Гоце Делчев;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г., в сила от 02.03.2021 г.) по бюджета на Община Петрич - 2 000 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа и прилежащата техническа инфраструктура в населените места на община Петрич";

4. по бюджета на община Разлог - 1 480 000 лв. за "Реконструкция и ремонт на улици в община Разлог";

5. по бюджета на община Сандански - 4 000 000 лв. за "Реконструкция на общински път BLG1240 от Пътен възел "Сандански" на Автомагистрала "Струма" до кръстовище с Главен път I-1 (Е-79) на входа на гр. Сандански";

6. по бюджета на община Симитли - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улици на територията на община Симитли";

7. по бюджета на община Айтос - 2 670 321 лв. за: "Изграждане на детска площадка в детска градина на с. Карагеоргиево" - 10 000 лв.; "Благоустрояване на градска градина, изграждане на спортна площадка и кът за фитнес в гр. Айтос" - 1 310 321 лв.; "Ремонт на уличната мрежа в селата на община Айтос" - 1 350 000 лв.;

8. по бюджета на община Бургас - 4 898 000 лв. за ремонт на общинска пътна и улична мрежа, в т.ч. доизграждане на улица към Многофункционална спортна зала Арена Бургас;

9. по бюджета на община Камено - 414 985 лв. за "Разширение на сграда на ЦДГ в с. Черни връх";

10. по бюджета на община Малко Търново - 800 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново";

11. по бюджета на община Поморие - 1 000 000 лв. за "Ремонт и благоустрояване на улици и площадно пространство в гр. Каблешково";

12. по бюджета на община Средец - 431 948 лв. за "Ремонт на ул. Бачо Киро в гр. Средец";

13. по бюджета на община Сунгурларе - 200 000 лв. за "Ремонт и оборудване на НЧ "Светлина 1920" в с. Лозарево";

14. по бюджета на община Аврен - 1 020 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в с. Бенковски, община Аврен" - 700 000 лв.; "Ремонт на общински път в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен - Провадия) - Житница" - 320 000 лв.;

15. по бюджета на община Варна - 8 000 000 лв. за частично финансиране на основен ремонт на ул. Петър Дертлиев и ул. Асен Разцветников и благоустрояване на междублоково пространство в район "Владислав Варненчик", "II микрорайон" - източна част, гр. Варна;

16. по бюджета на община Ветрино - 2 291 414 лв. за: "Ремонт и реконструкция на път Суворово - Ветрино - Неофит Рилски" - 2 000 000 лв.; "Възстановяване настилката на площад в с. Невша" - 291 414 лв.;

17. по бюджета на община Вълчи дол - 700 000 лв. за "Ремонт на улици в гр. Вълчи дол и с. Калоян";

18. по бюджета на община Девня - 1 000 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на участък от бул. Съединение, гр. Девня" - 700 000 лв.; "Ремонт, реконструкция и обзавеждане на сграда, предназначена за спортна зала, гр. Девня" - 300 000 лв.;

19. по бюджета на община Долни чифлик - 700 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на ул. Еделвайс в гр. Долни чифлик и ул. Иглика в с. Гроздьово";

20. по бюджета на община Дългопол - 1 102 616 лв. за: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Дългопол" - 823 474 лв.; "Изграждане на пристройка към детска градина "Пролет", с. Цонево" - 279 142 лв.;

21. по бюджета на община Провадия - 2 460 000 лв. за: "Ремонт на общински път Черноок - Градинарово - Славейково" - 1 000 000 лв.; "Ремонт на общински път Блъсково - Храброво - Овчага - Черковна" - 1 000 000 лв.; "Основен ремонт на централна градска част на гр. Провадия - Етап II" - 460 000 лв.;

22. по бюджета на община Суворово - 1 719 224 лв. за: "Благоустрояване и основен ремонт на центъра на гр. Суворово" - 735 728 лв.; "Ремонт и реконструкция на улици Сан Стефано, Хаджи Димитър и Рила, гр. Суворово" - 329 952 лв.; "Ремонт и реконструкция на улици Васил Левски, Орфей и Лоза, с. Чернево" - 653 544 лв.;

23. по бюджета на община Велико Търново - 7 353 649 лв. за: "Изграждане на водопровод и канализация на бул. България в гр. Велико Търново" - 3 850 000 лв.; "Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици Козлодуй, Димитър Рашев, Иван Хаджидимитров, Димитър Благоев и Народни будители, гр. Велико Търново" - 3 503 649 лв.;

