Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г., изм. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

Днес, 30.12.2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.) (ДВ, бр. 103 от 2020 г.) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. за следното:

§ 1. Създава се чл. 12а:

"Чл. 12а. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. е на обща стойност 3 295 841,4 хил. лв. за следните видове дейност:

1. първична извънболнична медицинска помощ - 266 710,9 хил. лв.;

2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 283 229 хил. лв.;

3. медико-диагностична дейност - 100 901 хил. лв.;

4. болнична медицинска помощ - 2 645 000,5 хил. лв., както следва:

а) в т.ч. за закупуване на дейности по реда на този договор - 2 408 000,5 хил. лв.;

б) в т.ч. средства от трансфери от централния бюджет за извършване на плащания по реда на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г. - 237 000 хил. лв.

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода 1.12.2020 г. - 30.11.2021 г., в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, за период, определен със закон.

(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. е на обща стойност 1 447 982 хил. лв. за следните видове дейност:

1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 332 000 хил. лв.:

- в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната - 787 000 хил. лв., от тях лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извършва експертиза - 465 000 хил. лв.;

- в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилаган в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 545 000 хил. лв.;

2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 115 982 хил. лв.

(4) Неусвоените средства към 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. за медицински дейности и медицински изделия от списъка по групи по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК се използват за плащания само за дейностите и изделията по същите редове, при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС.

(5) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2021 г.

(6) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2021 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2021 г."

§ 2. Създава чл. 13а:

"Чл. 13а. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между средствата за здравноосигурителните плащания за медицински дейности, посочени в чл. 12а, ал. 1, след становище на УС на БЛС в едноседмичен срок от уведомяването.

(2) Размерът на средствата по чл. 12а, ал. 1 и 3 може да се променя със средства от "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2021 г."

§ 3. Създава се чл. 22б:

"Чл. 22б. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия по чл. 20 - 22 и специалните условия, посочени в специалната част.

(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част."

§ 4. Създава се чл. 23б:

"Чл. 23б. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната 2020 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД.

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването ѝ писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му."

§ 5. Създава се чл. 23в:

"Чл. 23в. През 2021 г. в съответствие с § 11 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г. сключването на договори и/или допълнителни споразумения с изпълнители на болнична медицинска помощ по реда на чл. 59, ал. 1а от ЗЗО е в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗБНЗОК за 2021 г."

§ 6. Създава се чл. 23г:

"Чл. 23г. (1) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през 2020 г., изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД.

(2) При сключване на допълнителни споразумения по ал. 1 изпълнителите на болнична медицинска помощ представят в РЗОК документ по чл. 268, ал. 1, т. 10, както и приложения № 1 и № 1а към сключените от тях индивидуални договори с НЗОК, актуални към 1 януари 2021 г."

§ 7. В чл. 24, ал. 1 след думите "чл. 23, ал. 3" се добавя "или чл. 23б, ал. 3".

§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Алинея 5 не се прилага за лечебни заведения за БП и КОЦ, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата по чл. 37а, съответно по чл. 37б от ЗЛЗ, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности, както и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно НЗК."

2. Създава се ал. 7 със следното съдържание:

"(7) За извършване на оценка на потребностите от извънболнична помощ в случаите по ал. 6 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на съответната РЗИ. Директорът на РЗИ извършва оценката и изпраща на РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на потребност от съответната медицинска помощ в 14-дневен срок от постъпване на искането."

§ 9. В чл. 26, ал. 4 думите "чл. 23, 23а и 24" се заменят с "чл. 23, 23а, 23б и 24".

§ 10. В чл. 37, ал. 1 думите "Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК" се заменят с "Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК".

§ 11. В чл. 67 се създава ал. 3:

"(3) За лекарствените продукти по ал. 1 НЗОК не може да заплаща на притежателите на разрешение за търговия на дребно стойност, която е по-висока от максималната стойност, определена за заплащане с публични средства по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ."

