Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 25.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (ДВ, БР. 94 ОТ 2015 Г.)

В сила от 04.06.2021 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2021г.

§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите "с повече от 5 %" се заличават.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 и чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 147 от 14.05.2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 4 юни 2021 г.