24. по бюджета на община Горна Оряховица - 2 000 000 лв. за "Ремонт, реконструкция на улици и общински пътища на територията на община Горна Оряховица";

25. по бюджета на община Елена - 627 493 лв. за "Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и на алейна мрежа до парк "Калето", гр. Елена";

26. по бюджета на община Златарица - 753 730 лв. за "Реконструкция на площад Първи май в гр. Златарица";

27. по бюджета на община Лясковец - 1 400 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улици и съоръжения към тях на територията на общината" - 600 000 лв.; "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ "Максим Райкович" в гр. Лясковец" - 800 000 лв.;

28. по бюджета на община Павликени - 3 495 000 лв. за: "Основен ремонт на водопроводна мрежа в с. Росица и на общински път Бяла черква - Росица" - 2 350 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в гр. Павликени и в гр. Бяла черква" - 1 145 000 лв.;

29. по бюджета на община Полски Тръмбеш - 1 606 000 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Любен Каравелов, Рила и Търговска в гр. Полски Тръмбеш";

30. по бюджета на община Свищов - 2 000 000 лв. за "Основен ремонт на улици на територията на община Свищов";

31. по бюджета на община Стражица - 1 100 000 лв. за "Реконструкция на улична мрежа в гр. Стражица";

32. по бюджета на община Бойница - 800 000 лв. за "Основен ремонт на улици в селата Бойница, Бориловец, Раброво и Шишенци";

33. по бюджета на община Брегово - 1 980 000 лв. за: "Ремонт на улици в община Брегово" - 1 800 000 лв.; "Ремонт на покрив на сградата и прилежащите помещения на Домашен социален патронаж, гр. Брегово" - 180 000 лв.;

34. по бюджета на община Видин - 2 750 000 лв. за "Ремонт на паркинги и улици в гр. Видин";

35. по бюджета на община Кула - 1 000 000 лв. за: "Ремонт и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Звънче", гр. Кула - 250 000 лв.; "Ремонт и благоустрояване на дворното пространство и спортните площадки на СУ "Васил Левски", гр. Кула" - 450 000 лв.; "Реконструкция на сграда за два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични заболявания в гр. Кула" - 300 000 лв.;

36. по бюджета на община Ново село - 333 888 лв. за "Преустройство на сграда в Защитено жилище за лица с психични разстройства, с. Ново село";

37. по бюджета на община Ружинци - 1 400 000 лв. за: "Основен ремонт на улична мрежа в общината" - 900 000 лв.; "Ремонт и благоустрояване на НЧ "Христо Ботев - 1926" и прилежащата инфраструктура, с. Дреновец" - 500 000 лв.;

38. по бюджета на община Чупрене - 1 000 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улици и в селата Чупрене и Горни Лом";

39. по бюджета на община Бяла Слатина - 1 400 000 лв. за: "Реконструкция на комбинирана спортна площадка и ремонт на детска площадка в с. Соколаре" - 80 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в селата на община Бяла Слатина" - 1 320 000 лв.;

40. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 16.12.2020 г.) по бюджета на Община Враца - 1 887 500 лв. за "Ремонт на бул. България и ул. Илинден в гр. Враца";

41. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 16.12.2020 г.) по бюджета на Община Козлодуй - 1 185 230 лв. за "Реконструкция на ул. Симеон Русков в ж.к. 3 юг, гр. Козлодуй";

42. по бюджета на община Криводол - 1 000 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в община Криводол";

43. по бюджета на община Мизия - 1 400 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в гр. Мизия, с. Войводово и с. Софрониево, корекция на "Сухото дере", гр. Мизия" и "Ремонт на площад в с. Софрониево";

44. по бюджета на община Мездра - 610 000 лв. за "Изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централното площадно пространство, кв. 73 по плана на с. Зверино";

45. по бюджета на община Оряхово - 1 500 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово";

46. по бюджета на община Габрово - 323 000 лв. за "Ремонт на участъци от улици в селата и общински пътища на територията на общината";

47. по бюджета на община Севлиево - 4 480 000 лв. за "Ремонт на улици в гр. Севлиево" и за "Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево";

48. по бюджета на община Трявна - 800 000 лв. за "Изграждане на подпорна стена в кв. 61 и кв. 61А по плана на гр. Трявна";

49. по бюджета на община Каварна - 800 000 лв. за "Изграждане на улични канализации и основни ремонти на водопроводи на ул. Цар Калоян и ул. Освобождение, гр. Каварна";

50. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) по бюджета на Община Тервел - 1 598 443 лв. за: "Изграждане, вертикална планировка, обзавеждане и оборудване на ритуален дом в с. Зърнево" - 960 000 лв.; "Основен ремонт на: ул. 11-а в с. Зърнево - 168 755 лв.; ул. 2-ра в с. Безмер - 130 673 лв.; ул. 9-а в с. Попгруево - 138 015 лв., и ул. 1-ва в с. Градница - 201 000 лв.;

51. по бюджета на община Шабла - 1 346 000 лв. за "Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Шабла, община Шабла";

52. по бюджета на община Кирково - 1 950 000 лв. за "Изграждане на нов мост за с. Еровете";

53. по бюджета на община Дупница - 1 800 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Дупница";

54. по бюджета на община Кочериново - 1 200 000 лв. за "Благоустрояване на градския парк и асфалтиране в гр. Кочериново";

55. по бюджета на община Кюстендил - 1 000 000 лв. за "Ремонт на улици и прилежаща им инфраструктура в малките населени места на общината";

56. по бюджета на община Рила - 700 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в гр. Рила";

57. по бюджета на община Сапарева баня - 650 000 лв. за "Паркоустройство и благоустрояване на училищен двор на СУ "Христо Ботев" в гр. Сапарева баня";

58. по бюджета на община Априлци - 870 000 лв. за "Ремонт на ул. Добревци и ул. Капитан І ранг Христо Кукенски, гр. Априлци";

59. по бюджета на община Летница - 721 715 лв. за: "Благоустрояване на централна част в гр. Летница" - 242 904 лв.; "Ремонт на улици в с. Крушуна" - 99 643 лв.; "Ремонт на улици в с. Горско Сливово" - 73 730 лв.; "Ремонт на улици в гр. Летница" - 305 438 лв.;

60. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) по бюджета на Община Луковит - 860 000 лв. за: "Дофинансиране реконструкцията на водопроводната мрежа по улици: Шейново, Хаджи Димитър, Цар Симеон I, Панака, Цар Борис I, Съединение, Кракра, Костен дол, Кръгояр, Дунав и Коларска, гр. Луковит" - 262 467 лв.; "Текущ ремонт на читалищен салон в сградата на НЧ "Димитър Благоев - 1895" - с. Румянцево" - 97 533 лв.; "Ремонт на улици в с. Ъглен, с. Дерманци и с. Карлуково" - 500 000 лв.;

61. по бюджета на община Тетевен - 1 100 000 лв. за ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Тетевен;

62. по бюджета на община Троян - 500 000 лв. за "Частично финансиране изграждането на многофункционална спортна зала в гр. Троян";

63. по бюджета на община Угърчин - 700 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в гр. Угърчин" - 250 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Лесидрен" - 250 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Кирчево" - 200 000 лв.;

64. по бюджета на община Берковица - 1 000 000 лв. за "Реконструкция на част от площад Йордан Радичков и парк-градина в гр. Берковица";

65. по бюджета на община Вършец - 1 500 000 лв. за "Реконструкция на част от водопроводната и улична мрежа в населените места на община Вършец";

66. по бюджета на община Лом - 2 500 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Лом";

67. по бюджета на община Медковец - 1 300 000 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Сливовик - втори етап";

68. по бюджета на община Монтана - 5 350 000 лв. за "Реконструкция на градски площад Жеравица, гр. Монтана";

69. по бюджета на община Лесичово - 45 649 лв. за "Основен ремонт на ул. 37-ма - о.т. 132-134, с. Церово";

70. по бюджета на община Пазарджик - 2 000 000 лв. за "Изграждане на спортна зала, площадки и игрища в спортен комплекс, гр. Пазарджик";

71. по бюджета на община Пещера - 2 500 000 лв. за "Реконструкция на част от Републикански път III-377 от км 0+927 до км 2+242, ремонт на местен път с идентификатор 56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900 и изграждане на прилежащата им инфраструктура"; "Ремонт на ул. Петър Раков от о.т. 625 до о.т. 770 - гр. Пещера";

72. по бюджета на община Септември - 1 546 690 лв. за: "Изграждане и обновяване на площад в кв. 187, гр. Септември" - 863 904 лв.; "Реконструкция на общински път от строителната граница на гр. Септември до стопански двор "Фермата" - 149 235 лв.; "Ремонт и реконструкция на ул. Сараньово, гр. Септември" - 533 551 лв.;