§ 12. В глава единадесета се създава раздел IIа "Електронно предписване на лекарствени продукти" с чл. 68а и 68б:

"Раздел IIа

Електронно предписване на лекарствени продукти

Чл. 68а. Предписването на лекарствен продукт от списъка по чл. 37, ал. 2, заплащан напълно или частично от НЗОК, се извършва с електронно предписание, при условията и по реда на глава седма на Наредба № 4 от 2009 г.

Чл. 68б. При електронното предписване на лекарствените продукти по чл. 68а се прилагат съответно разпоредбите на глава втора и глава трета, раздел I и раздел IV от Наредба № 4 от 2009 г., както и разпоредбите на раздели I и II от тази глава, с изключение на изискванията относно хартиената форма на рецептурните бланки."

§ 13. (*) В чл. 170, ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.

§ 14. В чл. 173 се създава ал. 3а:

"(3а) Договорените обеми и цени от 1.01.2021 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2021 г. по ЗБНЗОК за 2021 г. съгласно чл. 174б, 175б и 176б."

§ 15. (В сила от 01.12.2020 г.) В чл. 174а, ал. 5 думите "чл. 174" се заменят с "ал. 1".

§ 16. Създава се чл. 174б:

"Чл. 174б. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2021 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 "Първична извънболнична медицинска помощ" към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

Капитационно плащане

5 859 908

 

GP01 0-18Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години

1 207 553

2,20

GP01 18-65Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години

3 158 352

1,40

GP01 65-200Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години

1 494 003

2,20

GP08

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 9 от 2019 г.

5 859 908

0,14

Дейност по програма "Детско здравеопазване"

2 744 255

 

GP04 0-1Y

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма "Детско здравеопазване"

531 413

14,00

GP04 1-2Y

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма "Детско здравеопазване"

183 886

13,00

GP04 2-7Y

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма "Детско здравеопазване"

490 369

12,00

GP04 7-18Y

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма "Детско здравеопазване"

630 508

11,00

GP03

Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години

908 079

7,00

Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ

4,00

GP06

Профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване"

2 941

9,00

Дейност по диспансерно наблюдение

4 651 198

 

NGP02

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

2 092 229

13,00

NGP02-D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

1 556 255

15,00

NGP03D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания

1 002 714

18,00

GP05

Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години

2 395 801

18,00

GP09

Имунизации на лица над 18 години

215 179

7,00

GP07

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

22 920

10,00

Неблагоприятни условия

5 000 000 лв.

стойност за периода


"

§ 17. (В сила от 01.12.2020 г.) В чл. 175а, ал. 5 думите "чл. 175" се заменят с "ал. 1".

§ 18. Създава се чл. 175б:

"Чл. 175б. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2021 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 "Специализирана извънболнична медицинска помощ" и приложение № 6 към чл. 1 "Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение" на Наредба № 9 от 2019 г.:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

Първични посещения

7 080 532

 

SOMC-43 1

Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

5 863 882

24,50

SOMC-44 1

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по "Педиатрия" и/или с придобита профилна специалност по "Детски болести", насочен от ОПЛ по повод остри състояния

977 986

24,50

SOMC-45 1

Първични прегледи при специалисти ("Хирургия", "Ортопедия и травматология"), изпълняващи процедури

152 237

24,50

SOMC-40 1

Първични профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване"

42 384

24,00

SOMC-42 1

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ

44 043

24,00

Вторични посещения

5 045 960

 

SOMC-43 2

Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

4 192 169

12,00

SOMC-44 2

Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист "Педиатрия" и/или с придобита профилна специалност по "Детски болести", насочен от ОПЛ по повод остри състояния

714 681

12,00

SOMC-45 2

Вторични прегледи при специалисти ("Хирургия", "Ортопедия и травматология"), изпълняващи процедури

139 110

12,00

SOMC-39

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по "Педиатрия"

47 838

14,00

SOMC-40 2

Вторични профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване"

