Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ "БРАИТ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

 

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ "БРАИТ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

Като взе предвид представения в Министерския съвет Доклад № 75-01-97 от 14 декември 2020 г. на министъра на труда и социалната политика по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, наричана по-нататък "Наредбата", съдържащ анализ на изискванията за представителност на Българска работодателска асоциация иновативни технологии "БРАИТ" (БРАИТ), извършен въз основа на представените от организацията документи и в присъствието на наблюдатели, определени от БРАИТ, както и констатациите на Комисията за установяване наличието на критериите за представителност по чл. 9, ал. 1 от Наредбата, според които БРАИТ има 1650 членове и общо 28 923 работници и служители във всички членове на работодателската организация, както и по-малко от 100 000 работници и служители, наети по трудов договор във всички членове на работодателската организация, също така има само 2 организации на работодателите с най-малко 10 членове в само 2 икономически дейности, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, както и като работодателска организация няма придобито качество на юридическо лице по реда на чл. 49, ал. 1 от Кодекса на труда най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност, Министерският съвет приема, че БРАИТ не покрива изискванията за представителност по чл. 35, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Кодекса на труда, поради което и на основание чл. 36, ал. 1, 6 и 7 от Кодекса на труда


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Не признава Българска работодателска асоциация иновативни технологии "БРАИТ" за представителна организация на работодателите на национално равнище, поради това, че не отговаря на изискванията по чл. 35, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Кодекса на труда - да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор във всички членове на работодателската организация; да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност и да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 от Кодекса на труда, най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност.