Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КЪМПИНГ ЮГ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

 

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КЪМПИНГ ЮГ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

Процедурата е прекратена с Решение № 366 от 16 април 2021 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас - ДВ, бр. 34 от 23 април 2021 г.


На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж (необнародвано), изменено с Решение № 682 на Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран доклад на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Открива процедура за възлагане на концесия на обект, изключителна държавна собственост - морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас, наричан по-нататък "обект на концесията".

1.1. Обектът на концесията е морски плаж "Къмпинг юг", обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 13 624 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 44094.22.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Лозенец, одобрени със Заповед № РД-18-54 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 571 от 30 декември 1999 г., специализираната карта и регистър на морски плаж "Къмпинг юг", приета с Протокол № 6 от 5 декември 2012 г., и специализираната карта на морски плаж "Къмпинг юг", актуализирана с дюнни местообитания, приета с Протокол № 21-197 от 30 април 2015 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с размер 11 410 кв. м и с точки, определящи активната плажна площ от № 1 до № 113 в Координатна система "Българска геодезическа система 2005".

1.3. В активната плажна площ не са включени: общата площ на пясъчните дюни в размер 1179 кв. м, площта на каменист плаж в размер 1019 кв. м и площите, заети от обекти на инфраструктурата, в размер 16 кв. м, представляващи откос.

1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 290 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 108 в Координатна система "Българска геодезическа система 2005".

1.5. Прилежащата акватория, включена в обекта на концесията, е с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията се включват следните принадлежности, които се определят с концесионния договор или с допълнително споразумение към него:

1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта на концесията от концесионера, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени с концесионния договор;

1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите - предмет на концесията, извън посочените принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията включва:

2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наричани по-нататък "задължителни дейности", и да предоставя плажни услуги при условията и по реда на договора за концесия срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица и срещу задължението му да заплаща концесионно възнаграждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет - извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с временни връзки на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.

3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от участника в откритата процедура, които не могат да се увеличават за срока на действие на договора за концесия, и други плажни принадлежности, използвани от посетителите на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.

3.3. Спортно-развлекателни услуги.

3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.

3.5. Предлагането на водноатракционни услуги.

3.6. Различни мероприятия в съответствие с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.

4. Определя срок на концесията 15 години.

5. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на договора за концесия и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство го позволява.

6. Договорът за концесия влиза в сила един месец след сключването му, при положение че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма на специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните условия:

7.1. Извършването на задължителните дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните с тях разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесията се осигурява:

7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;

7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;

7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ, предназначена за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът е разположил плажни принадлежности за възмездно предоставяне на посетителите на морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;

7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с широчина 200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване на посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;

7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и договора за концесия;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани указателни табели със схеми на отделните зони и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по договора за концесия:

8.1. Основни права на концесионера:

8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от:

8.1.1.1. извършването на услугите по т. 3.1 - 3.6;

8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по т. 3.1 - 3.6;

8.1.2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, като при необходимост ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки или да осигури по друг начин функционирането на преместваемите обекти и съоръжения съгласно действащото законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.

8.2. Основни задължения на концесионера:

8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на условията по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва се конкретизира в договора за концесия;

8.2.3. да означи територията на обекта на концесията и да осигури свободен пешеходен достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;

8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство, в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности - предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и което може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите съоръжения за събиране на формираните от дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени с договора за концесия и нормативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения, необходими за изпълнение на условията по т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в срок плащане на дължимите концесионни възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;

8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;

8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по договора за концесия;

8.2.14. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на морския плаж или да увредят околната среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци извън определените за това места, добив на пясък и разполагане на каравани и палатки върху морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с договора за концесия;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на договора за концесия на отговорните за това лица и да осигурява информация и достъп за осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия и по ред, определени с договора за концесия;

8.2.19. при прекратяване на договора за концесия да предаде обекта на концесията на министъра на туризма:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на морския плаж на услугата "платени плажни принадлежности" обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия срок на концесията трябва да са в размери, не по-големи от предложените в офертата, на риск на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на защитена зона по Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо".

8.3. Основни права на концедента:

8.3.1. право на собственост на подобренията и приращенията върху обекта на концесията или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с действащото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и на другите задължения на концесионера по договора за концесията;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с договора за концесия;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия, в т.ч., но не само, на цените по т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на договора за концесия;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства чрез компетентните си органи да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с договора за концесия, да го прекрати едностранно при неизпълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;

8.3.8.2. задължение по т. 8.2;

8.3.9. след прекратяване на договора за концесия да получи от концесионера:

8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на концесия и принадлежностите по т. 1.6.2 и 1.6.3, без наличие на незаконно строителство върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;

8.3.9.3. плащане на всички задължения от концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:

8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията, съответно да приеме обекта на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с договора за концесия;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия и изпълнението на условията на концесията.