306 377

14,00

SOMC-41

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване

194

13,00

SOMC-42 2

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания

722 315

13,50

SOMC-55

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

18 642

16,00

Медицинска експертиза

1 072 825

10,00

Високоспециализирани дейности

791 670

 

05.31

Локално обезболяване - проводна анестезия

1

7,49

06.11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

670

28,36

14.24

Лазертерапия при очни заболявания

11 189

39,91

21.22

Вземане на биопсичен материал от нос

2

13,38

21.29

Назален провокационен тест с алергени

1

26,22

21.31

Отстраняване на полипи от носната кухина

79

26,75

22.01

Пункция и аспирация на максиларен синус

1 319

13,05

28.0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

767

13,05

31.48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

552

26,75

33.29

Бронхопровокационен тест с метахолин

1

32,10

38.50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли

33

29,96

39.96

Венозна анестезия

363

25,00

40.11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

708

13,91

41.31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

20

16,05

45.13

Диагностична горна ендоскопия

4 495

40,00

45.23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

265

40,00

45.24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

935

40,00

57.32

Уретроцистоскопия (диагностична)

2 094

20,12

57.33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

1

13,91

58.0

Уретротомия при стриктура

38

14,98

58.23

Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

60.11

Вземане на биопсичен материал от простата

9

13,91

64.11

Вземане на биопсичен материал от пенис

3

13,91

67.11

Колпоскопия с/без прицелна биопсия

4 512

40,00

67.19

Абразио на цервикален канал

2 865

40,00

67.32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

4 228

13,91

68.16

Аспирационна ендометриална биопсия

62

8,03

81.91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

22 516

17,44

82.04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

1 258

40,77

83.13

Вагинотомия

7

8,56

85.0

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

757

16,05

85.11

Вземане на биопсичен материал от гърда

756

13,91

86.3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

12 286

13,91

88.71

Трансфонтанелна ехография

1 965

17,44

88.72

Ехокардиография

525 236

22,79

88.721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

3

28,89

88.73

Ехография на млечна жлеза

3 385

13,36

88.75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

2 636

17,66

88.77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

41 605

17,66

88.79

Ехографско изследване на стави при деца

12 900

17,66

88.98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

1

20,33

89.01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

1

26,75

89.04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити - обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити

1

26,75

89.06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия

32

26,75

89.07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

4 095

14,00

89.08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели b-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

5

26,75

89.12

Назален провокационен тест с медиатори

92

28,89

89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

35 421

16,05

89.41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

8 032

20,12

89.50

Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)

13 484

17,44

89.61

Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)

1 531

17,12

90.49

Индуциране на храчка и нейната обработка

1

12,84

93.08

Електромиография (ЕМГ)

37 206

16,05

93.13

Постизометрична релаксация

373

12,84

93.21

Екстензионна терапия

171

12,84

93.27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

98

27,82

93.75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения)

948

27,82

94.35

Сесия за кризисна интервенция

185

5,00

95.12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

10 877

36,06

95.23

Евокирани потенциали

210

20,33

95.47

Фонетография

1

16,05

96.53

Назален лаваж и обработка

1

18,19

99.88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

17 040

26,75

Z01.5

Кожно-алергично тестуване

898

8,03

Z01.5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

443

9,63

Физикална и рехабилитационна медицина

7 826 289

 

SOMC-56

Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

356 014

11,00

SOMC-36

Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация

3 442 024

3,00

SOMC-37

Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация

140 532

3,00

SOMC-38

Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация

3 531 847

3,00

SOMC-46

Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

355 872

8,00

"

§ 19. (В сила от 01.12.2020 г.) В чл. 176а, ал. 5 думите "чл. 176" се заменят с "ал. 1".

