Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, О

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 22.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общини за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 3 731 061 лв., разпределени, както следва:

1. трансфер по бюджета на Община Гоце Делчев за изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 193 и 196 в кв. 46 и 47, с. Брезница - 663 751 лв.;

2. трансфер по бюджета на Община Лъки в общ размер 947 310 лв.:

а) за укрепване на срутище в УПИ XIV-270 и УПИ XV-29, 271, 272 и 275, кв. 4 на ПУП на с. Дряново - 476 372 лв.;

б) за укрепване на пътя PDV 130/III - 861 Лъки - Крушово - Манастир при км 8+200 - 470 938 лв.;

3. трансфер по бюджета на Столичната община за почистване на речното корито на р. Искър за осигуряване пропускателна способност в участъка от края на петстотинметровия участък под стената на язовир "Панчарево" до началото на корекцията при летище "София" - 965 000 лв.;

4. трансфер по бюджета на Община Костинброд в общ размер 1 155 000 лв. за:

а) неотложни аварийни работи по р. Сливнишка, с. Петърч - 400 000 лв.;

б) неотложни аварийни работи по р. Блато, с. Петърч - 600 000 лв.;

в) неотложни аварийни работи по дере "Дола", с. Голяновци - 125 000 лв.;

г) неотложни аварийни работи по дере "Дола", с. Голяновци - 30 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".