Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 4.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.)

В сила от 04.06.2021 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4 се изменя така:

"4. "Гранична стойност на професионална експозиция" е границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период, освен ако не е посочено друго."

§ 2. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 9:

"9. Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (ОВ L 279, 31.10.2019 г.)."

§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 "Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда" се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред № 11 се изменя така:

"


11.

Алуминий (метален прах и оксиди) - инхалабилна фракция респирабилна фракция

 

10,0

1,5

 

 

 

 

 "

2. Ред № 34 се изменя така:

"


34.

Анилин•(7)

62-53-3

7,74

 

2

 

19,35

5

кожа"

3. Ред № 76 се изменя така:

"

76.

n-Бутилацетат•

123-86-4

241

 

50

723

150

-


"

4. След ред № 76 се създава ред № 76а:

"

76а.

втор-бутилацетат•

105-46-4

241

 

50

723

150

-


"

5. Ред № 93 се изменя така:

"93.

Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция

Инхалабилна фракция

Респирабилна фракция

 

 

5,0

(0,1 x 100)/Z*

 

 

 

 

 


"

6. Създава се нов ред № 170:

"

170.

Дървесен прах: меки дървесни видове - инхалабилна фракция

 

 

5,0

 

 

 

 

-


"

7. Ред № 197 се изменя така:

"

197.

Изоамилов алкохол•

123-51-3

18

 

5

37

10

-


"

8. След ред № 197 се създава ред № 197а:

"

197а.

Изобутилацетат•

110-19-0

241

 

50

723

150

-


"

9. Ред № 253 се изменя така:

"

253.

2-Фенилпропан•

(Кумен) (7)

98-82-8

50

-

10

250

50

кожа


"

10. Ред № 292 се изменя така:

"


292.

Хлорометан•

74-87-3

42

 

20

-

-

-


"

11. Ред № 388 се изменя така:

"


388.

Прах смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция

Инхалабилна фракция

Респирабилна фракция

 

 

 

5,0

0,1 x 100/Z*

 

 

-

-

-


"

12. Ред № 458 се изменя така:

"


458.

4-аминотолуен•

106-49-0

4,46

 

1

8,92

2

кожа

"

13. Ред № 465 се изменя така:

"


465.

Триметиламин•

75-50-3

4,9

 

2

12,5

5

-14. След ред № 499 се създава ред № 499а:

"


499а.

Фосфорилтрихлорид•

10025-87-3

0,064

 

0,01

0,12

0,02

-


"

15. В забележките след ред № 546 се създава забележка (7):

"(7) При мониторинга на експозицията следва да се вземат под внимание съответните методи за биологичен мониторинг на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL - НКГСПЕ) съгласно приложение № 2."

§ 4. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4 "Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект" се създават редове № 18 и 19:

"18.

Анилин•

CAS № 62-53-3

метхемоглобин, телца на Хайнц

p-аминофенол

 

 

30 mg/L

кръв

урина

До 2 часа след края на работната смяна

Кожа

19.

2-Фенилпропан•

(Кумен)

CAS № 98-82-8

2-фенол-2 пропанол

7 mg/g креатинин

урина

До 2 часа след края на работната смяна

Кожа


"

Заключителни разпоредби

§ 5. В приложение № 1 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн., ДВ, бр. 94 от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г., бр. 46 от 2015 г. и бр. 5 от 2020 г.) на ред 26, в колона 9, числото "14" се заменя с "13".

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".