§ 20. Създава се чл. 176б:

"Чл. 176б. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2021 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква "Б" на приложение № 2 "Специализирана извънболнична медицинска помощ" към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

01

Клинична лаборатория

18 935 875

 

01.01

Кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

2 600 937

2,30

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

798 694

1,00

01.04

Време на кървене

47 931

1,70

01.05

Протромбиново време

275 536

2,45

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

23 249

2,45

01.07

Фибриноген

45 156

2,45

01.08

Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)

898 372

1,10

01.09

Седимент - ориентировъчно изследване

1 003 703

1,10

01.10

Окултни кръвоизливи

2 928

2,70

01.11

Глюкоза

1 626 515

1,65

01.12

Кръвно-захарен профил

336 052

4,50

01.13

Креатинин

1 578 701

1,70

01.14

Урея

261 956

1,70

01.15

Билирубин - общ

81 912

1,70

01.16

Билирубин - директен

41 051

1,70

01.17

Общ белтък

64 441

1,70

01.18

Албумин

43 906

1,70

01.19

Холестерол

760 878

1,70

01.20

HDL-холестерол

814 437

1,70

01.21

Триглицериди

1 022 497

1,70

01.22

Гликиран хемоглобин

463 658

11,00

01.23

Пикочна киселина

525 769

1,70

01.24

АСАТ

492 431

1,70

01.25

АЛАТ

500 069

1,70

01.26

Креатинкиназа (КК)

23 114

1,70

01.27

ГГТ

260 490

1,70

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

87 995

1,70

01.29

Алфа-амилаза

41 794

1,70

01.30

Липаза

9 529

2,00

01.31

Натрий и калий

205 439

3,40

01.33

Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)

883 603

5,00

01.34

Калций

66 140

1,70

01.35

Фосфати

36 036

1,70

01.36

Желязо

212 252

1,70

01.37

ЖСК

72 345

2,50

01.38

CRP

395 121

4,50

01.39

LDL-холестерол

759 368

2,20

01.40

Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

230 303

2,50

01.41

Морфология на еритроцити - визуално микроскопско изследване

18 699

2,50

01.42

Орален глюкозо-толерантен тест

8 549

4,70

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

5 949

4,40

02.10

Изследване на ревма фактор (RF)

6 469

4,40

09.01

Криоглобулини

63

7,50

09.02

Общи имуноглобулини IgM

840

11,75

09.03

Общи имуноглобулини IgG

933

11,75

09.04

Общи имуноглобулини IgA

774

11,75

09.05

С3 компонент на комплемента

150

11,75

09.06

С4 компонент на комплемента

130

11,75

10.08

fT4

212 581

12,00

10.09

TSH

475 344

12,00

10.10

PSА

303 196

13,00

10.11

СА-15-3

2 778

13,50

10.12

СА-19-9

3 597

13,50

10.13

СА-125

10 320

13,50

10.14

Алфа-фетопротеин

1 166

13,50

10.15

Бета-хорионгонадотропин

1 439

14,50

10.16

Карбамазепин

133

14,50

10.17

Валпроева киселина

857

14,50

10.18

Фенитоин

1

14,50

10.19

Дигоксин

21

14,50

10.20

Изследване на урина - микроалбуминурия

153 769

9,60

10.21

Progesteron

9 291

12,00

10.22

LH

12 105

12,00

10.23

FSH

15 582

12,00

10.24

Prolactin

23 124

12,00

10.25

Estradiol

11 172

12,00

10.26

Testosteron

12 091

12,00

10.27

Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO

42 794

12,00

10.32

Феритин

2 938

11,00

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

2 158

14,50

10.61

СЕА

2 554

14,50

02

Клинична микробиология

805 869

 

02.07

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

39 771

4,27

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения - ревматизъм и гломерулонефрит)

14 979

4,40

02.10

Изследване за ревматоиден фактор (RF)

17 053

4,40

02.11

Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза

1 679

4,27

02.12

Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli

77 819

9,60

02.13

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

128 382

7,20

02.15

Микробиологично изследване на ранев материал и гной - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

5 929

10,20

02.17

Микробиологично изследване на храчка - препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

14 046

10,20

02.19

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

128 213

5,50

02.21

Микробиологично изследване на влагалищен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

112 606

8,50

02.22

Микробиологично изследване на цервикален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

