Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

В сила от 08.02.2021 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 17, ал. 4 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "стандартите за вътрешен одит" се заменят с "международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит".

2. Точка 11 се изменя така:

"11. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчно знания, умения, опит и професионална квалификация."

§ 2. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. (1) Финансовите контрольори са на пряко подчинение на изпълнителния директор.

(2) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като за целта извършват необходимите проверки и изразяват мнение съгласно същия закон и утвърдените от министъра на финансите методически указания, по ред, определен с вътрешни правила на изпълнителния директор."

§ 3. В чл. 23, ал. 2 думата "отдели" се заменя с "дирекции".

§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 16 думите "отдели на дирекцията" се заменят с "дирекции към Главната дирекция".

2. В ал. 2 думите "отдели на" се заменят с "дирекции към".

§ 5. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:

1. На ред "Финансов контрольор" числото "1" се заменя с "2".

2. На ред "дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" числото "45" се заменя с "46".

3. На ред "дирекция "Финанси" числото "31" се заменя с "30".

4. На ред "Специализирана администрация" числото "272" се заменя с "271".

5. На ред "Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове" числото "272" се заменя с "271".

§ 6. В приложение № 2 към чл. 24, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В наименованието на приложението думата "отдели" се заменя с "дирекции".

2. В т. 1 - 4 думите "Териториален отдел" се заменят с "Териториална дирекция".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) се определят длъжностите, които се изпълняват по трудово правоотношение в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", които осъществяват функции по:

1. Разработване на експертни анализи и оценки на икономическите резултати от дейността на хотелите, почивните станции и военните клубове.

2. Изготвяне на мотивирани предложения, свързани с повишаване качеството на предлаганите туристически услуги на базата на проучвания на туристическия пазар в страната.

3. Администриране и управление на данни, свързани с хотелското настаняване, които изискват използването на специализиран софтуер.

4. Проучване и обобщаване на различни практики с цел внедряване на съвременни форми и методи на работа във военните клубове и местата за настаняване.

5. Анализиране, наблюдения и проучвания на добрите търговски практики в хотелите и военните клубове с цел предлагане на конкретни решения за подобряване ефективността на работата.

§ 8. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 8 февруари 2021 г.