Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 01.06.2021 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 1 890 605 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми, одобрени с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:

1. "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул Д "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" - 562 901 лв.;

2. "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", дейност 6.4. "Внедряване на: образователни електронни ресурси, софтуер за професионално обучение и електронен дневник и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес. Актуализация и поддръжка на платформата за кандидатстване по НП ИКТ" - 1 319 304 лв.;

3. "Мотивирани учители" - 8400 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 171 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 37 от 2021 г.), се правят следните допълнения:

1. В чл. 3 се създава ал. 4:

"(4) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците", да се създаде администриран разходен параграф "Стипендии за деца с изявени дарби" в размер на сумата по чл. 3, ал. 1."

2. В § 1 от заключителните разпоредби след думите "чл. 55а от Закона за публичните финанси" се поставя запетая и се добавя "чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.".

§ 2. В Постановление № 172 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година (ДВ, бр. 37 от 2021 г.) в чл. 1 се създава ал. 4:

"(4) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година."

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.


Община

Област

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

(в лв.)

НП "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование"

(в лв.)

НП "Мотивирани учители"

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Банско

Благоевград

2 800

2 238

 

5 038

Белица

Благоевград

2 800

1 150

 

3 950

Благоевград

Благоевград

4 720

13 500

 

18 220

Гоце Делчев

Благоевград

 

12 000

 

12 000

Гърмен

Благоевград

 

6 000

 

6 000

Кресна

Благоевград

2 800

 

 

2 800

Петрич

Благоевград

2 800

8 050

 

10 850

Разлог

Благоевград

2 799

 

 

2 799

Сандански

Благоевград

7 184

8 800

 

15 984

Сатовча

Благоевград

1 520

 

 

1 520

Симитли

Благоевград

2 800

2 016

 

4 816

Хаджидимово

Благоевград

 

3 000

 

3 000

Якоруда

Благоевград

 

1 150

 

1 150

Айтос

Бургас

2 800

6 300

 

9 100

Бургас

Бургас

16 970

35 900

 

52 870

Камено

Бургас

2 744

4 900

 

7 644

Карнобат

Бургас

2 714

6 650

 

9 364

Малко Търново

Бургас

 

1 700

 

1 700

Несебър

Бургас

 

10 800

 

10 800

Поморие

Бургас

4 800

7 350

 

12 150

Приморско

Бургас

2 400

 

 

2 400

Руен

Бургас

1 935

11 900

 

13 835

Созопол

Бургас

 

5 100

 

5 100

Средец

Бургас

1 980

 

 

1 980

Царево

Бургас

 

1 421

 

1 421

Аврен

Варна

 

2 000

 

2 000

Аксаково

Варна

400

4 356

 

4 756

Белослав

Варна

 

3 347

 

3 347

Бяла

Варна

 

756

 

756

Варна

Варна

13 509

35 900

 

49 409

Ветрино

Варна

2 800

 

 

2 800

Вълчи дол

Варна

2 610

1 944

 

4 554

Девня

Варна

2 800

1 044

 

3 844

Долни чифлик

Варна

2 774

 

 

2 774

Дългопол

Варна

2 800

 

 

2 800

Суворово

Варна

2 800

 

 

2 800

Велико Търново

Велико Търново

6 800

22 000

 

28 800

Горна Оряховица

Велико Търново

4 644

10 000

 

14 644

Лясковец

Велико Търново

2 800

 

 

2 800

Павликени

Велико Търново

2 617

8 500

 

11 117

Полски Тръмбеш

Велико Търново

 

2 850

 

2 850

Свищов

Велико Търново

5 739

7 000

 

12 739

Сухиндол

Велико Търново

 

850

 

850

Бойница

Видин

 

612

 

612

Видин

Видин

8 995

8 800

 

17 795

Димово

Видин

 

2 550

 

2 550

Кула

Видин

 

900

 

900

Макреш

Видин

 

850

 

850

Ружинци

Видин

 

3 400

 

3 400

Бяла Слатина

Враца

3 920

3 784

 

7 704

Враца

Враца

7 580

15 750

 

23 330

Козлодуй

Враца

5 600

5 292

 

10 892

Криводол

Враца

 

2 000

 

2 000

Мездра

Враца

720

3 600

 

4 320

Роман

Враца

 

648

 

648

Хайредин

Враца

 

828

 

828

Габрово

Габрово

2 000

10 400

 

12 400

Дряново

Габрово

380

1 100

 

1 480

Севлиево

Габрово

2 800

4 644

 