2 193

8,50

02.23

Микробиологично изследване на уретрален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

2 365

8,50

02.24

Микробиологично изследване на простатен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

2 365

8,50

02.25

Микробиологично изследване на еякулат - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

11 825

8,50

02.26

Микробиологично изследване на гърлен секрет - изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)

72 902

8,50

02.27

Микробиологично изследване на носен секрет - изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)

50 677

8,50

02.28

Микробиологично изследване на очен секрет - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

5 640

8,50

02.29

Микробиологично изследване на ушен секрет - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

5 635

8,50

10.63

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

1 790

3,46

10.64

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

110 000

60,00

04

Медицинска паразитология

167 407

 

04.01

Микроскопско изследване за паразити

159 625

4,50

04.02

Серологично изследване за трихинелоза

268

12,00

04.03

Серологично изследване за токсоплазмоза IgM

3 377

11,00

04.04

Серологично изследване за ехинококоза

1 878

12,00

04.05

Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis

100

1,40

04.06

Серологично изследване за токсоплазмоза IgG

2 159

11,00

05

Вирусология

205 195

 

05.01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

31 627

9,50

05.02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM

197

9,80

05.03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

31

9,80

05.04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

617

10,20

05.05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

43 441

10,20

05.06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

5 979

11,40

05.07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела хепатитен В вирус

744

13,06

05.09

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG

151

9,80

05.10

Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус

408

13,06

10.64

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19

122 000

60,00

06

Образна диагностика

1 683 398

 

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

26 665

1,80

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

472

9,50

06.03

Рентгенография на лицеви кости

2 054

9,50

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

51 212

9,50

06.05

Специални центражи на черепа

1 849

9,50

06.06

Рентгенография на стернум

711

9,50

06.07

Рентгенография на ребра

11 437

9,50

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

1 829

9,50

06.09

Рентгенография на крайници

4 217

9,50

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

36 090

9,50

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

446

9,50

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

2 202

9,50

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

38 432

9,50

06.14

Рентгенография на бедрена кост

4 566

9,50

06.15

Рентгенография на колянна става

111 820

9,50

06.16

Рентгенография на подбедрица

13 482

9,50

06.17

Рентгенография на глезенна става

37 251

9,50

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

51 980

9,50

06.19

Рентгенография на клавикула

1 626

9,50

06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

556

9,50

06.21

Рентгенография на скапула

410

9,50

06.22

Рентгенография на раменна става

38 911

9,50

06.23

Рентгенография на хумерус

3 156

9,50

06.24

Рентгенография на лакетна става

11 962

9,50

06.25

Рентгенография на антебрахиум

7 025

9,50

06.26

Рентгенография на гривнена става

29 277

9,50

06.28

Рентгенография на череп

3 325

15,50

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

194 078

15,50

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

417 182

15,50

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

1 166

15,50

06.32

Обзорна рентгенография на корем

13 492

15,50

06.33

Рентгенография на таз

42 078

15,50

06.34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

133 267

15,50

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

49

24,50

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

10 608

24,50

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва

464

24,50

06.39

Иригография

2 360

24,50

10.01

Компютърна аксиална или спирална томография

58 250

90,00

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

34 525

245,00

10.03

Мамография на двете млечни жлези

181 254

21,00

10.04

Ехография на млечна жлеза

16 255

16,50

10.58

Хистеросалпингография

52

24,50

10.59

Интравенозна холангиография

1

24,50

10.60

Венозна урография

516

24,50

10.62

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

84 838

15,50

07

Обща и клинична патология

226 607

 

