Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.)

В сила от 14.05.2021 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

§ 1. (В сила от 26.06.2021 г.) В чл. 1, ал. 2 думите "и инвестиционните посредници" се заличават.

§ 2. В чл. 5, ал. 3 думата "разрешение" се заменя с "лиценз", а думите "съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и наредбите за неговото прилагане" се заменят със "Закона за пазарите на финансови инструменти, наредбите за неговото прилагане и приложимите актове на Европейския съюз".

§ 3. В чл. 6, ал. 1 т. 11 се изменя така:

"11. официален документ за наличие или липса на предходни осъждания в случаите, когато лицето не е български гражданин;".

§ 4. В чл. 7, ал. 2 т. 1 думите "деловата дейност" се заменят с "дейността".

§ 5. В чл. 13, ал. 2, т. 6 думите "деловата дейност" се заменят с "дейността".

§ 6. В чл. 14, ал. 2 т. 5 и 6 се изменят така:

"5. решение за създаване на служби за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит и приети правила за дейността им;

6. данни за:

а) лицата, които ще ръководят службите за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит - биографична справка, копие от диплома и други документи, удостоверяващи наличие на добра репутация, знания, умения и опит за извършване на оценка на тяхната пригодност;

б) назначените служители във всяка от службите по буква "а" - биографична справка и документи, удостоверяващи наличието на необходимата квалификация и професионален опит;".

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 6:

"6. редът за издаване на одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност."

2. В ал. 7 думите "получаването му" се заменят с "представянето на всички изискуеми документи".

§ 8. В чл. 19, т. 2 думите "и/или ще бъде назначено на длъжност, представляваща висш ръководен персонал в банката" се заличават.

§ 9. В чл. 19а се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 2 думите "свидетелство за съдимост или аналогичен документ" се заменят с "официален документ за наличие или липса на предходни осъждания".

2. В ал. 3, т. 11 думата "делови" се заличава.

§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 3 думите "деловата дейност" се заменят с "дейността".

2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. когато лицето не е български гражданин - документ, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;".

3. В ал. 4, т. 2 думите "деловата дейност" се заменят с "дейността".

§ 11. В чл. 24, ал. 1, т. 10 думите "деловата дейност" се заменят с "дейността".

§ 12. В чл. 29, ал. 2, т. 8 думите "деловата дейност" се заменят с "дейността".

§ 13. В чл. 33б, ал. 1 т. 4 се отменя.

§ 14. В чл. 33д, ал. 2 след думата "всички" се добавя "необходими".

§ 15. В глава трета се създава раздел ХVІІІ:

"Раздел ХVІІІ

Одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност

Чл. 33е. (1) За издаване на одобрение по чл. 35, ал. 1 от Закона за кредитните институции финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. описание на организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, посочващо:

а) дъщерните дружества и предприятията майки, ако е приложимо;

б) местоположението и предмета на дейност на всеки субект от групата;

2. идентификационни данни за най-малко две лица, които управляват и представляват финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност;

3. документите за издаване на одобрение по Наредба № 20 от 2019 г. за членовете на управителните и контролни органи на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност и лицата, които управляват дейността му;

4. документите по чл. 19а и 19б за акционерите и съдружниците, които притежават квалифицирано дялово участие във финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, а в случай че няма такива акционери - за 20-те най-големи акционери или съдружници;

5. описание на вътрешната организация и разпределението на задачите в рамките на групата, включително стратегии и политики за поемане, управление, наблюдение и редуциране на рисковете;

6. други документи, необходими за преценка дали да се издаде исканото одобрение.

(2) Българската народна банка може да изиска в определен от нея срок допълнителна информация, която ѝ е необходима за преценка дали са налице условията за издаване на одобрение съгласно чл. 35а, ал. 5 от Закона за кредитните институции."

§ 16. В чл. 35 се създава т. 19:

"19. за издаване на одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност - 20 000 лв."

Заключителни разпоредби

§ 17. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от 26 юни 2021 г.

§ 18. Тази наредба се издава на основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 126 от 27.04.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.