Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

В сила от 14.05.2021 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 3 се отменя.

2. (В сила от 26.06.2021 г.) В ал. 2 думите "и инвестиционните посредници" се заличават.

§ 2. (В сила от 28.06.2021 г.) Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. (1) Банките използват стандартизирана методика, опростена стандартизирана методика или прилагат вътрешни системи за установяване, оценка, управление и ограничаване на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвените проценти, които засягат икономическата стойност на капитала и нетния лихвен доход от дейността им в банковия портфейл.

(2) Банките прилагат системи за оценка и наблюдение на рисковете, произтичащи от потенциални промени в кредитните спредове, които засягат икономическата стойност на капитала и нетния лихвен доход от дейността им в банковия портфейл.

(3) Българската народна банка може да изиска от банка да ползва стандартизираната методика по ал. 1, когато вътрешните системи за оценка на рисковете по ал. 1 не са задоволителни.

(4) Българската народна банка може да изиска от банка, която е малка и несложна институция по смисъла на чл. 4, параграф 1, точка 145 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да използва стандартизираната методика по ал. 1, когато прецени, че опростената стандартизирана методика не е подходяща за отразяването на лихвения риск, произтичащ от дейностите ѝ в банковия портфейл.

(5) Стандартизираната и опростената стандартизирана методика по ал. 1 са методиките по делегирания регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 84, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО."

§ 3. В чл. 15, ал. 1 след думата "модела" се добавя "и рискове, произтичащи от възлагането на дейности на външни изпълнители".

§ 4. (В сила от 28.06.2021 г.) В чл. 23 т. 9 се отменя.

§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите " рисков профил" се добавя "като".

2. Създава се ал. 2:

"(2) Сходният или идентичен процес по ал. 1 може да включва рисково-ориентирани сравнителни и количествени показатели, които позволяват надлежно отчитане на специфичните рискове, на които отделната банка е или може да бъде изложена."

§ 6. (*) В § 2 от допълнителните разпоредби се заличават думите "и инвестиционните посредници", а след думите "директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО" се добавя "и на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019 г.)".

Заключителни разпоредби

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 73, ал. 6 и чл. 79в, ал. 5 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 128 от 27.04.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2 и § 6 по отношение на заличаването на думите "и инвестиционните посредници", които влизат в сила на 26 юни 2021 г., и § 2 и 4, които влизат в сила на 28 юни 2021 г.