Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 18.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛА

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ (ДВ, БР. 60 ОТ 2017 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 числото "1054" се заменя с "1212".

2. В ал. 6 числото "781" се заменя с "898".

§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжностни наименования

Основно месечно възнаграждение

1

2

3

I.

Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)

 

1

Главен секретар на МВР

3 127

2

Заместник главен секретар на МВР

2 823

II.

Главни дирекции

 

1

Директор (на главна дирекция)

2 772

2

Заместник-директор (на главна дирекция)

2 568

3

Директор на дирекция в главна дирекция

2 360

4

Заместник-директор на дирекция в главна дирекция

2 243

5

Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай)

2 180

6

Заместник-началник на отдел

2 073

7

Началник на сектор

1 970

8

Началник на група

1 709

9

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

1 970

10

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)

1 908

11

Главен разследващ полицай (в териториално звено на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)

1 794

12

Главен разследващ полицай (в териториално звено ГДБОП с район на действие извън на територията на гр. София)

1 762

13

Старши разследващ полицай (в главна дирекция)

1 846

14

Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП)

1 762

15

Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)

1 563

16

Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район на действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ полицай (в главна дирекция)

1 492

17

Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление (ГПУ) в РДГП

1 474

18

Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

1 458

19

Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП

1 452

20

Младши разследващ полицай

1 428

21

Разузнавач I степен

1 846

22

Разузнавач II степен

1 692

23

Разузнавач III степен

1 582

24

Разузнавач IV степен

1 532

25

Разузнавач V степен

1 492

26

Разузнавач VI степен

1 428

27

Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен

1 846

28

Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен

1 692

29

Полицейски инспектор III степен, Инспектор III степен

1 582

30

Полицейски инспектор IV степен, Инспектор IV степен

1 532

31

Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен

1 492

32

Полицейски инспектор VI степен, Инспектор VI степен

1 428

33

Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен

1 804

34

Инспектор по ЗН II степен

1 653

35

Инспектор по ЗН III степен

1 543

36

Инспектор по ЗН IV степен

1 490

37

Инспектор по ЗН V степен

1 457

38

Инспектор по ЗН VI степен

1 403

39

Тактически инспектор I степен

1 846

40

Тактически инспектор II степен

1 692

41

Тактически инспектор III степен

1 582

42

Тактически инспектор IV степен

1 532

43

Тактически инспектор V степен

1 492

44

Тактически инспектор VI степен

1 428

45

Експерт, специални операции I степен

1 846

46

Експерт, специални операции II степен

1 692

47

Експерт, специални операции III степен

1 582

48

Експерт, специални операции IV степен

1 532

49

Експерт, специални операции V степен

1 492

50

Експерт, специални операции VI степен

1 428

III.

Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - София и Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН)

1

Директор на СДПБЗН

2 259

2

Заместник - директор на СДПБЗН

2 098

3

Началник на ЗЖУ

2 036

4

Заместник-началник на ЗЖУ

2 023

5

Началник на отдел в СДПБЗН

2 023

6

Началник на сектор

1 794

7

Началник на група

1 642

8

Разузнавач III степен

1 563

9

Разузнавач IV степен

1 497

10

Разузнавач V степен

1 458

11

Разузнавач VI степен

1 428

12

Полицейски инспектор III степен, Инспектор III степен

1 563

13

Полицейски инспектор IV степен, Инспектор IV степен

1 497

14

Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен

1 458

15

Полицейски инспектор VI степен, Инспектор VI степен

1 428

16

Инспектор по ЗН III степен

1 521

17

Инспектор по ЗН IV степен

1 459

18

Инспектор по ЗН V степен

1 421

19

Инспектор по ЗН VI степен

1 403

20

Тактически инспектор III степен

1 563

21

Тактически инспектор IV степен

1 497

22

Тактически инспектор V степен

1 458

23

Тактически инспектор VI степен

1 428

IV.

