Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 4.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г., изм. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

§ 1. Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5 се изменя така:

"Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5

"

§ 2. Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5 се изменя така:

"Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5"

Преходни разпоредби

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) Издадените до влизане в сила на тази наредба протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология се изпълняват до изтичане на срока им на валидност .

(2) В случаите по ал. 1 решенията на Общата клинична онкологична комисия и на Клиничната комисия по хематология не се преиздават до настъпване на необходимост от промяната им.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2021 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".