Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ (ДВ, БР. 4

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2019 Г.)

В сила от 14.05.2021 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Разпоредбите на наредбата, с изключение на чл. 20, се прилагат съответно за финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, както и при издаване на одобрения за членовете на техните управителни и контролни органи или лицата, които управляват дейността им."

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

"(4) Българската народна банка може да разреши на лице по чл. 3, 4 или 5 да заема една допълнителна длъжност на член на управителен съвет (съвет на директорите), който не е изпълнителен член, или на член на надзорен съвет, при условие че това няма да доведе до неизпълнение на задълженията му по чл. 17, ал. 2."

2. Създават се ал. 5 и 6:

"(5) Към искането за издаване на разрешение банката представя:

1. списък на всички заемани от лицето длъжности и специфични задължения, които изискват отделяне на време;

2. информация за броя дни и часове, необходими за изпълнение на задълженията на лицето, и описание на основните му функции;

3. причините, които обосновават заемането на допълнителна длъжност.

(6) Българската народна банка уведомява ЕБО за всяко издадено разрешение."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

§ 3. (В сила от 15.07.2021 г.) В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) По отношение на значимите поднадзорни лица по чл. 121б, ал. 2 от Закона за кредитните институции срокът по ал. 1 е 120 дни. В този случай искането по чл. 7, ал. 1 се подава не по-късно от 120 дни преди заседанието на съответния орган за избор на кандидата."

2. Досегашните ал. 2 - 4 стават съответно ал. 3 - 5.

§ 4. (В сила от 26.06.2021 г.) В чл. 16, ал. 2, т. 3 накрая се добавя "на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013".

§ 5. В чл. 17 се създава ал. 3:

"(3) Притежаването на дялово участие в свързани дружества или свързани лица не е непременно пречка за независимо изпълнение на функциите съгласно ал. 1."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 6. Заварените при влизането в сила на § 3 от наредбата производства се довършват в 60-дневен срок след подаването на всички необходими документи по чл. 8.

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 6 и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 129 от 27.04.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник", и § 4, който влиза в сила от 26 юни 2021 г.