Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г.)

В сила от 14.05.2021 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:

"(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат на индивидуална и консолидирана основа."

§ 2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Банките приемат и прилагат политики, които обхващат всички форми на възнаграждения, като заплати и други финансови и материални стимули, включително облаги, свързани с пенсиониране, за следните категории лица:

1. членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет на банката;

2. висшия ръководен персонал;

3. служителите, които отговарят за управлението на независимите служби за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит или на съществените бизнес звена на банката; и

4. служителите, които през изминалата финансова година са получили значително възнаграждение и отговарят на следните условия:

а) тяхното възнаграждение е най-малко равно на левовата равностойност на 500 000 евро и е не по-малко от средното възнаграждение, което получават лицата по т. 1 и 2 от същата банка;

б) служителят упражнява професионалната си дейност в съществено бизнес звено и дейността му оказва съществено влияние върху рисковия профил на това звено."

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 4:

"4. е неутрална по отношение на пола."

2. В ал. 3 думата "персонал" се заменя с "по чл. 2".

§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 26.06.2021 г.) В ал. 3, т. 2 думите "и инвестиционните посредници" се заличават.

2. Създава се нова ал. 5:

"(5) Банката уведомява незабавно БНБ за взетото решение по ал. 2."

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "за взетите решения по ал. 3" се заменят с "по реда на ал. 5".

§ 5. В чл. 10, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. акции, други инструменти, свързани с акции или равностойни непарични инструменти;".

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата "три" се заменя с "четири".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) За членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет и висшия ръководен персонал на банки, които са значителни по своя размер, вътрешна организация и по естеството, мащаба и сложността на своите дейности, периодът на разсрочване не следва да бъде по-кратък от пет години."

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 7. Създава се чл. 12а:

"Освобождаване от изисквания

Чл. 12а. (1) Изискванията на настоящата наредба не се прилагат на консолидирана основа за:

1. дъщерни дружества със седалище в Република България или друга държава членка на банка, когато за тях се прилагат специфични изисквания за възнагражденията съгласно правни актове на Европейския съюз;

2. дъщерни дружества със седалище в трета държава на банка, за които, ако бяха установени в Република България или друга държава членка, биха се прилагали специфични изисквания за възнагражденията съгласно правни актове на Европейския съюз.

(2) Настоящата наредба се прилага на консолидирана основа и по отношение на служителите на дъщерните дружества по ал. 1, които не попадат на индивидуална основа в обхвата на ЗКИ, когато:

1. дъщерното дружество е дружество за управление на активи или дружество, което предоставя инвестиционни услуги и извършва дейности по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

2. служителите са упълномощени да осъществяват професионална дейност, която пряко оказва съществено влияние върху рисковия профил или стопанската дейност на банките от групата.

(3) Членове 10, 11 и чл. 12, ал. 2 и 3 не се прилагат за:

1. банка, която не е голяма институция по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 146 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и стойността на активите на която на индивидуална основа съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 е по-малка или равна на левовата равностойност на 5 милиарда евро, усреднено за последните четири години, предхождащи текущата година;

2. служител, чието годишно променливо възнаграждение не надвишава левовата равностойност на 50 000 евро и не представлява повече от една трета от общото му годишно възнаграждение."

§ 8. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:

"(2) Въз основа на оповестената информация по чл. 450, параграф 1, букви "ж", "з", "и" и "к" от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и информацията, предоставяна от банките, относно разликата в заплащането на жените и мъжете, БНБ анализира тенденциите и практиките за възнагражденията в банковата система, като предоставя резултатите от този преглед на ЕБО."

§ 9. (В сила от 26.06.2021 г.) В чл. 15, ал. 1 думите "и инвестиционните посредници" се заличават.

§ 10. (*) В § 2 от допълнителните разпоредби думите "и инвестиционните посредници" се заличават, а след думите "директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО" се добавя "и на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019 г.)".

Заключителни разпоредби

§ 11. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 4, т. 1, § 9 и 10 по отношение на заличаването на думите "и инвестиционните посредници", които влизат в сила от 26 юни 2021 г.

§ 12. Тази наредба се издава на основание чл. 73б, ал. 3 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 127 от 27.04.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.