Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 17 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 17 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

В сила от 17.05.2021 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 21 Май 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на обща стойност 57 091,5 хил. лв. съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по дейности, съгласно приложение № 1.

(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет и чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 7 750,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 250,0 хил. лв., по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми", бюджетна програма "Избори и национални референдуми" по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

(2) Със сумата 7 500,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 30 000,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 2 556,8 хил. лв., по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва:

1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 29 760,0 хил. лв., в т. ч. за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на членовете на районните и на секционните избирателни комисии;

2. по бюджетна програма "Администрация" - 240,0 хил. лв.

(2) Със сумата 1 357,2 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията и осигурителните вноски върху тях на членовете на секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите на общините чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в рамките на одобрените разходи по ал. 1, т. 1.

Чл. 4. (1) Със сумата 1 375,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 1 076,4 хил. лв., по пореден № 3 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. по "Други бюджетни програми (общо)", бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението".

(2) Със сумата 298,6 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 9 500,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 8 700,0 хил. лв., по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., както следва:

1. по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 8 585,0 хил. лв.;

2. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 915,0 хил. лв.

(2) Със сумата 800,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 6 700,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 1 100,0 хил. лв., по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" - 2 100,0 хил. лв., и бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" - 4 600,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

(2) Със сумата 5 600,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) В разходите по ал. 1 са включени и необходимите средства за осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа и спазване на противоепидемичните мерки в съответните страни, както и за увеличения размер на възнагражденията на секционните избирателни комисии извън страната, при произвеждане на избори в условията на извънредна епидемична обстановка.

(4) При образуване на по-голям брой избирателни секции извън страната спрямо индикативния разчет необходимите допълнителни средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Чл. 7. Със сумата 47,0 хил. лв. по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

Чл. 8. (1) Със сумата 14,5 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 4,0 хил. лв., по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" - 9,9 хил. лв., и бюджетна програма "Администрация" - 4,6 хил. лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата 10,5 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 9. Със сумата 65,0 хил. лв. по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

Чл. 10. Със сумата 680,0 хил. лв. по пореден № 9, сумата 750,0 хил. лв. по пореден № 10 и сумата 170,0 хил. лв. по пореден № 11 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2021 г.

Чл. 11. (1) Със сумата 40,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 6,0 хил. лв., по пореден № 12 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г. по функционална област "Регулиране на радио- и телевизионния пазар", бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими".

(2) Със сумата 34,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 12. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 13. Централната избирателна комисия може да извършва компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с други бюджети, за които промени уведомява министъра на финансите.

Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 15. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 31 август 2021 г. представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката по приложение № 1.

(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 16. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. на обща стойност 11 100,0 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 1 000,0 хил. лв., за увеличения размер на възнагражденията, в т.ч. и осигурителни вноски на членовете на районните и на секционните избирателни комисии, и за осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа и спазване на противоепидемичните мерки съгласно приложение № 2 - в случай на произвеждане на изборите в условията на извънредна епидемична обстановка.

(2) Със сумата 11 100,0 хил. лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво".

(3) Със сумата 170,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(4) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за увеличения размер на възнагражденията, в т.ч. и осигурителните вноски върху тях на членовете на секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите на общините чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в рамките на одобрените разходи по ал. 1.

(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

(6) Главният секретар на Министерския съвет да извърши промените по ал. 1 по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите - в случай на произвеждане на изборите в условията на извънредна епидемична обстановка.

(7) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

(8) За предоставените средства по ал. 1 се прилага редът за отчитане и промени при неусвоени в пълен размер средства, определени в чл. 15.

Чл. 17. (1) При сключване от Централната избирателна комисия на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) При прието решение от Централната избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 17 май 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1П Л А Н - С М Е Т К А

за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на11 юли 2021 г.

(в хил. лв.)

№ по ред

 Разходи по бюджети и по дейности

Сума

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

 7 750,0

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на заетите по трудови и граждански договори

 250,0

1.2.

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване

 6 000,0

1.3.

Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети

 1 200,0

1.4.

За обучение на членовете на РИК и СИК/ПСИК

 300,0

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

 30 000,0

2.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните и на секционните избирателни комисии

 18 000,0

2.2.

За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и общинските администрации

 12 000,0

3.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 1 375,0

4.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

 9 500,0

5.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи

 6 700,0

6.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

 47,0

7.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

 14,5

8.

Разходи по бюджета на Министерството на икономиката

 65,0

9.

Разходи на Българското национално радио

 680,0

10.

Разходи на Българската национална телевизия

 750,0

11.

Разходи на Българската телеграфна агенция

 170,0

12.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

 40,0

ОБЩО

 57 091,5

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1Допълнителни разходи при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в условия на извънредна епидемична обстановка

(в хил. лв.)

№ по ред

 Разходи по бюджети и по дейности

Сума

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

11 100,0

1.1.

За увеличения размер на възнагражденията, включително осигурителните вноски, на членовете на районните и на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите в условията на извънредна епидемична обстановка

9 000,0

1.2.

За осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа на членовете на районните и секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите в условията на извънредна епидемична обстановка

2 100,0

Промени настройката на бисквитките