Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

В сила от 01.06.2021 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2021г., доп. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 104 400 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за юни 2021 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.

(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща и над ограничението по § 7, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.) за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г. - 30 939 900 лв.;

2. за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на Министерския съвет и всички министерства за 2021 г. - 73 460 100 лв.

Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. с 1 000 000 лв., както следва:

1. по област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" със 107 991 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" със 71 678 лв.;

б) бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" с 36 313 лв.;

2. по "Политика в областта на управлението на средствата от ЕС", бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" с 4080 лв.;

3. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" с 232 111 лв.;

4. по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания" с 297 314 лв.;

5. по "Политика в областта на архивното дело", бюджетна програма "Национален архивен фонд" с 65 079 лв.;

6. по бюджетна програма "Администрация" с 88 300 лв.;

7. по "Други бюджетни програми" с 205 125 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Други дейности и услуги" със 123 676 лв.;

б) бюджетна програма "Убежище и бежанци" с 81 449 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерския съвет за 2021 г. с 1 000 000 лв.

(3) Със сумата 1 000 000 лв. да се намалят показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. с 5 158 500 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 1 537 100 лв., както следва:

1. по "Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси", бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" със 110 100 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 34 800 лв.;

2. по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" с 5 046 100 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 1 500 000 лв.;

3. по "Други бюджетни програми", бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" с 2300 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 2300 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. с 5 158 500 лв.

(3) Да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., както следва:

1. по т. 1 - с 1 531 400 лв.;

2. по т. 2 - с 3 621 400 лв.

Чл. 5. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. с 1 146 200 лв., както следва:

1. по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" с 1 137 143 лв.;

2. по "Политика в областта на публичната дипломация" с 9057 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Публични дейности" с 6121 лв.;

б) бюджетна програма "Културна дипломация" с 2936 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. с 1 146 200 лв.

(3) Със сумата 1 146 200 лв. да се намалят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 6. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" с 12 372 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. с 12 372 000 лв.

(3) Със сумата 12 372 000 лв. да се намалят показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 7. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. с 14 847 500 лв., както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" с 10 058 500 лв., показател "Персонал" с 10 058 500 лв.;

2. по "Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси", бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" с 2 158 000 лв., показател "Персонал" с 2 158 000 лв.;

3. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" с 2 631 000 лв., показател "Персонал" с 2 631 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. с 14 847 500 лв.

Чл. 8. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Регистри" с 2 777 300 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. с 2 777 300 лв.

(3) Със сумата 2 777 300 лв. да се намалят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 9. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. по "Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете", бюджетна програма "Социални помощи" с 13 993 800 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. с 13 993 800 лв.

(3) Със сумата 13 993 800 лв. да се намалят показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 10. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" с 5 968 500 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 5 968 500 лв.

(3) Със сумата 5 968 500 лв. да се намалят показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 11. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" с 1 294 000 лв., показател "Персонал" с 1 294 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. с 1 294 000 лв.

Чл. 12. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование" с 1 476 400 лв., в т.ч. 1 000 000 лв. за сметка на получения трансфер от Министерството на младежта и спорта по чл. 17, ал. 1, т. III, т. 2, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.:

1. бюджетна програма "Национален фонд "Култура" с 1 000 000 лв.;

2. бюджетна програма "Сценични изкуства" с 476 400 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на културата за 2021 г. с 1 476 400 лв.

(3) Със сумата 1 476 400 лв. да се намалят показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 13. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. по бюджетна програма "Администрация" с 492 100 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. с 492 100 лв.

(3) Със сумата 492 100 лв. да се намалят показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 14. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. със 771 400 лв., както следва:

1. по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност" с 572 000 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриалната собственост" с 350 000 лв.;

б) бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" със 72 000 лв.;

в) бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" със 150 000 лв.;

2. по бюджетна програма "Администрация" със 199 400 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. със 771 400 лв.

(3) Със сумата 771 400 лв. да се намали показателят по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 15. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. с 561 300 лв., както следва:

1. по "Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие", бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС" с 461 300 лв.;

2. по бюджетна програма "Администрация" със 100 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. с 561 300 лв.

(3) Със сумата 561 300 лв. да се намали показателят по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 16. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" със 190 700 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. с 190 700 лв.

(3) Със сумата 190 700 лв. да се намалят показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 17. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. по "Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" с 6 934 900 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. с 6 934 900 лв.

(3) Със сумата 6 934 900 лв. да се намали показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 18. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. с 1 853 600 лв., както следва:

1. по "Политика в областта на земеделието и селските райони" с 1 564 400 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Земеделски земи" - 819 600 лв.;

б) бюджетна програма "Растениевъдство" - 201 000 лв.;

в) бюджетна програма "Животновъдство" - 19 000 лв.;

г) бюджетна програма "Съвети и консултации" - 9800 лв.;

д) бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" - 515 000 лв.;

2. по "Политика в областта на рибарството и аквакултурите", бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" с 42 000 лв.;

3. по "Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча", бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" с 237 000 лв.;

4. по бюджетна програма "Администрация" с 10 200 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. с 1 853 600 лв.

(3) Със сумата 1 853 600 лв. да се намалят показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 19. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. с 2 518 900 лв., както следва:

1. по "Политика в областта на транспорта" с 1 518 900 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" с 918 900 лв.;

б) бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" с 600 000 лв.;

2. по бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" с 1 000 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. с 2 518 900 лв.

(3) Със сумата 2 518 900 лв. да се намалят показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 20. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи" със 103 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. със 103 000 лв.

(3) Със сумата 103 000 лв. да се намалят показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 21. Министърът на външните работи, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката, министърът на културата, министърът на околната среда и водите, министърът на икономиката, министърът на енергетиката, министърът на туризма, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на земеделието, храните и горите, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на младежта и спорта и главният секретар на Министерския съвет да извършат произтичащите промени по съответните бюджети на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на младежта и спорта и Министерския съвет за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите за извършените от тях промени.

Чл. 22. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет и по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 23 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2021 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".