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) към СДПБЗН

 

1

Началник (РСПБЗН)

2 036

2

Началник на сектор

1 794

3

Началник на група

1 642

4

Началник на участък

1 673

5

Инспектор IV степен

1 497

6

Инспектор V степен

1 458

7

Инспектор VI степен

1 428

8

Инспектор по ЗН IV степен

1 459

9

Инспектор по ЗН V степен

1 421

10

Инспектор по ЗН VI степен

1 403

V.

Териториални звена в страната на ГДНП, ГДЖСОБТ и ГДБОП

 

1

Началник II степен (на ЗЖУ)

1 762

2

Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)

1 720

3

Началник III степен (на ЗЖУ)

1 720

4

Заместник-началник III степен (на ЗЖУ)

1 584

5

Началник на сектор

1 762

6

Началник на сектор в ЗЖУ

1 707

7

Началник на група

1 584

8

Разузнавач IV степен

1 492

9

Разузнавач V степен

1 452

10

Разузнавач VI степен

1 428

11

Полицейски инспектор IV степен

1 492

12

Полицейски инспектор V степен

1 452

13

Полицейски инспектор VI степен

1 428

14

Тактически инспектор IV степен

1 492

15

Тактически инспектор V степен

1 452

16

Тактически инспектор VI степен

1 428

17

Експерт, специални операции IV степен

1 492

18

Експерт, специални операции V степен

1 452

19

Експерт, специални операции VI степен

1 428

VI.

Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН)

 

1

Началник на СОВН

2 151

2

Заместник-началник на СОВН

2 007

3

Началник на сектор

1 915

4

Началник на група

1 671

5

Старши пилот

1 671

6

Пилот

1 543

7

Борден инженер III степен

1 521

8

Борден инженер IV степен

1 459

9

Борден инженер V степен

1 421

10

Борден инженер VI степен

1 403

11

Специалист III степен

1 521

12

Специалист IV степен

1 459

13

Специалист V степен

1 421

14

Специалист VI степен

1 403

VII.

Регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП)

 

1

Директор

2 262

2

Заместник-директор

2 044

3

Началник на база гранично-полицейски кораби (БГПК) - Созопол

2 023

4

Началник на сектор

1 762

5

Началник на (БГПК - Видин)

1 762

6

Заместник-началник (БГПК - Созопол)

1 762

7

Заместник-началник (БГПК - Видин)

1 707

8

Началник на група кораби

1 707

9

Началник на група

1 584

10

Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)

1 707

11

Командир на кораб до 100 БРТ

1 584

12

Главен щурман

1 720

13

Старши щурман

1 628

14

Разузнавач IV степен

1 492

15

Разузнавач V степен

1 452

16

Разузнавач VI степен

1 428

17

Полицейски инспектор IV степен

1 492

18

Полицейски инспектор V степен

1 452

19

Полицейски инспектор VI степен

1 428

20

Тактически инспектор IV степен

1 492

21

Тактически инспектор V степен

1 452

22

Тактически инспектор VI степен

1 428

VIII.

Гранични полицейски управления (ГПУ)

 

1

Началник I степен (ГПУ)

2 023

2

Заместник-началник I степен (ГПУ)

1 762

3

Началник II степен (ГПУ)

1 753

4

Началник на сектор (ГПУ)

1 720

5

Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)

1 762

6

Заместник-началник I степен (ГКПП)

1 720

7

Началник II степен (ГКПП)

1 584

8

Заместник-началник II степен (ГКПП)

1 567

9

Началник на група

1 584

10

Началник III степен (ГКПП)

1 540

11

Началник на смяна (ГКПП)

1 584

12

Разузнавач V степен

1 452

13

Разузнавач VI степен

1 428

14

Полицейски инспектор V степен

1 452

15

Полицейски инспектор VI степен

1 428

16

Тактически инспектор V степен

1 452

17

Тактически инспектор VI степен

1 428

 

 

 

IX.

Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)

 

1

Директор (РДПБЗН I степен)

2 044

2

Директор (РДПБЗН II степен)

2 023

3

Директор (РДПБЗН III степен)

2 007

4

Началник на сектор

1 762

5

Началник на група

1 584

6

Инспектор IV степен

1 492

7

Инспектор V степен

1 452

8

Инспектор VI степен

1 428

9

Инспектор по ЗН IV степен

1 457

10

Инспектор по ЗН V степен

1 418

11

Инспектор по ЗН VI степен

1 403

X.

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" към РДПБЗН

 

1

Началник (РСПБЗН I степен)

1 753

2

Началник (РСПБЗН II степен)

1 738

3

Началник (РСПБЗН III степен)

1 720

4

Началник на група

1 584

5

Началник на участък

1 584

6

Инспектор V степен

1 452

7

Инспектор VI степен

1 428

8

Инспектор по ЗН V степен

1 418

9

Инспектор по ЗН VI степен

1 403

XI.

Столична дирекция на вътрешните работи СДВР

 

1

Директор

2 360

2

Заместник-директор

2 237

3

Началник на отдел

2 023

4

Заместник-началник на отдел

1 841

5

Началник на сектор

1 794

6

Главен разследващ полицай (в сектор)

1 771

7

Началник на група

1 642

8

Старши оперативен дежурен

1 642

9

Старши разследващ полицай

1 563

10

Разследващ полицай

1 458

11

Младши разследващ полицай

1 428

12

Разузнавач III степен

1 563

13

Разузнавач IV степен

1 497

14

Разузнавач V степен

1 458

15

Разузнавач VI степен

1 428

16

Полицейски инспектор III степен

1 563

17

Полицейски инспектор IV степен

1 497

18

Полицейски инспектор V степен

1 458

19

Полицейски инспектор VI степен

1 428

20

Тактически инспектор III степен

1 563

21

Тактически инспектор IV степен

1 497

22

Тактически инспектор V степен

1 458

23

Тактически инспектор VI степен

1 428

XII.

Районни управления (РУ) към СДВР

 

1

Началник

2 036

2

Заместник-началник

2 023

3

Началник на сектор

1 794

4

Началник на участък

1 673

5

Началник на група

1 642

6

Старши разследващ полицай

1 563

7

Разследващ полицай

1 458

8

Младши разследващ полицай

1 428

9

Разузнавач IV степен

1 497

10

Разузнавач V степен

1 458

11

Разузнавач VI степен

1 428

12

Полицейски инспектор IV степен

1 497

13

Полицейски инспектор V степен

1 458

14

Полицейски инспектор VI степен

1 428

XIII.

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

 

1

Директор I степен

2 259

2

Директор II степен

2 217

3

Директор III степен

2 151

4

Заместник-директор I степен

2 044

5

Заместник-директор II степен

2 023

6

Заместник-директор III степен

2 007

7

Началник на отдел

1 953

8

Началник на сектор

1 762

9

Началник на група

1 584

10

Разузнавач IV степен

1 492

11

Разузнавач V степен

1 452

12

Разузнавач VI степен

1 428

13

Полицейски инспектор IV степен

1 492

14

Полицейски инспектор V степен

1 452

15

Полицейски инспектор VI степен

1 428

16

Тактически инспектор IV степен

1 492

17

Тактически инспектор V степен

1 452

18

Тактически инспектор VI степен

1 428

19

Стажант

1 122

XIII.1.

Отдел "Разследване"

 

1

Началник на отдел

1 953

2

Началник на сектор

1 762

3

Главен разследващ полицай

1 762

4

Старши разследващ полицай в ОДМВР

1 492

5

Старши разследващ полицай в РУ

1 474

6

Разследващ полицай в ОДМВР

1 452

7

Разследващ полицай в РУ

1 452

8

Младши разследващ полицай

1 428

XIV.

Районни управления към ОДМВР

 

1

Началник I степен

1 753

2

Началник II степен

1 738

3

Началник III степен

1 720

4

Началник на сектор

1 707

5

Началник на група

1 584

6

Началник на участък

1 584

7

Разузнавач V степен

1 452

8

Разузнавач VI степен

1 428

9

Полицейски инспектор V степен

1 452

10

Полицейски инспектор VI степен

1 428

XV.

Дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС)

 

1

Директор

2 360

2

Заместник-директор

2 213

3

Началник на отдел

2 180

4

Началник на сектор

1 970

5

Началник на група

1 709

6

Разузнавач I степен

1 846

7

Разузнавач II степен

1 692

8

Разузнавач III степен

1 582

9

Разузнавач IV степен

1 532

10

Разузнавач V степен

1 492

11

Разузнавач VI степен

1 428

12

Полицейски инспектор I степен

1 846

13

Полицейски инспектор II степен

1 692

14

Полицейски инспектор III степен

1 582

15

Полицейски инспектор IV степен

1 532

16

Полицейски инспектор V степен

1 492

17

Полицейски инспектор VI степен

1 428

XVI.

Дирекция "Миграция" (ДМ)

 

1

Директор

2 360

2

Заместник-директор

2 213

3

Началник на отдел

2 180

4

Началник на сектор

1 970

5

Началник на група

1 709

6

Полицейски инспектор I степен

1 846

7

Полицейски инспектор II степен

1 692

8

Полицейски инспектор III степен

1 582

9

Полицейски инспектор IV степен

1 532

10

Полицейски инспектор V степен

1 492

11

Полицейски инспектор VI степен

1 428

XVII.

ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - София

 

1

Началник на отдел

2 023

2

Началник на сектор

1 794

3

Началник на група

1 642

4

Полицейски инспектор III степен

1 563

5

Полицейски инспектор IV степен

1 497

6

Полицейски инспектор V степен

1 458

7

Полицейски инспектор VI степен

1 428

XVIII.

ДМ, СДВНЧ - Любимец

 

1

Началник на отдел

1 953

2

Началник на сектор

1 762

3

Началник на група

1 584

4

Полицейски инспектор IV степен

1 492

5

Полицейски инспектор V степен

1 452

6

Полицейски инспектор VI степен

1 428

XIX.

Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС)

 

1

Директор

2 360

2

Началник на отдел

2 180

3

Началник на сектор

1 970

4

Задграничен представител I степен

1 915

5

Началник на група

1 709

6

Задграничен представител II степен

1 804

7

Разузнавач I степен

1 846

8

Разузнавач II степен

1 692

9

Разузнавач III степен

1 582

10

Разузнавач IV степен

1 532

11

Разузнавач V степен

1 492

12

Разузнавач VI степен

1 428

XX.

Академия на МВР

 

1

Ректор

2 246

2

Заместник-ректор

2 145

3

Декан

2 114

4

Заместник-декан

2 091

5

Ръководител на катедра

1 915

6

Професор

1 988

7

Доцент

1 915

8

Главен асистент

1 804

9

Асистент

1 653

10

Старши преподавател

1 804

11

Преподавател

1 653

12

Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)

1 804

13

Старши инструктор (ЦБПС)

1 653

XXI.

Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)

 

1

Директор (ЦСПП)

1 908

2

Заместник-директор (ЦСПП)

1 682

3

Ръководител на секция

1 636

4

Старши преподавател

1 543

5

Преподавател

1 492

XXII.

Национален институт по криминалистика и Институт по психология (ИП)

 

1

Директор

2 309

2

Заместник-директор

2 165

3

Началник на отдел

2 114

4

Началник на сектор

1 915

5

Специалист I степен

1 804

6

Специалист II степен

1 653

7

Специалист III степен

1 543

8

Специалист IV степен

1 503

9

Специалист V степен

1 457

10

Специалист VI степен

1 403

XXIII.