9. Концесионерът:

9.1. Няма право изцяло или частично да отдава под наем територията на обекта на концесията, включително прилежащата на морския плаж акватория.

9.2. Има право, без това да го освобождава от отговорност по договора за концесия, да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги и за извършването на дейностите, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия:

10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в договора, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:

10.1.1. за периода от влизането в сила на договора до края на същата календарна година концесионерът представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на договора в размер, равен на размера на предложеното от него концесионно възнаграждение, с включен ДДС;

10.1.2. за всяка пълна календарна година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на размера на концесионното възнаграждение, което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по договора - в размер 50 на сто от размера на концесионно възнаграждение, което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при неизпълнение, включително за извършване и/или допускане на незаконно строителство върху обекта на концесията, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите, както и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с договора за концесия.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане на годишни концесионни възнаграждения с ДДС, дължими за всяка година от срока на концесията, без гратисен период при условия и по ред, определени с договора за концесия, и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни концесионни възнаграждения.

11.1. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 64 263,91 лв. без ДДС, определено съгласно методика, приета от Министерския съвет, въз основа на базата за изчисляване - в левове, и на размера на отчисления от базата 12,7 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не е по-малък от 12,7 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не по-малък от минималния размер по т. 11.1. Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в срок до един месец от влизането в сила на договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода от датата на влизането в сила на договора за концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната календарна година, през която договорът за концесия е в сила, до датата на изтичане срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година (от 1 януари до 31 декември) от срока на концесията концесионерът заплаща годишно концесионно възнаграждение с ДДС на две равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска - до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска - до 30 ноември.

11.3.3. В приложение към договора за концесия - неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно възнаграждение по години и сроковете за заплащане на вноските по т. 11.3.2.

11.3.4. страните по договора за концесия може да подпишат допълнително споразумение за формата и условията на плащане на първото годишно концесионно възнаграждение, включително, но не само, чрез прихващане, заместване, прехвърляне на задължение/вземане и др., при условията на т. 11.3.1.

12. Концесионерът е длъжен:

12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора за концесия или в допълнително споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве и живот.

12.4. При извършването на дейности, свързани с обекта на концесията, да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

12.5. В едномесечния срок от влизането в сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от ЗУЧК до подписването на договора за концесия, спечелилият откритата процедура участник е длъжен да изпълни всички необходими действия и задължения и да съдейства на министъра на туризма във връзка с оценката на рисковете за изпиране на пари и финансиране на тероризма и прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му. В случай че спечелилият участник не представи необходимите декларации и необходимата информация за установяване на произхода на средствата, идентифициране на клиента и извършването на проверка (комплексна, опростена или разширена комплексна) по смисъла на ЗМИП, договор за концесия не следва да бъде сключен.

13. В документацията за концесията следва да бъде включена клауза за преразглеждане с предвидена възможност за изменения, без да се променя предметът на концесията.

14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и по ред, определени с договора, принадлежностите по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията на обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост, се урежда с договора за концесия.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които не са трайно прикрепени към морския плаж, са частна държавна собственост от момента на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които са трайно прикрепени към морския плаж, са приращение към морския плаж и имат статут на публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Концесионерът е длъжен да осигури присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към съответните общи мрежи, включително изпълнение на т. 8.2.6 от основните задължения на концесионера за осигуряване на съоръжения за събиране на формираните отпадъчни води и/или отвеждането им към канализационна система.

15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия следва да сключат допълнително споразумение по реда на действащото законодателство.

16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.

17. Изисквания, свързани с характера на концесията:

17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности с предмет, идентичен или сходен с този на концесията за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че разполагат с необходимия човешки ресурс за извършване на услугите - предмет на концесията.

18. Изисквания към професионалните или техническите способности и финансовото и икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват за морски плажове, като в противен случай не се допуска до участие в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигуряването или за наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнение на предложената от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно възнаграждение) - с относителна тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на един чадър и един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията - с относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж - с относителна тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 32 131,96 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция, платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.

21. Процедурата за възлагане на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.

22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие може да предвиди възможност за промяна в организацията на откритото заседание при промяна на епидемиологичната обстановка, като заседанието може да се проведе чрез видеоконферентна връзка или по друг начин и всеки от участниците, който иска да наблюдава пряко заседанието, получава възможност за това, при условия и по ред, посочени от комисията.

23. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" по реда на глава шеста от Закона за концесиите.