7 444

Трявна

Габрово

 

2 088

 

2 088

Балчик

Добрич

 

3 096

 

3 096

Добрич

Добрич

13 561

14 700

 

28 261

Добричка

Добрич

 

25 500

 

25 500

Каварна

Добрич

 

4 140

 

4 140

Крушари

Добрич

 

792

 

792

Тервел

Добрич

942

7 650

 

8 592

Шабла

Добрич

4 587

791

 

5 378

Джебел

Кърджали

5 894

3 300

 

9 194

Кирково

Кърджали

 

11 050

 

11 050

Крумовград

Кърджали

4 674

7 100

 

11 774

Кърджали

Кърджали

5 200

21 000

 

26 200

Момчилград

Кърджали

1 892

5 100

 

6 992

Черноочене

Кърджали

 

2 550

 

2 550

Бобов дол

Кюстендил

 

1 900

 

1 900

Дупница

Кюстендил

 

5 004

 

5 004

Кочериново

Кюстендил

 

900

 

900

Кюстендил

Кюстендил

6 402

6 900

 

13 302

Рила

Кюстендил

 

900

 

900

Сапарева баня

Кюстендил

 

1 100

 

1 100

Летница

Ловеч

 

1 000

 

1 000

Ловеч

Ловеч

8 989

5 551

 

14 540

Луковит

Ловеч

2 553

 

 

2 553

Тетевен

Ловеч

1 120

4 500

 

5 620

Троян

Ловеч

 

5 256

 

5 256

Угърчин

Ловеч

 

1 512

 

1 512

Берковица

Монтана

1 477

5 400

 

6 877

Бойчиновци

Монтана

 

5 100

 

5 100

Брусарци

Монтана

 

1 224

 

1 224

Вълчедръм

Монтана

 

5 100

 

5 100

Вършец

Монтана

 

648

 

648

Лом

Монтана

718

7 650

 

8 368

Медковец

Монтана

 

1 700

 

1 700

Монтана

Монтана

10 333

8 928

 

19 261

Якимово

Монтана

1 840

1 000

 

2 840

Белово

Пазарджик

 

1 476

 

1 476

Брацигово

Пазарджик

 

2 228

 

2 228

Лесичово

Пазарджик

 

1 700

 

1 700

Пазарджик

Пазарджик

12 037

16 100

 

28 137

Панагюрище

Пазарджик

2 800

4 608

 

7 408

Ракитово

Пазарджик

1 920

3 096

 

5 016

Сърница

Пазарджик

2 800

1 000

 

3 800

Брезник

Перник

2 400

1 050

 

3 450

Земен

Перник

 

850

 

850

Ковачевци

Перник

 

510

 

510

Перник

Перник

6 682

17 250

 

23 932

Радомир

Перник

880

3 300

 

4 180

Трън

Перник

 

720

 

720

Белене

Плевен

1 120

1 512

 

2 632

Гулянци

Плевен

 

5 100

 

5 100

Долна Митрополия

Плевен

2 400

 

 

2 400

Долни Дъбник

Плевен

 

5 950

 

5 950

Искър

Плевен

2 800

1 395

 

4 195

Левски

Плевен

 

3 800

 

3 800

Плевен

Плевен

13 779

32 000

 

45 779

Пордим

Плевен

 

 

8 400

8 400

Червен бряг

Плевен

4 741

4 036

 

8 777

Кнежа

Плевен

2 400

4 750

 

7 150

Асеновград

Пловдив

7 469

11 000

 

18 469

Брезово

Пловдив

 

1 700

 

1 700

Калояново

Пловдив

 

6 800

 

6 800

Карлово

Пловдив

3 115

6 912

 

10 027

Кричим

Пловдив

 

1 512

 

1 512

"Марица"

Пловдив

3 840

14 400

 

18 240

Перущица

Пловдив

 

1 440

 

1 440

Пловдив

Пловдив

24 045

44 352

 

68 397

Първомай

Пловдив

 

6 048

 

6 048

Раковски

Пловдив

5 600

6 500

 

12 100

Садово

Пловдив

 

8 500

 

8 500

Стамболийски

Пловдив

 

7 500

 

7 500

Хисаря

Пловдив

 

4 250

 

4 250

Куклен

Пловдив

 

1 100

 

1 100

Сопот

Пловдив

2 017

3 000

 

5 017

Завет

Разград

 

4 250

 

4 250

Исперих

Разград

2 800

 

 

2 800

Кубрат

Разград

4 800

4 750

 

