Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

РЕШЕНИЕ № 18-НС ОТ 15 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 18-НС ОТ 15 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г., доп. ДВ. бр.44 от 25 Май 2021г., попр. ДВ. бр.53 от 25 Юни 2021г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. с номера от 1-НС до 79-НС включително, приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".

Приложения


(Доп. - ДВ, бр. 44 от 2021 г., попр. - ДВ, бр. 53 от 2021 г.)


(Отделени като самостоятелен акт)