73. по бюджета на община Стрелча - 1 927 150 лв. за: "Основен ремонт и доизграждане на настилки на ул. Независимост, ул. Христо Ботев, ул. Марко Нешев, ул. Пенчо Генов, ул. Бойчо Ханджиев и ул. Д. Дебелянов, гр. Стрелча; основен ремонт на прилежащите към улиците водопроводи, ремонт на покривна конструкция на градска минерална баня и на детска площадка в градския парк", гр. Стрелча;

74. по бюджета на община Брезник - 2 120 000 лв. за: "Саниране и укрепване на училище" - 800 000 лв.; "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брезник - втори етап" - 1 320 000 лв.;

75. по бюджета на община Земен - 850 000 лв. за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен - първи етап";

76. по бюджета на община Перник - 840 000 лв. за "Изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. св. Кирил и Методий, кв. Иван Пашов, гр. Перник";

77. по бюджета на община Радомир - 3 273 200 лв. за: ремонт на улична мрежа в гр. Радомир - 1 173 200 лв.; "Ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод за селата Жедна и Негованци, община Радомир" - 2 100 000 лв.;

78. по бюджета на община Трън - 150 000 лв. за: "Основен ремонт на водопроводна мрежа и изграждане на каптаж в с. Лева река" - 60 000 лв.; "Ремонт на част от пътна мрежа на с. Лева река", в участъка към манастир "Св. Четиридесет мъченици" - 90 000 лв.;

79. по бюджета на община Долна Митрополия - 576 478 лв. за "Укрепване и разширение на мост в с. Горна Митрополия";

80. по бюджета на община Долни Дъбник - 300 000 лв. за "Ремонт на улици към гробищните паркове на населени места в община Долни Дъбник";

81. по бюджета на община Левски - 950 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улици в гр. Левски" - 700 000 лв.; "Ремонт и реконструкция на обществена сграда за административно обслужване и дейности на пенсионерски клуб в гр. Левски" - 250 000 лв.;

82. по бюджета на община Никопол - 2 548 000 лв. за "Реконструкция на улици на територията на община Никопол";

83. по бюджета на община Плевен - 2 300 000 лв. за: "Основен ремонт на улици в гр. Плевен" - 1 300 000 лв.; "Ремонт и поддръжка на парк Кайлъка и на прилежащата му инфраструктура" - 1 000 000 лв.;

84. по бюджета на община Пордим - 800 000 лв. за "Реконструкция, ремонт и преустройство на професионална учебна база "Хаскел" при СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Пордим;

85. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.) по бюджета на Община Червен бряг - 4 181 624 лв. за: "Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг - бул. Европа - 1 605 609 лв.; "Реконструкция на общински път PVN 2194" - 2 576 015 лв.;

86. по бюджета на община Брезово - 300 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Брезово";

87. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 16.12.2020 г.) по бюджета на Община Карлово - 2 522 709 лв. за: "Реконструкция и основен ремонт на ул. Карловска и ул. Родопи с прилежаща зелена площ в гр. Баня" - 1 200 000 лв.; "Ремонт на покрива на НЧ "Христо Ботев-1869", гр. Калофер" - 120 000 лв.; "Ремонт на покрива на сградата на кметството в гр. Калофер" - 55 000 лв.; "Ремонт на улици в гр. Карлово" - 548 177 лв.; "Благоустрояване на площад в с. Ведраре" - 149 532 лв.; "Ремонт на улици в селата Климент, Войнягово, Дъбене, Богдан, Горни Домлян, Васил Левски, Христо Даново, Кърнаре, Каравелово и Певците" - 450 000 лв.;

88. по бюджета на община Кричим - 500 000 лв. за "Благоустрояване на прилежащи дворни пространства към Дневен център за стари хора и парк "Ливингстън" - гр. Кричим;

89. по бюджета на община "Марица" - 680 000 лв. за "Конструктивно укрепване, ремонт и саниране на сградата на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Войводиново";

90. по бюджета на община Перущица - 733 571 лв. за "Основен ремонт на площад 27-ми Априлий, прилежащата му инфраструктура и паркоустройство в гр. Перущица";

91. по бюджета на община Първомай - 1 020 000 лв. за: "Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Първи юни" за две групи в с. Виница" - 520 000 лв.; "Ремонт на част от съоръженията на ПСОВ, гр. Първомай" - 300 000 лв.; "Реконструкция на част от улицата, обслужваща промишлената зона на гр. Първомай" - 200 000 лв.;

92. по бюджета на община Раковски - 635 656 лв. за "Придобиване на недвижими имоти за изграждането на околовръстен път на с. Стряма, обслужващ индустриална зона Раковски";

