Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА (ДВ, БР. 12 ОТ 2021 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА (ДВ, БР. 12 ОТ 2021 Г.)

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.

Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:

"§ 7. (1) Инвестиционни проекти, които са разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; отм., бр. 12 от 2021 г.), могат да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в 45-дневен срок от влизане в сила на тази наредба.

(2) В производствата по одобряване на проектите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания."