Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

В сила от 07.05.2021 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г., доп. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 248 670 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските и частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 163 350 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 85 320 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София - 2835 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 82 485 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата 45 900 лв. да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците", да се създаде администриран разходен параграф "Стипендии за деца с изявени дарби" в размер на сумата по чл. 3, ал. 1.


Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 2 от Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2021 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.

 

Община

Област

Средства за стипендии на ученици от общински училища

(в лв.)

Средства за стипендии на ученици от частни училища

(в лв.)

Общо
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

4 050

 

4 050

Петрич

Благоевград

810

 

810

Айтос

Бургас

1 620

 

1 620

Бургас

Бургас

8 100

 

8 100

Варна

Варна

18 495

 

18 495

Велико Търново

Велико Търново

5 265

2 430

7 695

Свищов

Велико Търново

1 620

 

1 620

Враца

Враца

8 235

 

8 235

Габрово

Габрово

2 835

 

2 835

Добрич

Добрич

1 620

 

1 620

Тервел

Добрич

1 620

 

1 620

Ардино

Кърджали

405

 

405

Кърджали

Кърджали

3 240

 

3 240

Кюстендил

Кюстендил

1 350

 

1 350

Ловеч

Ловеч

2 700

 

2 700

Троян

Ловеч

675

 

675

Пазарджик

Пазарджик

1 620

 

1 620

Панагюрище

Пазарджик

945

 

945

Пещера

Пазарджик

1 215

 

1 215

Септември

Пазарджик

675

 

675

Перник

Перник

810

 

810

Плевен

Плевен

6 210

 

6 210

Червен бряг

Плевен

405

 

405

Карлово

Пловдив

675

 

675

Пловдив

Пловдив

7 155

 

7 155

Разград

Разград

675

 

675

Русе

Русе

4 860

 

4 860

Силистра

Силистра

270

 

270

Столична

София-град

46 575

2 565

49 140

Елин Пелин

София област

2 430

 

2 430

Костинброд

София област

810

 

810

Самоков

София област

810

 

810

Казанлък

Стара Загора

3 915

 

3 915

Стара Загора

Стара Загора

2 025

 

2 025

Тополовград

Хасково

405

 

405

Харманли

Хасково

945

 

945

Хасково

Хасково

3 915

 

3 915

Шумен

Шумен

4 050

 

4 050

Стралджа

Ямбол

1 620

 

1 620

Ямбол

Ямбол

2 700

 

2 700

Общо:

158 355

4 995

163 350