93. по бюджета на община "Родопи" - 3 172 327 лв. за: "Изграждане на сграда за детска градина в с. Браниполе" - 1 600 000 лв.; "Изграждане на главни канализационни колектори III и IV, с. Устина" - 1 572 327 лв.;

94. по бюджета на община Садово - 991 500 лв. за "Основен ремонт на общински път PDV 2270 "Кочево - Караджово", в участък 825 м преди края на населено място Кочево до началото на населено място Караджово";

95. по бюджета на община Стамболийски - 2 300 000 лв. за: "Основен ремонт на площад, градски парк в УПИ I, кв. 43 по плана на гр. Стамболийски и прилежащи съоръжения"; "Основен ремонт на НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1924", гр. Стамболийски" и "Реконструкция на Лятно кино в ПИ 1245, част от УПИ I, гр. Стамболийски";

96. по бюджета на община Хисаря - 300 000 лв. за "Изграждане на 11 бр. детски площадки в населените места на община Хисаря";

97. по бюджета на община Исперих - 30 000 лв. за "Ремонт на покрив на НЧ "Нов живот-1940", с. Конево";

98. по бюджета на община Разград - 475 000 лв. за: "Ремонт на НЧ "Самообразование 1894" в с. Побит камък" - 20 000 лв.; "Ремонт на "Етнографски комплекс" към НЧ "Самообразование 1894" в с. Побит камък" - 30 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Киченица" - 100 000 лв.; "Изграждане на детска площадка и кът за отдих в с. Киченица" - 15 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Ясеновец" - 100 000 лв.; "Ремонт на площад в с. Топчии" - 50 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Благоево" - 50 000 лв.; "Ремонт на покрива на НЧ "Бузлуджа 2010" - гр. Разград" - 30 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Дряновец" - 80 000 лв.;

99. по бюджета на община Две могили - 1 000 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улици в община Две могили";

100. по бюджета на община Иваново - 1 200 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в селата Щръклево, Красен, Пиргово, Мечка, Кошов и Червен";

101. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2021 г., в сила от 16.02.2021 г.) по бюджета на Община Алфатар - 160 000 лв. за текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Алфатар;

102. по бюджета на община Дулово - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улична и пътна мрежа в община Дулово";

103. по бюджета на община Кайнарджа - 300 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в с. Светослав"; "Ремонт на част от общински път Силистра - Средище - Светослав - Полковник Чолаково - Добруджанка"; "Ремонт на част от общински път Войново - Кайнарджа/Кайнарджа - Светослав";

104. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) по бюджета на Община Силистра - 3 600 000 лв. за: "Ремонт на стадион "Луи Айер" в гр. Силистра - 1 600 000 лв.; "Ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа на територията на община Силистра" - 2 000 000 лв.;

105. по бюджета на община Тутракан - 1 500 000 лв. за: "Ремонт на ул. Трансмариска и прилежащия ѝ водопровод, гр. Тутракан" - 500 000 лв.; "Ремонт на канализационен главен колектор 2, гр. Тутракан" - 1 000 000 лв.;

106. по бюджета на община Котел - 1 200 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на централен площад Възраждане, прилежащи пешеходни зони и съоръжения към тях, гр. Котел";

107. по бюджета на община Нова Загора - 1 000 000 лв. за "Ремонт на улици в селата Съдиево, Ст. Войвода, Коньово, Кортен и Баня";

108. по бюджета на община Сливен - 2 000 000 лв. за "Основен ремонт на улици на територията на община Сливен";

109. по бюджета на община Твърдица - 300 000 лв. за "Ремонт на улици в селата Жълт бряг и Бяла паланка";

110. по бюджета на община Баните - 1 140 594 лв. за: "Реконструкция на ул. Родина в с. Баните" - 208 554 лв.; "Реконструкция на улица Стефан Стамболов в с. Баните" - 150 000 лв.; "Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж № 3ХГ в с. Баните" - 182 040 лв.; "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оряховец - 1-ви етап" - 200 000 лв.; "Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция в с. Баните - 1-ви етап" - 400 000 лв.;

111. по бюджета на община Доспат - 2 000 000 лв. за "Изграждане на нов градски център в кв. 8, кв. 9 и кв. 18 на гр. Доспат";

112. по бюджета на община Златоград - 2 149 384 лв. за "Основен ремонт на улици, проучвателни и проектни работи за изграждане на нов кооперативен пазар, паркова зона, паркови атракции и детска площадка, гр. Златоград";