07.01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

27

9,50

07.02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

11

9,50

07.03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

182

9,50

07.04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

5

9,50

07.05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

1

9,50

07.06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

8

9,50

07.07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

44

9,50

07.08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

27

9,50

07.09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

221 531

9,50

07.10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

21

9,50

07.11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

3

9,50

07.12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

75

9,50

07.13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

1

9,50

10.38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

87

20,00

10.39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

276

20,00

10.40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

24

20,00

10.41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

79

20,00

10.42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

3

20,00

10.43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

272

20,00

10.44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея

2

20,00

10.45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

1

20,00

10.46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

25

20,00

10.47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

1 060

20,00

10.48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

30

20,00

10.49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

2 336

20,00

10.50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

6

20,00

10.51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

432

20,00

10.52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

3

20,00

10.53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

19

20,00

10.54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

1

20,00

10.55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

6

20,00

10.56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

8

20,00

10.57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

1

20,00

09

Клинична имунология

2 465

 

01.38

Изследване на С-реактивен протеин

20

4,50

02.10

Изследване на ревматоиден фактор

48

4,40

09.01

Определяне на криоглобулини

23

7,50

09.02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

279

11,75

09.03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

365

11,75

09.04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

295

11,75

09.05

Определяне на С3 компонент на комплемента

198

11,75

09.06

Определяне на С4 компонент на комплемента

178

11,75

10.05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел

82

140,00

10.06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест

7

39,00

10.07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

3

55,00

10.08

fT4

187

12,00

10.09

TSH

239

12,00

10.27

Определяне на Anti-TPO

1

12,00

10.29

Определяне на общи IgE

179

50,00

10.30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

361

50,00

12

Трансфузионна хематология

41 911

 

10.35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

64

14,11

10.36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

186

28,00

10.37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

471

19,60

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

27 644

8,50

12.02

Определяне на подгрупите на А-антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

4 184

5,00

12.03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

378

37,90

12.04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен или ензимен метод

510

25,27

12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

8 393

37,90

12.06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

81

35,00


"

§ 21. В чл. 177 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите "чл. 174, 174а, 175, 175а, 176 и 176а" се добавя "за 2020 г. и чл. 174б, 175б и 176б за 2021 г.".

2. В ал. 7 след думите "чл. 174, 174а, 175, 175а, 176 и 176а" се добавя "за 2020 г. и чл. 174б, 175б и 176б за 2021 г.".

3. В ал. 8 след думите "чл. 174, 174а, 175, 175а, 176 и 176а" се добавя "за 2020 г. и чл. 174б, 175б и 176б за 2021 г.".

§ 22. В чл. 192 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

"(4) За видовете специализирана помощ се заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца, като за тримесечието се заплащат отчетените вторични посещения, но не повече от общия брой на отчетените през тримесечието първични посещения по ал. 1, т. 1. В този случай изравняването се прави с отчета и плащането за последния месец от тримесечието."

2. Алинея 5 се отменя.

§ 23. Член 223д се изменя така:

"Чл. 223д. За периода на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България НЗОК и БЛС договарят обеми и цени за ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на CO VID-19", назначавано по реда на този раздел в рамките на договорените обеми и цени по чл. 176б."

§ 24. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 след думите "ЗБНЗОК за 2020 г." се добавя "и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г.".

2. В ал. 2 след думите "ЗБНЗОК за 2020 г." се добавя "и § 2 от ЗБНЗОК за 2021 г.".

§ 25. В чл. 274 се създава ал. 3:

"(3) За лечебните заведения, които през 2020 г. не са били изпълнители на медицинска помощ по НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г., общият брой на леглата, с които се сключва договор/допълнително споразумение през 2021 г., не може да надвишава общия брой легла, посочени по реда на чл. 37а и чл. 37б от ЗЛЗ, а в случаите, когато в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, по реда на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори."

§ 26. Създава се чл. 274а:

"Чл. 274а. (1) През 2021 г. общият брой на леглата, с които лечебното заведение сключва допълнително споразумение по чл. 23г, ал. 1, не може да надвишава общия брой легла, посочен в договора през 2020 г.

(2) Приемът на пациенти следва да бъде съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой болнични легла по видове, съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение за 2021 г."

