Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

УКАЗ № 142 ОТ 17.05.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ И СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВЪРГОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

УКАЗ № 142 ОТ 17.05.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ И СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВЪРГОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.43 от 21 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност


ПОСТАНОВЯВАМ:


Определям за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет:

1. Димитър Желязков Стоянов - главен секретар на президента на Републиката, и

2. Стефан Димитров Годжевъргов - съветник по сигурност и отбрана на президента на Републиката.

Отменям Указ № 166 от 4 август 2017 г. на президента на Републиката.

Издаден в София на 17 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките