Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Центърът е национална антидопингова организация - специализиран орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба на допинг в спорта. Той е независим в оперативните си решения и действия."

2. В ал. 2 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

3. В ал. 3 думите "чл. 66" се заменят с "чл. 91".

§ 2. Членове 4 и 4а се отменят.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. организира и провежда допингов контрол по реда на Наредбата за антидопинговата дейност;".

2. В т. 4 думите "от българските спортни организации" и запетаята след тях се заличават.

3. Точка 5 се изменя така:

"5. публикува актуален Забранителен списък;".

4. Точка 9 се изменя така:

"9. създава и управлява Регистър на спортистите за тестване, Вторичен регистър на спортисти за тестване и Регистър за отборни местонахождения."

§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 след думите "функциите на" се добавя "орган по назначаването и".

2. В т. 16 думата "сертификати" се заменя със "служебни карти".

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "лаборатория за допингов контрол и" се заличават.

2. В ал. 2 числото "14" се заменя с "11".

§ 6. В глава трета раздел III "Лаборатория за допингов контрол" с чл. 12 - 14 се отменя.

§ 7. Член 15 се изменя така:

"Чл. 15. Направление "Антидопингови програми" осъществява допингов контрол, обучителна, информационна и международна дейност."

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Допинговият контрол се осъществява чрез:

1. управление на Регистъра на спортистите за тестване, на Вторичния регистър на спортисти за тестване и на Регистъра за отборни местонахождения;

2. тестване;

3. разследване;

4. управление на резултати;

5. разглеждане на заявления и изготвяне на становища относно искания на спортисти за издаване на разрешения за терапевтична употреба на субстанции и методи, които са включени в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция, от Комисията за разрешения за терапевтична употреба с участие на външни експерти, лекари-специалисти в съответната област."

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3, т. 4 думата "сертификати" се заменя със "служебни карти".

§ 9. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство;".

2. Точка 7 се отменя.

§ 10. В чл. 19, т. 2 думата "осигуряването" се заменя с "поддържането".

§ 11. В приложението към чл. 9, ал. 2 числото "14" се заменя с "11", а ред "Лаборатория за допингов контрол 3" се заличава.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. Навсякъде в Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център думите "Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност" се заменят с "Наредбата за антидопинговата дейност".

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.