113. по бюджета на община Неделино - 350 000 лв. за проект "Оценка и потенциално разкритие на минерални води и за хидрогеоложки проучвания и проучвателни сондажи";

114. по бюджета на община Рудозем - 1 877 800 лв. за: "Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци - 1 етап" - 910 000 лв.; "Изграждане на водоем и външен водопровод в местността Елидже" - 967 800 лв.;

115. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2022 г., в сила от 08.11.2022 г.) по бюджета на Община Смолян - 9 000 000 лв. за: "Ремонт, изграждане и реконструкция на улици, пътища и прилежащата им инфраструктура на територията на община Смолян, в т.ч. ул. Хан Аспарух, гр. Смолян" - 7 426 672 лв.; "Ремонт на улична мрежа, пътища и прилежащи съоръжения към тях, намиращи се на територията на к.к. Пампорово в частта на община Смолян" - 573 328 лв.; за ремонт на улична мрежа в с. Смилян, община Смолян - 1 000 000 лв.;

116. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2022 г., в сила от 21.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2023 г., в сила от 30.05.2023 г.) по бюджета на Община Чепеларе - 6 800 000 лв. за: "Реконструкция на централна улица в к.к. Пампорово, в частта на община Чепеларе" - 2 800 000 лв.; "Основен ремонт на ул. Есперанто, гр. Чепеларе" - 480 000 лв.; "Основен ремонт на ул. Атанас Пепеланов, гр. Чепеларе" - 110 000 лв.; "Реконструкция на паркинг и междублоково пространство в УПИ I, кв. 17, гр. Чепеларе" - 345 000 лв.; "Вертикална планировка на блоково пространство на ЕПЖС-2, гр. Чепеларе" - 280 000 лв.; "Изграждане на съоръжения на ул. Васил Левски, с. Хвойна" - 255 000 лв.; "Реконструкция на улична мрежа и съоръжения в гр. Чепеларе" - 1 000 000 лв.; "Текущ ремонт на улици и площади на територията на община Чепеларе" - 1 530 000 лв.;

117. по бюджета на община Ботевград - 3 500 000 лв. за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградите на МБАЛ "Ботевград" - блокове 1, 2 и 3";

118. по бюджета на община Долна баня - 1 050 000 лв. за "Ремонт на централна улица, част от второкласен път II-82, гр. Долна баня";

119. по бюджета на община Драгоман - 1 056 584 лв. за: "Ремонт и реконструкция на водоснабдителна система на ул. Захари Стоянов - гр. Драгоман" - 300 000 лв.; "Ремонт на ул. Св. Иван Рилски и ул. Васил Левски, гр. Драгоман" - 756 584 лв.;

120. по бюджета на община Елин Пелин - 1 000 000 лв. за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нови хан";

121. по бюджета на община Етрополе - 500 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в община Етрополе";

122. по бюджета на община Златица - 880 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на централни части и прилежащи зелени площи на селата Църквище, Карлиево и Петрич, община Златица";

123. по бюджета на община Ихтиман - 980 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в община Ихтиман";

124. по бюджета на община Костенец - 2 433 172 лв. за: "Ремонт и реконструкция на ул. Стефан Караджа и прилежащия водопровод, гр. Костенец" - 1 287 079 лв.; "Изграждане на мултифункционално игрище за волейбол и тенис на корт, гр. Костенец" - 550 656 лв.; "Ремонт и реконструкция на ул. Самуил в курорт Вили Костенец" - 595 437 лв.;

125. по бюджета на община Мирково - 2 500 000 лв. за: "Ремонт на пътища в община Мирково" - 1 500 000 лв.; "Реконструкция и благоустройство на централната част на с. Мирково" - 1 000 000 лв.;

126. по бюджета на община Самоков - 1 846 000 лв. за: "Ремонт на площадно пространство на с. Драгушиново" - 159 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Драгушиново" - 490 000 лв.; "Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. 15 и кв. 205, гр. Самоков и ремонт на улици в гр. Самоков" - 1 197 000 лв.;

127. по бюджета на община Своге - 458 561 лв. за: "Ремонт на ул. Искър, с. Гара Бов" - 266 000 лв.; "Ремонт на улици в кв. Прокопаник, с. Томпсън" - 192 561 лв.;

128. по бюджета на община Сливница - 2 764 400 лв. за: "Ремонт на ул. Алеко Константинов в гр. Сливница" - 1 421 200 лв.; "Изграждане на нов пазар в гр. Сливница" - 1 343 200 лв.;