§ 27. В чл. 285 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите "определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност "Офталмология" се заменят с "оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност от диагностично-лечебния алгоритъм на КП № 132 и 135 (с изключение на хирургични процедури с код *14.25, *14.26, *14.27, *14.32, *14.41 и *14.52),", а в края на последното изречение се добавя "за срок от три години".

3. В ал. 4 думите "ал. 2 и 3" се заменят с "ал. 3".

§ 28. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след съкращението "ИЗ" се добавя "(съгласно изисквания и реквизити, посочени в приложение № 2)".

2. Точка 6 се изменя така:

"6. резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика съгласно медицински стандарт "Образна диагностика" и се прикрепват към ИЗ; в случай че оригиналните рентгенови филми или друг носител на рентгенови образи са необходими на пациента за продължение на лечебно-диагностичния процес или за експертиза на здравословното му състояние, същите се предоставят на пациента срещу подпис, като това обстоятелство се вписва в ИЗ и в епикризата;".

§ 29. Създава се чл. 334а:

"Чл. 334а. (1) За лекарствените продукти, прилагани в БМП, които се заплащат извън стойността на оказваните медицински услуги, НЗОК заплаща по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки.

(2) Националната здравноосигурителна каса не може да заплаща на изпълнителите на БМП и на притежателите на разрешение за търговия на дребно за лекарствените продукти стойност, която е по-висока от максималната стойност, определена за заплащане с публични средства по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ."

§ 30. В чл. 337 се създава ал. 3а:

"(3а) Договорените обеми и цени от 1.01.2021 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2021 г. по ЗБНЗОК за 2021 г. съгласно чл. 338в, 339а и 340а."

§ 31. Създава се чл. 338в:

"Чл. 338в. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода 1.01. - 31.12.2021 г. закупуването на следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., по цени, както следва:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

32 126

554,40

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

6 771

902,00

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

413

253,00

004

Преждевременно прекъсване на бременността

 

 

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

6 401

281,60

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

1 049

396,00

005

Раждане

 

 

005.1

Нормално раждане

25 028

1 100,00

005.2

Раждане чрез Цезарово сечение

26 993

960,00

006

Грижи за здраво новородено дете

31 702

340,00

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

15 131

1 078,00

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

5 017

1 606,00

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

3 160

1 317,80

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

3 181

1 738,00

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

800

4 774,00

012

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

2 863

1 738,00

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

1 494

2 662,00

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

792

4 598,00

015

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

 

 

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

255

4 741,00

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

1 205

8 459,00

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

6 782

519,20

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

 

 

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

18 279

847,00

017.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

73

1 094,50

018

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

 

 

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

17

1 474,00

018.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години

82

1 909,60

019

Постоянна електрокардиостимулация

 

 

019.1

Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен

4 023

727,10

019.2

Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

608

1 403,60

020

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

 

 

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

12 969

3 671,80

020.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

1

4 766,30

021

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

 

 

021.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години

1 173

3 671,80

021.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години

14

4 766,30

022

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

 

 

022.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години

5

3 671,80

022.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години

5

4 766,30

023

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

 

 

023.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години

1

3 982,00

023.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години

55

5 170,00

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

3

673,20

025

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

21 916

1 036,20

026

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

17 118

3 795,00

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

80

3 047,00

028

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

8 985

5 016,00

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

85 600

702,90

030

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

 

 

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

767

1 634,60

030.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години

3

1 956,90

031

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

 

 

031.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

332

5 764,00

031.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години

3

6 912,40

032

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

 

 

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

2 885

669,90

032.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

37

798,60

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

33 886

548,90

034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

349

946,00

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

21

1 091,20

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

4 904

877,80

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

301

3 260,40

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

13 892

767,80

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

40 936

766,70

040

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

 

 

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

8 303

688,60

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

3 095

880,00

041

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

 

 

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

2 245

506,00

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

17 923

682,00

042

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

 

 

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

14 252

1 049,40

042.2

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

85

1 890,90

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

2 403

415,80

044

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

3 844

1 107,70

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

19 825

858,00

046

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

36

1 738,00

047

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

 

