Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

В сила от 02.03.2021 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2021г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., изм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 9 180 205 лв., разпределени по бюджетите на общини за 2021 г., както следва:

1. по бюджета на Община Перник - 4 954 205 лв., за "Укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 700 м, от мост на ул. Георги Сава Раковски до трафопост 6-и септември, гр. Перник" - 3 796 581 лв., и за "Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 650 м от пресечката на мост на третокласен път "605" (Батановци - Брезник) и на ул. Струма до ул. Средорек, гр. Батановци" - 1 157 624 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.) по бюджета на Община Разград - 1 900 000 лв. за: ремонт на бул. Априлско въстание от ул. Търговищенско шосе до кръстовището с изхода на Разград - републикански път III-204 "I-2 Разград - Благоево - Попово", на бул. Странджа от ул. Добруджа до ул. Дунав и на ул. Добруджа от бул. Княз Борис до ул. Перистър;

3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2021 г., в сила от 30.03.2021 г.) по бюджета на Община Аксаково - 2 326 000 лв.: за основен ремонт на участък от общински път VAR 1031 (от кръстовище с републикански път III - 902 до строителна граница на с. Климентово) - 1 992 960 лв., и за изграждане на сграда на детска градина "Добри Чинтулов", с. Въглен - 333 040 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в размер 25 000 лв. за Българската православна църква - Българска патриаршия, за храм "Св. св. Константин и Елена", с. Браниполе, община "Родопи", за ремонтни и реставрационни дейности по храма.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2021 г. в размер 30 000 лв. за организиране на визита в Република България на Конституционния съд на Република Северна Македония.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по функционална област "Върховенство на Конституцията", бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията", по бюджета на Конституционния съд за 2021 г. и показателите по чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 4. Главният секретар на Министерския съвет и председателят на Конституционния съд да извършат съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и по бюджета на Конституционния съд за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията.

§ 2. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. (ДВ, бр. 106; изм., бр. 108 от 2020 г. и бр. 7 и 13 от 2021 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. по бюджета на Община Петрич - 2 000 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа и прилежащата техническа инфраструктура в населените места на община Петрич";".

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, на председателя на Конституционния съд и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 25 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 15 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2021 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".