129. по бюджета на община Гълъбово - 600 000 лв. за "Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Главан";

130. по бюджета на община Николаево - 350 000 лв. за "Ремонт на улици на територията на община Николаево";

131. по бюджета на община Опан - 900 000 лв. за: "Ремонт на част от четвъртокласен път 55476/SZR-1042/ в участъка Бъдеще - Кравино - Гълъбово" - 450 000 лв.; "Ремонт на път IV-53476 граници общ. Гълъбово - с. Княжевско - с. Кравино - с. Пъстрен - граница община Ст. Загора (от км 9+780 до км 24+118)" - 450 000 лв.;

132. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г., в сила от 30.11.2021 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2022 г., в сила от 08.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2023 г., в сила от 08.04.2023 г.) по бюджета на Община Стара Загора - 10 000 000 лв. за: "Реконструкция на ул. Войвода Стойчо Черногорски - от кръстовището с ул. Анастасия Тошева до бул. Св. Патриарх Евтимий, основен ремонт на ул. Анастасия Тошева - от кръгово кръстовище "Новотехпром" до ул. Войвода Стойчо Черногорски, реконструкция на кръстовище при ул. Калояновско шосе и ул. Анастасия Тошева и за прилежащите им улични осветления - 3 585 000 лв.; основни ремонти на: ул. Генерал Гурко от о.т. 37 до о.т. 47; ул. Васил Левски от о.т. 2032 до о.т. 318 и от о.т. 319 до о.т. 4337, ул. Боруйград от о.т. 2024 до о.т. 4333, ул. Августа Траяна от о.т. 104 до о.т. 8012, бул. Св. Патриарх Евтимий от о.т. 4931 до о.т. 810 - 5 088 000 лв.; реконструкция на ул. Св. Княз Борис I - 1 000 000 лв.; реконструкция на ул. Капитан Петко Войвода - 327 000 лв., и на прилежаща инфраструктура, гр. Стара Загора";

133. по бюджета на община Чирпан - 1 999 000 лв. за: "Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. Пейо Яворов и ул. Крачолови" - 799 000 лв.; "Реконструкция на участъци от улици Димитър Благоев и Еделвайс в гр. Чирпан" - 1 200 000 лв.;

134. по бюджета на община Търговище - 1 651 411 лв. за "Ремонт на бул. Никола Маринов, в участъка светофари при автогара до граница главен път ГП - 1-4, гр. Търговище";

135. по бюджета на община Димитровград - 2 000 000 лв. за "Ремонт на общински пътища на територията на община Димитровград";

136. по бюджета на община Ивайловград - 1 470 000 лв. за "Изграждане на спортно-развлекателен комплекс в м. Лъджа, община Ивайловград";

137. по бюджета на община Любимец - 2 586 000 лв. за "Ремонт на ВиК мрежа и сградни отклонения, гр. Любимец" и "Реконструкция на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Любимец";

138. по бюджета на община Свиленград - 3 855 400 лв. за "Основен ремонт на бул. България, в участъка от площад 14-ти март до ул. Симеон Велики и изграждане на прилежащи съоръжения, площадки и паркоустройство, гр. Свиленград";

139. по бюджета на община Симеоновград - 878 000 лв. за "Реконструкция на мост над река Луда Яна, с. Троян";

140. по бюджета на община Харманли - 2 400 000 лв. за: "Реконструкция на улици и паркинги на територията на гр. Харманли" - 1 400 000 лв.; "Основен ремонт на централен площад и прилежащи пространства, гр. Харманли" - 1 000 000 лв.;

141. по бюджета на община Хасково - 7 700 000 лв. за: "Изграждане на парк за спорт и отдих в УПИ I, гр. Хасково - 1-ви етап" - 3 900 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа и обществени пространства в община Хасково" - 3 800 000 лв.;

142. по бюджета на община Велики Преслав - 1 806 135 лв. за: "Реконструкция на пазарен площад - изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг, гр. Велики Преслав" - 828 940 лв.; "Основен ремонт на ул. Георги Димитров и прилежащия водопровод, с. Драгоево" - 977 195 лв.;

143. по бюджета на община Нови пазар - 1 700 000 лв. за "Корекция на речно корито на р. Крива в гр. Нови пазар";

144. по бюджета на община Елхово - 1 000 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа в населените места на община Елхово";

145. по бюджета на община Стралджа - 600 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Стралджа";

