Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

РЕШЕНИЕ № 30-МИ ОТ 18 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г., ИЗМЕНЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1928-МИ ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. НА ЦИК

 

РЕШЕНИЕ № 30-МИ ОТ 18 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г., ИЗМЕНЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1928-МИ ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. НА ЦИК

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.43 от 21 Май 2021г.

С оглед приетите изменения и допълнения на Изборния кодекс, обн., ДВ, бр. 36/01.05.2020 г., и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Изменя образци на изборни книжа № 13-МИ-НЧ, № 17-МИ-НЧ, № 33-МИ-НЧ, № 36-МИ-НЧ, № 84-МИ-НЧ, № 89-МИ-НЧ-х, № 89-МИ-НЧ-м, № 89-МИ-НЧ-хм, № 89-МИ-НЧ-кр, № 91-МИ-НЧ и № 96-МИ-НЧ, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г., изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г. на ЦИК, съгласно приложенията.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

Приложение № 13-МИ-НЧПриложение № 17-МИ-НЧ
Приложение № 33-МИ-НЧ

Приложение № 36-МИ-НЧ

Приложение № 84-МИ-НЧ


Приложение № 89-МИ-НЧ-хПриложение № 89-МИ-НЧ-м


Приложение № 89-МИ-НЧ-хмПриложение № 89-МИ-НЧ-кр

Приложение № 91-МИ-НЧ
Приложение № 96-МИ-НЧ

Промени настройката на бисквитките