Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

УКАЗ № 138 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ

 

УКАЗ № 138 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Андрей Димитров Техов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 12 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.