9 550

Разград

Разград

5 019

17 900

 

22 919

Самуил

Разград

2 800

 

 

2 800

Борово

Русе

 

900

 

900

Ветово

Русе

1 920

2 324

 

4 244

Иваново

Русе

 

828

 

828

Русе

Русе

11 516

21 000

 

32 516

Сливо поле

Русе

 

2 100

 

2 100

Ценово

Русе

 

2 484

 

2 484

Алфатар

Силистра

 

900

 

900

Главиница

Силистра

 

1 150

 

1 150

Дулово

Силистра

2 000

 

 

2 000

Кайнарджа

Силистра

 

1 000

 

1 000

Силистра

Силистра

7 174

 

 

7 174

Ситово

Силистра

 

1 114

 

1 114

Тутракан

Силистра

2 000

2 340

 

4 340

Котел

Сливен

2 521

5 100

 

7 621

Нова Загора

Сливен

2 728

17 000

 

19 728

Сливен

Сливен

8 398

 

 

8 398

Твърдица

Сливен

2 800

3 930

 

6 730

Борино

Смолян

 

1 700

 

1 700

Девин

Смолян

2 800

3 600

 

6 400

Доспат

Смолян

 

4 464

 

4 464

Златоград

Смолян

398

4 250

 

4 648

Мадан

Смолян

2 000

 

 

2 000

Неделино

Смолян

2 800

1 114

 

3 914

Рудозем

Смолян

 

3 344

 

3 344

Смолян

Смолян

2 720

12 000

 

14 720

Чепеларе

Смолян

4 723

 

 

4 723

Столична

София-град

59 682

223 100

 

282 782

Божурище

София област

 

2 300

 

2 300

Ботевград

София област

3 366

11 000

 

14 366

Елин Пелин

София област

4 584

10 450

 

15 034

Етрополе

София област

 

2 268

 

2 268

Златица

София област

 

1 900

 

1 900

Копривщица

София област

 

684

 

684

Костенец

София област

 

3 000

 

3 000

Костинброд

София област

4 203

 

 

4 203

Мирково

София област

 

850

 

850

Пирдоп

София област

 

1 150

 

1 150

Правец

София област

2 800

3 456

 

6 256

Самоков

София област

7 562

5 700

 

13 262

Своге

София област

 

9 300

 

9 300

Сливница

София област

 

2 000

 

2 000

Чавдар

София област

 

850

 

850

Челопеч

София област

 

864

 

864

Братя Даскалови

Стара Загора

 

5 950

 

5 950

Гурково

Стара Загора

2 440

 

 

2 440

Гълъбово

Стара Загора

 

2 100

 

2 100

Казанлък

Стара Загора

4 400

14 300

 

18 700

Мъглиж

Стара Загора

 

2 509

 

2 509

Николаево

Стара Загора

2 569

 

 

2 569

Опан

Стара Загора

 

850

 

850

Павел баня

Стара Загора

2 800

7 650

 

10 450

Раднево

Стара Загора

880

 

 

880

Стара Загора

Стара Загора

12 174

29 700

 

41 874

Чирпан

Стара Загора

 

4 000

 

4 000

Антоново

Търговище

 

1 000

 

1 000

Омуртаг

Търговище

 

1 988

 

1 988

Опака

Търговище

 

1 000

 

1 000

Попово

Търговище

4 800

2 998

 

7 798

Търговище

Търговище

7 116

12 000

 

19 116

Димитровград

Хасково

2 776

8 050

 

10 826

Симеоновград

Хасково

 

1 440

 

1 440

Стамболово

Хасково

1 920

1 000

 

2 920

Харманли

Хасково

5 208

2 700

 

7 908

Хасково

Хасково

4 768

13 800

 

18 568

Велики Преслав

Шумен

 

3 960

 

3 960

Венец

Шумен

 

5 950

 

5 950

Никола Козлево

Шумен

1 984

5 950

 

7 934

Нови пазар

Шумен

 

5 976

 

5 976

Смядово

Шумен

2 769

1 952

 

4 721

Хитрино

Шумен

 

4 250

 

4 250

Шумен

Шумен

17 116

28 000

 

45 116

Болярово

Ямбол

 

720

 

720

Елхово

Ямбол

 

2 200

 

2 200

Стралджа

Ямбол

1 351

1 692

 

3 043

"Тунджа"

Ямбол

 

3 700

 

3 700

Ямбол

Ямбол

9 035

10 300

 

19 335

ОБЩО

562 901

1 319 304

8 400

1 890 605