ИП (структурни звена в страната)

 

1

Началник на сектор

1 723

2

Специалист IV степен

1 457

3

Специалист V степен

1 418

4

Специалист VI степен

1 403

 

 

 § 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжностни наименования

Основно месечно възнаграждение

1

2

4

1

Началник на противопожарен участък

1 152

2

Началник на дежурна смяна в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН)

1 139

3

Главен боцман

1 139

4

Командир на кораб до 20 бруто регистър тона

1 139

5

Командир на отделение

1 139

6

Командир на екип (ГДПБЗН)

1 139

7

Младши експерт

1 139

8

Младши разузнавач

1 139

9

Младши полицейски инспектор

1 139

10

Младши оперативен дежурен

1 139

11

Младши инструктор

1 139

12

Специалист, специални операции

1 139

13

Главен тактически полицай

1 139

14

Борден техник

1 126

15

Младши инспектор I степен (ГДПБЗН)

1 139

16

Старши полицай

1 126

17

Старши командос / старши тактически полицай

1 126

18

Старши пожарникар

1 126

19

Старши пожарникар /старши спасител

1 126

20

Старши спасител (ГДПБЗН)

1 126

21

Младши инспектор II степен (ГДПБЗН)

1 126

22

Младши автоконтрольор I степен

1 126

23

Водач на оперативен автомобил I степен

1 126

24

Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)

1 126

25

Полицай

1 111

26

Командос

1 111

27

Тактически полицай

1 111

28

Пожарникар

1 111

29

Пожарникар /спасител

1 111

30

Младши инспектор III степен (ГДПБЗН)

1 111

31

Спасител (ГДПБЗН)

1 111

32

Младши автоконтрольор II степен

1 111

33

Водач на оперативен автомобил II степен

1 111

34

Водач на специален автомобил II степен (ГДПБЗН)

1 111

35

Стажант

889
§ 4. Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Длъжностни наименования

Код по

Националната класификация на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност

 

 

начална

максимална

1

2

3

4

5

6

I.

РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.1.

Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно квалификационна степен доктор

1

Парламентарен секретар

1112

7049

907

2 625

2

Съветник, министър

2422

6049

907

2 559

3

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

907

2 362

4

Главен експерт /помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

907

1 845

5

Директор, институт

1223

7003

907

2 335

6

Заместник-директор, институт

1223

7004

907

2 190

7

Началник-отдел

1219

6027

907

2 036

8

Началник клиника

1342

7010

907

1 839

9

Ръководител, катедра

1345

9012

907

1 425

10

Професор

2422

7083

907

1 647

11

Професор, висше училище

2310

7005

907

1 647

12

Доцент

2422

7082

907

1 563

13

Доцент, висше училище

2310

7004

907

1 563

14

Управител, лечебно заведение

1342

7003

907

1 748

15

Началник сектор

1219

6019

907

1 939

16

Лекар / заместник-началник клиника

2211

7001

907

1 696

17

Главен асистент

2422

7080

907

1 374

18

Главен асистент, висше училище

2310

7003

907

1 374

19

Асистент

2422

7081

907

1 274

20

Асистент, висше училище

2310

7002

907

1 274

21

Старши преподавател, висше училище

2310

7007

907

1 374

22

Преподавател, висше училище

2310

6001

907

1 312

23

Преподавател /Център за професионално обучение

2320

5009

907

1 312

24

Началник, строителен обект

1323

7006

907

1 224

25

Ръководител, група

1219

5012

907

1 696

26

Лекар, началник отделение

1342

7011

907

1 525

27

Лекар / началник операционен блок

2211

7001

907

1 525

28

Лекар / заместник-началник отделение

2211

7001

907

1 502

29

Лекар /професор

2211

7001

907

1 647

30

Лекар / началник на кабинет

2211

7001

907

1 502

31

Лекар/завеждащ медицинска служба

2211

7001

907

1 525

32

Лекар

2211

7001

907

1 497

33

Лекар / председател на регионална експертно- лекарска комисия (РЕЛК)

