Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 2 ОТ 2017 Г.)

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ" се добавя "и по чл. 107т, ал. 4 от КТ".

2. В ал. 2:

а) в т. 3 думите "с постоянен характер" се заличават;

б) създава се нова т. 7:

"7. условия за жилищно настаняване на работника или служителя, когато то се предоставя от работодателя по време на командироването;"

в) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.

§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "с постоянен характер" се заличават.

2. Създава се нова т. 5:

"5. условия за жилищно настаняване на работника или служителя, когато то се предоставя от предприятието, което осигурява временна работа, по време на изпращането;".

3. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 3. Създава се чл. 5а:

"Чл. 5а. Работодателят или предприятието, което осигурява временна работа, заплаща пътни, дневни и квартирни пари в размерите, определени в законодателството на приемащата държава членка, когато работникът или служителят изпълнява част от работата си извън населеното място, на което първоначално е командирован или изпратен."

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "минималната работна заплата или минималните ставки на заплащане, установени" се заменят с "установения размер на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения".

2. В ал. 4 думите "от минималната работна заплата или минималните ставки на заплащане, установени" се заменят с "установения размер на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения".

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите "чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от КТ" се добавя "за срок до 12 месеца";

б) точка 2 се изменя така:

"2. основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения;"

в) създават се т. 8 и 9:

"8. условията за жилищно настаняване, когато то се предоставя от работодателя или предприятието, което осигурява временна работа;

9. пътни, дневни и квартирни пари в размерите според Наредбата за командировките в страната или Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, когато работникът или служителят изпълнява част от работата си извън населеното място, на което първоначално е командирован или изпратен."

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

"(2) Основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения по ал. 1, т. 2 включват всички елементи на брутната работна заплата, определени в чл. 261 - 264 от Кодекса на труда и чл. 16, ал. 2 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).

(3) При преценка относно спазването на изискванията на ал. 1, т. 2 се вземат предвид и всички добавки, изплатени в съответствие с националното законодателство, общоприложимите колективни трудови договори или арбитражни решения на държавата членка, от която е командирован или изпратен работникът или служителят, когато такива не са определени в чл. 16, ал. 2 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. В този случай не се вземат предвид изплатени пътни, дневни и квартирни пари."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите "Алинея 2" се заменят с "Алинея 4".

5. Създават се нови ал. 6, 7, 8 и 9:

"(6) Когато продължителността на командироването или изпращането по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда е повече от 12 месеца, освен посочените в ал. 1 условия на работа, след дванадесетия месец работникът или служителят има право и на минималните условия на работа, установени в българското законодателство за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа, по отношение на:

1. обезщетенията по чл. 213, 214, 216, 217, 218, 219 и 226 от Кодекса на труда;

2. безплатната храна и/или добавките към нея;

3. периодичните медицински прегледи;

4. безплатното работно и униформено облекло;

5. социално-битовото и културното обслужване.

(7) За командированите и изпратените работници и служители по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от КТ не се прилагат разпоредбите за сключването и прекратяване на трудовия договор, както и правилата за осигуряване в допълнителни професионални схеми.

(8) Изискванията по ал. 6 се прилагат и когато командированият или изпратеният работник или служител е заменен с друг командирован или изпратен работник или служител от работодателя или предприятието, което осигурява временна работа, за изпълнение на същата задача на същото място и общата продължителност на периодите на командироване или изпращане е повече от 12 месеца. При оценка на изпълнението на същата задача на същото място се отчитат характерът на работата, естеството на предоставяната услуга, ползвателят на услугата и адресът или адресите на мястото на работа.

(9) Когато възникне необходимост периодът на командироването или изпращането на лицата по ал. 1 да продължи повече от 12 месеца, работодателят или предприятието, което осигурява временна работа, може да прилага условията по ал. 1, за срок, не по-дълъг от 18 месеца, след като подаде мотивирано уведомление до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Мотивираното уведомление се подава преди изтичането на 12-ия месец по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10."

6. Досегашната ал. 4 става ал. 10 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 6".

7. Досегашната ал. 5 става ал. 11 и в нея думите "ал. 1 или по ал. 4" се заменят с "ал. 1, 6 и 10".

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите "ал. 1 и 4" се заменят с "ал. 1, 6 и 10";

б) в т. 2 думите "чл. 11, ал. 1" се заменят с "чл. 12, ал. 1";

в) точка 5 се отменя;

г) създава се т. 6:

"6. елементите, от които се формира брутната работна заплата, съгласно чл. 9, ал. 2."

2. Създава се ал. 3:

"(3) Когато работодателят по смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 2 от КТ или предприятието, което осигурява временна работа по смисъла на чл. 121а, ал. 2, т. 2 от КТ, е нарушил изискванията на българското законодателство поради неактуалност на информацията по ал. 1, се счита, че нарушението е извършено при смекчаващи вината обстоятелства."

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата "командироване" се добавя "или изпращане".

2. Създава се ал. 2:

"(2) Когато се установи, че командироването или изпращането не е действително, към трудовото правоотношение се прилагат всички изисквания на българското законодателство, когато те са по-благоприятни за работника или служителя от предвидените в законодателството на изпращащата държава."

§ 8. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 9, ал. 5

Дейности в областта на строителството, за които не се прилага чл. 9, ал. 4

Дейностите, за които не се прилага чл. 9, ал. 4, включват всички строителни работи, отнасящи се до строителството, ремонта, възстановяването, поддържането, изменението или разрушаването на сгради, включително работа, свързана със:

1. изкопни работи;

2. преместване на земни маси;

3. фактически строителни работи;

4. сглобяване или разглобяване на панелни елементи;

5. довършителни работи или инсталиране;

6. изменения;

7. обновяване;

8. ремонт;

9. разглобяване;

10. разрушаване;

11. поддръжка;

12. поддържане, бояджийски работи и почистване;

13. подобрения."

§ 9. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:

"§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 173/16 от 9 юли 2018 г.)."

Преходни разпоредби

§ 10. Когато командироването и изпращането на работници или служители на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда е започнало преди влизането в сила на постановлението, срокът по чл. 9, ал. 6 се изчислява от началната дата на командироването или изпращането.