Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г., изм. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

Днес, 22.02.2021 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с Постановление № 59 от 18.02.2021 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 16 от 2021 г.) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. за следното:


§ 1. В чл. 12а се създава ал. 7:

"(7) Сумите за неблагоприятни условия за работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, в т. ч. и за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, могат да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването."

§ 2. В чл. 223д се правят следните изменения и допълнения:

1. Съдържанието на чл. 223д става ал. 1.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

"(2) Изпълнителят на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по чл. 223б има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, когато с акт на Народното събрание е обявено извънредно положение или с решение на Министерския съвет е обявена извънредна епидемична обстановка и изпълнителят на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.

(3) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки изпълнител по чл. 223б по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за период, определен със закон.

(4) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. влиза в сила от 1 януари 2021 г.

§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и "Държавен вестник".

§ 6. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в "Държавен вестник" на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

Заключителни разпоредби
КЪМ ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2021 Г.)


§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 ОТ 29 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2022 Г.)


§ 91. (1) Настоящият Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграфи 2, 3, 12 - 27, 35 - 39, 50, 59 - 64, 67, 71 - 76, които влизат в сила от 1.01.2022 г.;

2. параграф 42, който влиза в сила от 1.04.2022 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 98. (1) Член 179, ал. 1, т. 10, чл. 187а, чл. 190, ал. 1, т. 11, чл. 201а, чл. 201б, чл. 203, ал. 8, чл. 205а, раздели X и XI на глава седемнадесета, чл. 338г, ал. 23, приложение № 2а, както и § 53 от Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2021 г.) и § 3 от Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) прекратяват своето действие с отмяна на извънредната епидемична обстановка.

(2) Сключените в съответствие с раздел X на глава седемнадесета договори за изпълнение на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" с лечебни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването, се прекратяват с отмяна на извънредната епидемична обстановка.

(3) Издадените до 31.03.2022 г. направления за ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по реда на раздели X и XI на глава седемнадесета са валидни и могат да бъдат изпълнени от лечебни заведения, изпълнители на МДД по договор с НЗОК по чл. 22а, за изпълнение на това ВСМДИ към пакети "Вирусология" и "Клинична микробиология".

(4) Сключените договори за оказване на болнична медицинска помощ по КП № 39, 48 и 104 за лечение на пациенти с COVID-19 и в съответствие с § 10 от ЗБНЗОК за 2021 г. или § 10 от ЗБНЗОК за 2022 г. се прекратяват с отмяна на извънредната епидемична обстановка.

(5) За оказаната болнична медицинска помощ по ал. 3 на хоспитализирани пациенти преди 1.04.2022 г. и дехоспитализирани след тази дата НЗОК заплаща извършената дейност при условията и по реда, действащи към датата на хоспитализация.

Промени настройката на бисквитките