2211

7001

907

1 939

34

Лекар по дентална медицина

2261

7001

907

1 497

35

Лекар, специализант

2212

7081

907

1 497

36

Фармацевт - магистър, ръководител на аптека

1342

7020

907

1 263

37

Фармацевт магистър

2262

7003

907

1 263

38

Служител, сигурност на информацията

2422

7065

907

1 263

39

Главен счетоводител

2411

6002

907

1 237

40

Заместник главен счетоводител

2411

6003

907

1 210

41

Финансов контрольор

2411

6012

907

1 312

42

Главен юрисконсулт

2611

7022

907

1 312

43

Старши юрисконсулт

2611

7023

907

1 274

44

Юрисконсулт

2611

7021

907

1 198

45

Младши юрисконсулт

2611

7024

907

1 198

46

Главен експерт

2422

6041

907

1 312

47

Експерт

2422

6056

907

1 274

48

Главна медицинска сестра

1342

6012

907

1 237

49

Старша медицинска сестра

1342

6013

907

1 224

50

Старша акушерка

1342

6017

907

1 224

51

Старши рехабилитатор

1342

6019

907

1 224

52

Старши медицински лаборант

1342

6015

907

1 224

53

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

907

1 224

54

Кинезитерапевт

2264

6004

907

1 497

55

Технически ръководител, строителство

3123

3001

907

1 224

56

Главен специалист

3359

3026

907

1 224

57

Биолог

2131

6006

907

1 198

58

Инженер, енергетик

2151

6002

907

1 198

59

Управител /културни дейности

1120

7023

907

1 198

60

Икономист, финанси

2631

6024

907

1 198

61

Инженер, инвеститорски контрол

2142

6004

907

1 198

62

Инженер, електроник

2152

6004

907

1 198

63

Инженер, телекомуникация

2153

6003

907

1 198

64

Инженер, конструктор

2144

6042

907

1 198

65

Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2144

6018

907

1 198

66

Инженер, производство

2141

6001

907

1 198

67

Инспектор, технически надзор

3123

3002

907

1 198

68

Инспектор /организация на строителството

3343

3005

907

1 198

69

Инспектор, обществено хранене

3359

3015

907

1 198

70

Икономист, плановик

2631

6026

907

1 198

71

Преводач

2643

6006

907

1 198

72

Психолог

2634

6001

907

1 198

73

Редактор, книги

2641

6008

907

1 198

74

Програмист, бази данни

2521

6005

907

1 198

75

Системен администратор

2522

6001

907

1 198

76

Стоковед

4321

2018

907

1 198

77

Химик

2113

6001

907

1 198

78

Физик

2111

6005

907

1 198

79

Инспектор /експлоатация на авиационна техника

3343

3005

907

1 198

80

Инженер, електрически машини и апарати

2151

6008

907

1 198

81

Инженер, корабни машини и механизми

2144

6026

907

1 198

82

Организатор обучение /Академия на МВР

2424

6004

907

1 198

83

Инженер, хидролог

2142

6001

907

1 198

84

Инженер, водоснабдяване и канализация

2142

6002

907

1 198

85

Инженер, строителен

2142

6012

907

1 198

86

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2144

6030

907

1 198

87

Инженер, химик

2145

6001

907

1 198

88

Коректор

4413

6005

907

1 198

89

Счетоводител

2411

6004

907

1 198

90

Специалист /държавни имоти

3343

3008

907

1 198

91

Специалист /информационни източници

3343

3008

907

1 198

92

Специалист /ценообразуване в Капитално строителство

3343

3008

907

1 198

93

Специалист /почивно дело

3343

3008

907

1 198

94

Специалист /по щата и регистрация на моторни превозни средства (МПС)

3343

3008

907

1 198

95

Специалист /обществено хранене

3343

3008

907

1 198

96

Специалист / вещево осигуряване

3343

3008

907

1 198

97

Уредник, музей / М В Р

2621

6004

907

1 198

98

Диригент

2652

7011

907

1 198

99

Медицинска сестра

2221

6001

907

1 198

100

Акушерка

2222

6001

907

1 198

I.2.

Образователно - квалификационна степен професионален бакалавър по...