146. по бюджета на община Ямбол - 7 340 560 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улица в участък от бензиностанция "Шел" до ул. Атанас Кратунов в ж.к. Златен рог, гр. Ямбол" - 2 390 560 лв.; "Ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Ямбол" - 950 000 лв.; "Основен ремонт на спортна зала "Диана", гр. Ямбол" - 4 000 000 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 146 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 105 122 лв. за възнаграждения през 2020 г. на външните членове на одитните комитети към общините, както следва:

1. по бюджета на община Горна Оряховица - 2 100 лв.;

2. по бюджета на община Павликени - 988 лв.;

3. по бюджета на община Свищов - 5 196 лв.;

4. по бюджета на община Стражица - 12 283 лв.;

5. по бюджета на община Видин - 2 048 лв.;

6. по бюджета на община Троян - 1 863 лв.;

7. по бюджета на община Велинград - 8 077 лв.;

8. по бюджета на община Асеновград - 14 640 лв.;

9. по бюджета на община Карлово - 8 540 лв.;

10. по бюджета на община Кричим - 2 774 лв.;

11. по бюджета на община Първомай - 10 980 лв.;

12. по бюджета на община Сливен - 15 509 лв.;

13. по бюджета на Столична община - 8 540 лв.;

14. по бюджета на община Казанлък - 4 475 лв.;

15. по бюджета на община Търговище - 7 109 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер 2 508 765 лв. за Българската православна църква - Българска патриаршия, разпределени, както следва:

1. за Бачковския манастир "Успение Богородично" - 300 000 лв. за ремонтни и реставрационни дейности по манастирския комплекс;

2. за Троянския манастир "Успение Богородично" - 250 000 лв. за ремонтни и реставрационни дейности по манастирския комплекс;

3. за Старата митрополия, гр. Ловеч - 70 746 лв. за строителни и ремонтни дейности по сградата на митрополията;

4. за храм "Свети Дух", с. Бенковски, община Кирково - 49 878 лв. за ремонтни дейности по храма;

5. за манастир "Св. Йоан Кръстител", с. Жабляно, община Земен - 200 000 лв. за ремонтни дейности по манастира;

6. за храм "Св. Петка", гр. Русе - 250 000 лв. за ремонтни и възстановителни дейности по храма;

7. за Софийската митрополия - 200 000 лв. за строителни и ремонтни дейности по сградата на митрополията;

8. за храм "Св. Стефан", гр. София - 500 000 лв. за продължаване на строителството на храма;

9. за храм "Св. Благовещение", гр. София - 100 000 лв. за продължаване на строителството на храма;

10. за храм "Св. Ап. Андрей Първозваний", гр. София - 588 141 лв. за строителни и ремонтни дейности по сградата на храма.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 4. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 350 000 лв. за Университета по библиотекознание и информационни технологии - гр. София, чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за извършване на ремонтни дейности на сградите на университета.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 5. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2020 г. в размер 300 000 лв., за осигуряване на допълнителни технически средства и устройства за събиране, съхраняване, обработване и разпространение на информацията и организиране на мероприятия онлайн.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 6. Главният секретар на Министерския съвет, министърът на образованието и науката и генералният директор на Българската телеграфна агенция да извършат съответните промени по бюджетите на Министерския съвет, Министерството на образованието и науката и на Българската телеграфна агенция за 2020 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2020 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция и чл. 23 от Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 20, 39, 56 и 100 от 2020 г.).

§ 2. В Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп. бр. 1, 31, 44 и 81 от 2019 г.) за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г., в чл. 1, ал. 1 т. 124 се изменя така:

"124. по бюджета на община Харманли - 850 000 лв. за: "Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения на улици в гр. Харманли" - 241 000 лв.; "Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане на спортен комплекс "Хеброс", гр. Харманли - 609 000 лв.;".

§ 3. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 1, 19 и 58 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 89 се изменя така:

"89. по бюджета на община Златоград - 1 320 000 лв. за: "Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград" - 564 808 лв.; "Изграждане на подпорни стени за укрепване на улици в община Златоград" - 585 192 лв.; "Ремонт на многофункционална спортна площадка в гр. Златоград - 170 000 лв.;".

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, министъра на образованието и науката, ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии, генералния директор на Българската телеграфна агенция и на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 9 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2020 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 16 декември 2020 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от 8 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2021 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2021 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2021 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2022 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 21 септември 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 3 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2022 Г.)


§ 4. Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на Община Смолян и Община Стара Загора, постъпили през 2020 г. на основание Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г., чл. 1, ал. 1, т. 115 и 132, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2023 г.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 6 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 25 МАЙ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките