Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 05.11.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 90 ОТ 2019 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 05.11.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 90 ОТ 2019 Г.)

В сила от 18.05.2021 г.
Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.

§ 1. Член 17 се изменя така:

"Чл. 17. (1) За участие в състезания и спортни прояви учениците преминават задължителен предсъстезателен физикален медицински преглед. Прегледът се извършва след писмено съгласие на родителите на учениците за участие в състезателна дейност и след изразено информирано съгласие съгласно чл. 87 от Закона за здравето.

(2) Медицинският преглед по ал. 1 се извършва не по-рано от 72 часа преди състезанието от избрания общопрактикуващ лекар на ученика или от лекар, осигурен от училището, центъра, общината или организатора на състезанието, за целия отбор на училището/центъра.

(3) За извършения от общопрактикуващия лекар на ученика предсъстезателен медицински преглед се издава медицинско удостоверение, в което се включват резултатите от прегледа и разрешение или забрана за участие в състезанието. Посочват се името и фамилията на лекаря, извършил прегледа, час, дата и място на прегледа, състезанието, във връзка с което се извършва прегледът, подпис на лекаря и печат на лечебното заведение.

(4) Удостоверението по ал. 3 се издава по образец съгласно приложение № 1 в два екземпляра - за ученика, което се представя на организатора на състезанието, и за лечебното заведение, където се съхранява за срок от 6 месеца.

(5) За извършения предсъстезателен медицински преглед от лекар, осигурен от училището, центъра, общината или организатора на състезанието, се издава медицинско удостоверение, в което се включват имената на учениците от отбора, резултатите от прегледа и разрешение или забрана за участие в състезанието за всеки от тях. Посочват се името и фамилията на лекаря, извършил прегледа, час, дата и място на прегледа, състезанието, във връзка с което се извършва прегледът, подпис на лекаря и печат на лечебното заведение.

(6) Удостоверението по ал. 5 се издава по образец съгласно приложение № 2 в два екземпляра - за ръководителя на отбора, което се представя на организатора на състезанието, и за лечебното заведение, където се съхранява за срок от 6 месеца.

(7) По преценка на лекаря, извършил прегледа по ал. 1, може да се извършат допълнителни медицински дейности и/или изследвания.

(8) Лицата, които извършват медицинското осигуряване на спортното състезание, нямат право да извършват предсъстезателни медицински прегледи на учениците в деня на провеждане на състезанието.

(9) Медицинското осигуряване и мерките за опазване на реда и сигурността на спортните състезания/прояви за деца и ученици са задължителни и се осигуряват от организатора на съответното състезание или проява."

§ 2. Създава се приложение № 1 към чл. 17, ал. 4:

"Приложение № 1 към чл. 17, ал. 4УДОСТОВЕРЕНИЕ

за извършен предсъстезателен физикален медицински преглед

 

1. Име, презиме и фамилия на ученика: ................................................

....................................................................................................................

2. Дата на раждане: .................................................................................,

ЕГН: ..........................................................................................................

3. Вид спорт: .............................................................................................

4. Състезание: ...........................................................................................

Дата на провеждане: ................................................................................

Място на провеждане: .............................................................................

5. Дата и час на провеждане на прегледа: .............................................

6. Лечебно заведение: ..............................................................................

7. Населено място: ...................................................................................

8. Анамнеза и физикално изследване:

....................................................................................................................

Въз основа на резултатите от извършения преглед

 

РАЗРЕШАВАМ

 

ЗАБРАНЯВАМ

 

(Моля, отбележете вярното с Х в квадратчето.)

участието на ученика в посоченото състезание.

 

Печат на                                         Име, фамилия, медицинска
лечебното                                      специалност и подпис на

заведение:                                      лекаря, извършил прегледа:

                                                        .......................................................

"

§ 3. Създава се приложение № 2 към чл. 17, ал. 6:

"Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6Списък на състезателите, преминали предсъстезателен физикален медицински преглед

Лечебно заведение:

Гр. (с.)

Ученици от отбор от ...................................................................., гр./с. ...................................,

                                    (наименование на училището, центъра)

подложени на предсъстезателен физикален медицински преглед

в ................................................

на .............................. 20....... г.

(място на прегледа)

час на прегледа .....................................................................

за състезанието по ......................................................................... на ........................... 20..... г.

                                          (вид спорт/спортна дисциплина)

Име, презиме, фамилия

Резултати от прегледа

Разрешавам/забранявам

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Печат на лечебното заведение:            Име, фамилия, медицинска специалност

                                                            и подпис на лекаря, извършил прегледа:

                                                           ...................................................................................

                                                           ...................................................................................

                                                           ...................................................................................

 


"

Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 86 от 2019 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".