 

 

 

 

1

Библиотекар

2622

5001

907

1 102

2

Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство (МПС)

5165

5001

907

1 102

3

Фелдшер

2240

3001

907

1 096

4

Инструктор, диетично хранене

2265

3002

907

1 096

5

Помощник-фармацевт

3213

5001

907

1 096

6

Рехабилитатор

2264

5001

907

1 096

7

Медицински лаборант

3212

5012

907

1 096

8

Рентгенов лаборант

3211

5001

907

1 096

9

Медицински секретар

3344

3001

907

1 096

II.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II.1.

Първа група

 

 

 

 

1

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

650

990

2

Технически ръководител, строителство

3123

3001

650

990

II.2.

Втора група

 

 

 

 

1

Техник, инвеститорски контрол

3112

3007

650

903

2

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

650

903

3

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

650

903

4

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3115

3045

650

903

5

Техник, механик / дозиметрични прибори

3115

3004

650

903

6

Техник, механик / организационна техника и технически средства

3115

3004

650

903

7

Техник, механик / технически контрол на МПС

3115

3004

650

903

8

Техник, производствени резултати

3119

3010

650

903

9

Организатор / въоръжението

3343

3007

650

903

10

Организатор / вещево осигуряване

3343

3007

650

903

11

Организатор / финансиране на строителството

3343

3007

650

903

12

Счетоводител

2411

6004

650

903

13

Техник, асансьорна техника

3113

3002

650

903

14

Техник, електронна техника

3114

3007

650

903

15

Техник - механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

3115

3039

650

903

16

Техник, механик / нестандартно противопожарно оборудване

3115

3004

650

903

17

Техник, телекомуникации

3522

3007

650

903

18

Технолог / производствена база

3119

3044

650

903

19

Лаборант /аналитик

7549

2005

650

903

20

Лаборант, препаратор

3212

3006

650

903

21

Фотограф

3431

3001

650

903

22

Техник, електрически системи

3113

3006

650

903

23

Техник, медицинска техника

3119

3006

650

903

24

Административен секретар / Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет - АМВР

3343

3001

650

903

25

Техник - механик самолетна техника

3115

3018

650

903

26

Техник - механик

3115

3004

650

903

27

Авиомеханик

3155

3001

650

903

28

Ветеринарен техник (фелдшер)

3240

3003

650

903

III.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

III.1.

Първа група

 

 

 

 

1

Технически сътрудник към кабинета на министър

3359

3027

650

1 697

2

Управител, спортни дейности

1431

3016

650

896

3

Управител /общежитие

1120

7023

650

896

4

Управител /учебна база

1120

7023

650

896

5

Управител, стол

1412

3007

650

896

6

Управител, хижа

1439

3006

650

896

7

Дактилоскопист

3355

3010

650

896

8

Технически изпълнител / по заплащането на труда

4110

2006

650

896

9

Сътрудник, охрана / граничен контрол

5414

3010

650

896

10

Сътрудник, охрана

5414

3010

650

896

11

Инструктор

5169

3007

650

896

12

Оркестрант

2652

6004

650

896

13

Оператор, център обаждания

4222

3001

650

896

III.2.

Втора група

 

 

 

 

1

Касиер, домакин / "Пътна полиция"

4311

2002

650

886

2

Системен оператор

3513

3003

650

886

3

Оператор, стая с контролни съоръжения / СОД

3522

3016

650

886

4

Началник, склад

4321

2021

650

886

III.3.

Трета група

 

 

 

 

1

Завеждащ, административна служба

4110

2001

650

876

2

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

650

876

3

Технически изпълнител / "Пътна полиция"

4110

2006

650

876

4

Технически изпълнител / "Човешки ресурси"

4110

2006

650

876

5

Технически изпълнител / учебно - методическа дейност

4110

2006

650

876

6

Технически изпълнител / научно - приложно звено

4110

2006

650

876

7

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

650

876

8

Управител / ведомствен жилищен фонд

1120

7023

650

876

9

Телефонист / междуселищен номератор

4223

2002

650

876

10

Секретар

4120

2001

650

876

11

Завеждащ, техническа служба

4110

2002

650

876

IV.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1.

