Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 01.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за антидопинговата дейност.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.