Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

УКАЗ № 134 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО

 

УКАЗ № 134 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Ангел Христов Чолаков от длъжността постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 12 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.