Първа група

 

 

 

 

1

Снабдител, доставчик

4321

2015

650

863

2

Домакин

4321

3022

650

863

3

Организатор / медицински регистратор

3343

3007

650

863

4

Машинописец I категория

4131

2001

650

863

IV.2.

Втора група

 

 

 

 

1

Технически изпълнител

4110

2006

650

844

2

Деловодител

4415

2003

650

844

3

Магазинер

4321

2008

650

844

4

Машинописец II категория

4131

2001

650

844

IV.3.

Трета група

 

 

 

 

1

Куриер

9621

0001

650

838

2

Продавач, бюфет

5212

0001

650

838

3

Продавач, книги

9520

0002

650

838

4

Сервитьор

5131

2004

650

838

5

Администратор, хотел

4224

3002

650

838

6

Касиер

5230

1001

650

838

7

Калкулант

4311

2001

650

838

8

Дезинфектатор

5329

1003

650

838

V.

КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

 

 

 

 

1

Бояджия, сгради

7131

1001

650

876

2

Бръснар

5141

2002

650

876

3

Фризьор

5141

2001

650

876

4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

650

876

5

Водач, електрокар

8344

2003

650

876

6

Водач, мотокар

8344

2004

650

876

7

Дърводелец

7115

2002

650

876

8

Електромонтьор

7412

2009

650

876

9

Заварчик

7212

1001

650

876

10

Кранист

8343

2001

650

876

11

Главен готвач

3434

2001

650

876

12

Готвач

5120

2001

650

876

13

Помощник - готвач

5120

2003

650

876

14

Майстор - сладкар

7512

2008

650

876

15

Сладкар

5120

2002

650

876

16

Транжор

7511

1019

650

876

17

Машинист, пътно-строителни машини

8342

2007

650

876

18

Автомонтьор

7231

2001

650

876

19

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

650

876

20

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

650

876

21

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

650

876

22

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

650

876

23

Моделиер - конструктор, облекла

7531

3009

650

876

24

Огняр

8182

2004

650

876

25

Печатар / полиграфист

7322

2014

650

876

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

650

876

27

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

650

876

28

Ретушьор

7321

2029

650

876

29

Сарач

7536

1021

650

876

30

Работник, строителството

9312

0003

650

876

31

Стругар

7223

1015

650

876

32

Фрезист

7223

2041

650

876

33

Шивач

7533

1014

650

876

34

Шлосер

7222

3011

650

876

35

Шофьор противопожарен автомобил

8332

2001

650

876

36

Шофьор товарен автомобил

8332

2010

650

876

37

Шофьор автобус

8331

2002

650

876

38

Шофьор, лекотоварен автомобил

8322

2006

650

876

39

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

8332

2005

650

876

40

Шофьор, лек автомобил до 9 места

8322

2002

650

876

41

Шофьор, тежкотоварен автомобил

8332

2009

650

876

VI.

НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

 

 

 

 

1

Гледач, служебни животни

5164

1009

650

774

2

Камериер /камериерка

5162

1001

650

774

3

Перач, ръчно

9121

0003

650

774

4

Общ работник

9622

0001

650

774

5

Работник, кухня

9412

0003

650

774

6

Работник, озеленяване

9214

0015

650

774

7

Спасител, плаж

5419

1002

650

774

8

Санитар

5321

1002

650

774

9

Пазач

9510

0005

650

774

10

Чистач

9112

0004

650

774

VII.

Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

1

Старши специалист

3359

3022

650

1 258

2

Младши специалист

3359

3021

650

1 172


Заключителни разпоредби

§ 5. (1) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР издават заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си служители, а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар на МВР и ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР новите размери на основните месечни възнаграждения се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.

(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН издават заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2021 г.