 

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

171

1 868,90

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

1

2 422,20

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

45 950

1 050,50

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

19 454

838,20

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

 

 

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

49 463

882,20

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

15

1 053,80

051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

 

 

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

1 138

2 800,60

051.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

5

3 047,00

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

 

 

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

2 397

1 492,70

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

3

1 786,40

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

 

 

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

288

1 597,20

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

1

1 911,80

054

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

 

 

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

203

7 854,00

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

8

9 421,00

055

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

 

 

055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години

1

10 020,00

055.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години

1

12 020,00

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

 

 

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

81 800

628,10

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

559

751,30

057

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

 

 

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

1 862

2 340,80

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

427

2 805,00

058

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

 

 

058.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години

17

851,40

058.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години

464

1 018,60

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

5 165

742,50

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

446

695,20

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

2 346

869,00

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

 

 

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

5 185

561,00

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

2 066

668,80

063

Лечение на епилептичен статус

 

 

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

936

814,00

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

103

972,40

064

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

 

 

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

390

657,80

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

17

1 024,10

065

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

 

 

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

3

8 328,10

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

1

9 989,10

066

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

 

 

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

11

8 680,00

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

1

10 412,00

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

440

294,80

068

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

 

 

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

13 762

462,00

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст

3 035

550,00

069

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

 

 

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

18 656

721,60

069.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

31

861,30

070

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

 

 

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст

3 907

1 661,00

070.2

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст

226

2 156,00

071

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

 

 

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

13 233

495,00

071.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст

1 396

589,60

072

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

 

 

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

15 860

807,40

072.2

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

57

961,40

073

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

 

 

073.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

21 962

1 892,00

073.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

26

2 266,00

074

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

 

 

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

48 466

1 034,00

074.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

386

1 236,40

075

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

 

 

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

14 173

1 537,80

075.2

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст

154

1 768,80

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

 

 

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

13 962

858,00

076.2

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст

251

1 025,20

077

Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст

1

550,00

078

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

 

 

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

40 845

794,20

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

1 060

878,90

079

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

 

 

079.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

3 628

442,20

079.2

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години

183

525,80

080

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

 

 

080.1

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

2 955

611,60

080.2

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

1 062

1 018,60

081

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

 

 

081.1

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

532

556,60

081.2

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

60

717,20

082

Диагностика на лица с метаболитни нарушения

 

 

082.1

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

6 130

715,00

082.2

Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

556

922,90

083

Лечение на лица с метаболитни нарушения

 

 

083.1

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

422

715,00

083.2

Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

675

922,90

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

31 876

693,00

085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити

 

 

085.1

Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити - при лица над 18 години

1 960

1 166,00

085.2

Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити - при лица под 18 години

136

1 394,80

086

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

 

 

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години

10 548

1 166,00

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години

424

1 666,50

087

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

 

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

3 616

1 111,00

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

55

1 546,60

088

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

 

 

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 550

528,00

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

159

629,20

089

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

 

 

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

4 794

638,00

089.2

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

256

871,20

089.3

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години - с усложнения

30

792,00

090

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

 

 

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

27 295

847,00

090.2

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

1 250

1 123,10

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

5 933

605,00

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

390

869,00

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

6 204

584,10

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

1 394

627,00

095

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

784

488,40

096

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

255

530,20

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

30

330,00

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

21 176

891,00

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

1 006

815,10

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

2 239

1 500,00

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

901

1 700,00

102

Диагностика и лечение на паразитози

37

1 000,00

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

75

1 000,00

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

35 062

1 200,00

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

10

1 600,00

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

 

 

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

4 714

653,40

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

5 169

778,80

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

6 724

979,00

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

1

3 067,90

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

21

2 596,00

110

Лечение на доказани първични имунодефицити

 

 

110.1

Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години

52

2 429,90

110.2

Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години

86

3 115,20

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

7 216

437,80

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

103

1 849,10

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

 

113.1